Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin công việc cách nào tốt nhất

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th«ng tin c«ng viÖc c¸ch nµo tèt nhÊt
¥' mét doanh nghiÖp, x©y dùng c¸c b¶n m« t¶ c«ng viÖc, b¶n yªu cÇu chuyªn m«n vµ b¶n
tiªu chuÈn kÕt qu¶ c«ng viÖc cã chÊt lîng tèt cã ý nghÜa quan träng trong qu¶n lý hiÖu
qu¶ nguån nh©n lùc. Tuy nhiªn, viÖc truyÒn ®¹t nh÷ng tµi liÖu nµy tíi tÊt c¶ mäi ngêi
trong tæ chøc cßn quan träng h¬n. VÝ dô, h·y h×nh dung khi mét c«ng ty nhá thuª mét
nhµ t vÊn viÕt mét bé miªu t¶ c«ng viÖc thËt hay cho mçi c«ng viÖc trong c«ng ty nhng
kh«ng ai ngoµi ngêi chñ - nhµ qu¶n lý - hiÓu ®îc c¸c tµi liÖu nµy. Nh vËy, liÖu nh÷ng tµi
liÖu nµy cã h÷u Ých kh«ng? C©u tr¶ lêi tÊt nhiªn lµ kh«ng. TruyÒn ®¹t c¸c tµi liÖu tíi nh©n
viªn lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, bëi v× chóng thêng xuyªn ®îc cËp nhËt. Kh«ng thÓ chê cho
®Õn khi c¸c tµi liÖu ®· hoµn tÊt míi phæ biÕn ®Õn c¸c nh©n viªn. ViÖc truyÒn ®¹t cã thÓ b¾t
®Çu b»ng qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc th«ng qua viÖc l«i cuèn c¸c nh©n viªn tham gia
vµo ph¸t triÓn b¶n m« t¶ c«ng viÖc, b¶n yªu cÇu chuyªn m«n vµ b¶n tiªu chuÈn kÕt qu¶
c«ng viÖc cña hä. Mét vµi ph¬ng ph¸p mµ c«ng ty nhá cã thÓ ¸p dông ®Ó truyÒn ®¹t c¸c
tµi liÖu c«ng viÖc tíi c¸c nh©n viªn, bao gåm:
L«i cuèn sù tham gia cña nh©n viªn
L«i cuèn nh÷ng ngêi ®¶m nhiÖm c«ng viÖc, nh÷ng ngêi qu¶n lý trùc tiÕp vµ c¸c nh©n viªn
cã liªn quan tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc lµ rÊt quan träng. Bëi hä lµ nguån
th«ng tin vµ lµ nh÷ng ngêi sÏ triÓn khai thùc hiÖn c¸c tµi liÖu c«ng viÖc ®· ®îc x©y dùng.
Sæ tay híng dÉn
Cã thÓ truyÒn ®¹t b»ng c¸ch tËp hîp toµn bé c¸c b¶n m« t¶ c«ng viÖc, b¶n yªu cÇu chuyªn
m«n vµ b¶n tiªu chuÈn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc hiÖn t¹i (vµ t¬ng
lai) vµo trong sæ tay híng dÉn cña c«ng ty vµ cho phÐp tÊt c¶ c¸c nh©n viªn tiÕp cËn víi
chóng.
B¶ng th«ng b¸o
B¶ng th«ng b¸o cña c«ng ty lµ mét ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó truyÒn ®¹t cho nh©n viªn. Cã thÓ
®a lªn b¶ng th«ng b¸o c¸c tµi liÖu c«ng viÖc hoÆc bÊt cø sù thay ®èi nµo trong tµi liÖu
c«ng viÖc. §Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc nµy, cÇn ph¶i cã c¸c quy t¾c vÒ viÖc sö dông
b¶ng th«ng b¸o cña c«ng ty. B¶ng th«ng b¸o cÇn ph¶i ®îc ®Æt t¹i c¸c khu vùc mµ tÊt c¶
c¸c nh©n viªn cã thÓ dÔ dµng tiÕp cËn.
B¶n tin
Mét sè c«ng ty thêng xuyªn ph©n ph¸t b¶n tin tíi c¸c nh©n viªn cña m×nh. B¶n tin cã thÓ
bao gåm c¸c tµi liÖu c«ng viÖc vµ nã lµ mét c«ng cô quý b¸u phôc vô cho viÖc truyÒn ®¹t
th«ng tin ®Õn c¸c nh©n viªn.
