Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo đấu giá

Được đăng lên bởi canhanhkim
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHI BỘ THÔN THẾ LỢI
HỘI NÔNG DÂN

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TB-HND

Tịnh Phong, ngày

tháng

năm 2013

THÔNG BÁO
Bán đấu giá tài sản
Kính gửi: Các Tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi bộ thôn Thế Lợi. Hội Nông dân thôn Thế Lợi tổ
chức bán đấu giá 1,5 ha cây keo trưởng thành tại núi Gò Củ, xóm 1, thôn Thế Lợi, xã
Tịnh Phong, huyện Sơn Tinh, tỉnh Quảng Ngãi.
Nội dung cụ thể như sau:
1. Tên và đặc điểm của tài sản: 1,5 ha cây keo trưởng thành tại núi Gò Củ, xóm
1, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tinh, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản: bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày
14/9/2013 tại trụ sở Hội trường thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong.
3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 60.000.000, đồng (Bằng chữ: Sáu
mươi triệu đồng chẵn).
4. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 12/9/2013 đến hết ngày
12/9/2013 tại núi Gò Củ, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong.
5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản bán đấu giá: từ
ngày 13/9/2013 đến hết ngày 13/9/2013 tại trụ sở Hội trường thôn Thế Lợi, xã Tịnh
Phong.
6. Phí và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Phí tham gia đấu giá: 100.000, đồng.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.000.000, đồng.
(Hình thức đóng tiền bằng tiền mặt và được đóng trước thời điểm bắt đầu đấu
giá 30 phút)
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hội Nông dân thôn Thế Lợi
Địa chỉ: Trụ sở Hội trường thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong.
Điện thoại: 01688469670 (Anh An: Chi hội trưởng)../.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT. (4).

HỘI TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc An

2

...
CHI BỘ THÔN THẾ LỢI
HỘI NÔNG DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TB-HND Tịnh Phong, ngày tháng năm 2013
THÔNG BÁO
Bán đấu giá tài sản
Kính gửi: Các Tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi bộ thôn Thế Lợi. Hội Nông dân thôn Thế Lợi tổ
chức bán đấu giá 1,5 ha cây keo trưởng thành tại núi Củ, xóm 1, thôn Thế Lợi,
Tịnh Phong, huyện Sơn Tinh, tỉnh Quảng Ngãi.
Nội dung cụ thể như sau:
1. Tênđặc điểm của tài sản: 1,5 ha cây keo trưởng thành tại núiCủ, xóm
1, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tinh, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản: bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày
14/9/2013 tại trụ sở Hội trường thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong.
3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 60.000.000, đồng (Bằng chữ: Sáu
mươi triệu đồng chẵn).
4. Thời gian địa điểm xem tài sản: từ ngày 12/9/2013 đến hết ngày
12/9/2013 tại núi Gò Củ, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong.
5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng mua tài sản bán đấu giá: từ
ngày 13/9/2013 đến hết ngày 13/9/2013 tại trụ sở Hội trường thôn Thế Lợi, Tịnh
Phong.
6. Phí và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Phí tham gia đấu giá: 100.000, đồng.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.000.000, đồng.
(Hình thức đóng tiền bằng tiền mặt được đóng trước thời điểm bắt đầu đấu
giá 30 phút)
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hội Nông dân thôn Thế Lợi
Địa chỉ: Trụ sở Hội trường thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong.
Điện thoại: 01688469670 (Anh An: Chi hội trưởng)../.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT. (4).
HỘI TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc An
Thông báo đấu giá - Trang 2
Thông báo đấu giá - Người đăng: canhanhkim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông báo đấu giá 9 10 339