Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG BÁO

Được đăng lên bởi Đào Duy Hà
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND Tỉnh Gia Lai
Đoàn kiểm tra Liên Ngành số 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
(Về việc chủ sở hữu tang vật phương tiện vi phạm, Đoàn kiểm tra liên ngành
số 2 phát hiện và tạm giữ tang vật Hành chính
trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản).
Ngày 28/03/2013: Khu vực rựng thuộc đội 20 xã Ia Dom – Đức Cơ – Gia
Lai phát hiện 10 lóng gỗ tròn(Bằng lăng N3) khối lượng là : 6,392m 3(Sáu khối
ba chín hai).
Ngày 30/03/2013L: Khu vực rừng thuộc đội 21 xã Ia Dom – Đức Cơ –
Gia Lai phát hiện 14 khúc gỗ xẽ(Bằng lăng. Căm xe dầu). Khối lượng
6,482m3(Sáu khối bốn tám hai ).
Nay đoàn kiểm tra liên nghành số 2 thông báo ai là chủ sở hữu tang vật vi
phạm nói trên mang hồ sơ, thủ tục có liên quan đến Đoàn kiểm tra liên ngành số
2 địa chỉ: 02 Tôn Thất Tùng – Pleiku – Gia Lai để làm việc. Sau 30 ngày nếu
không có ai đến nhận đoàn kiểm tra Liên ngành số 2 sẽ xử lý theo pháp luật.
Đoàn kiểm tra liên nghành số 2.
Phó trưởng đoàn

Phạm Văn Đoàn

...
UBND Tỉnh Gia Lai
Đoàn kiểm tra Liên Ngành số 2
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
(Về việc chủ sở hữu tang vật phương tiện vi phạm, Đoàn kiểm tra liên ngành
số 2 phát hiện và tạm giữ tang vật Hành chính
trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản).
Ngày 28/03/2013: Khu vực rựng thuộc đội 20 Ia Dom Đức Gia
Lai phát hiện 10 lóng gỗ tròn(Bằng lăng N3) khối lượng : 6,392m
3
(Sáu khối
ba chín hai).
Ngày 30/03/2013L: Khu vực rừng thuộc đội 21 Ia Dom Đức
Gia Lai phát hiện 14 khúc gỗ xẽ(Bằng lăng. Căm xe dầu). Khối ợng
6,482m3(Sáu khối bốn tám hai ).
Nay đoàn kiểm tra liên nghành số 2 thông báo ai là chủ sở hữu tang vật vi
phạm nói trên mang hồ sơ, thủ tụcliên quan đến Đoàn kiểm tra liên ngành số
2 địa chỉ: 02 Tôn Thất Tùng Pleiku Gia Lai đ làm việc. Sau 30 ngày nếu
không có ai đến nhận đoàn kiểm tra Liên ngành số 2 sẽ xử lý theo pháp luật.
Đoàn kiểm tra liên nghành số 2.
Phó trưởng đoàn
Phạm Văn Đoàn
THÔNG BÁO - Người đăng: Đào Duy Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THÔNG BÁO 9 10 43