Ch¬ng tr×nh ®Þnh híng nh©n viªn
Ch¬ng tr×nh nµy ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nh÷ng ngêi míi vµo lµm viÖc ë

c«ng ty. C¸c ch¬ng tr×nh ®Þnh híng còng ...
Th«ng tin c«ng viÖc c¸ch nµo tèt nhÊt
¥' mét doanh nghiÖp, x©y dùng c¸c b¶n m« t¶ c«ng viÖc, b¶n yªu cÇu chuyªn m«n vµ b¶n
tiªu chuÈn kÕt qu¶ c«ng viÖc chÊt lîng tèt cã ý nghÜa quan träng trong qu¶n hiÖu
qu¶ nguån nh©n lùc. Tuy nhiªn, viÖc truyÒn ®¹t nh÷ng tµi liÖu nµy tíi tÊt mäi ngêi
trong chøc cßn quan träng h¬n. dô, h·y h×nh dung khi mét c«ng ty nhá thuª mét
nhµ t vÊn viÕt mét miªu c«ng viÖc thËt hay cho mçi c«ng viÖc trong c«ng ty nhng
kh«ng ai ngoµi ngêi chñ - nhµ qu¶n - hiÓu ®îc c¸c tµi liÖu nµy. Nh vËy, liÖu nh÷ng tµi
liÖu nµy cã h÷u Ých kh«ng? C©u tr¶ lêi tÊt nhiªn lµ kh«ng. TruyÒn ®¹t c¸c tµi liÖu tíi nh©n
viªn lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, bëi chóng thêng xuyªn ®îc cËp nhËt. Kh«ng thÓ chê cho
®Õn khi c¸c tµi liÖu ®· hoµn tÊt míi phæ biÕn ®Õn c¸c nh©n viªn. ViÖc truyÒn ®¹t cã thÓ b¾t
®Çu b»ng qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc th«ng qua viÖc l«i cuèn c¸c nh©n viªn tham gia
vµo ph¸t triÓn b¶n c«ng viÖc, b¶n yªu cÇu chuyªn m«n b¶n tiªu chuÈn kÕt qu¶
c«ng viÖc cña hä. Mét vµi ph¬ng ph¸p c«ng ty nhá thÓ ¸p dông ®Ó truyÒn ®¹t c¸c
tµi liÖu c«ng viÖc tíi c¸c nh©n viªn, bao gåm:
L«i cuèn sù tham gia cña nh©n viªn
L«i cuèn nh÷ng ngêi ®¶m nhiÖm c«ng viÖc, nh÷ng ngêi qu¶n lý trùc tiÕp vµ c¸c nh©n viªn
cã liªn quan tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n tÝch c«ng viÖc lµ rÊt quan träng. Bëi hä lµ nguån
th«ng tin vµ lµ nh÷ng ngêi sÏ triÓn khai thùc hiÖn c¸c tµi liÖu c«ng viÖc ®· ®îc x©y dùng.
Sæ tay híng dÉn
Cã thÓ truyÒn ®¹t b»ng c¸ch tËp hîp toµn bé c¸c b¶n m« t¶ c«ng viÖc, b¶n yªu cÇu chuyªn
m«n b¶n tiªu chuÈn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña tÊt c¸c trÝ c«ng viÖc hiÖn t¹i (vµ t¬ng
lai) o trong tay híng dÉn cña c«ng ty cho phÐp tÊt c¸c nh©n viªn tiÕp cËn víi
chóng.
B¶ng th«ng b¸o
B¶ng th«ng b¸o cña c«ng ty mét ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó truyÒn ®¹t cho nh©n viªn. thÓ
®a lªn b¶ng th«ng b¸o c¸c tµi liÖu c«ng viÖc hoÆc bÊt thay ®èi nµo trong tµi liÖu
c«ng viÖc. §Ó thùc hiÖn hiÖu qu¶ viÖc nµy, cÇn ph¶i c¸c quy t¾c viÖc sö dông
b¶ng th«ng b¸o cña c«ng ty. B¶ng th«ng b¸o cÇn ph¶i ®îc ®Æt t¹i c¸c khu vùc mµ tÊt
c¸c nh©n viªn cã thÓ dÔ dµng tiÕp cËn.
B¶n tin
Mét c«ng ty thêng xuyªn ph©n ph¸t b¶n tini c¸c nh©n viªn cña m×nh. B¶n tin thÓ
bao gåm c¸c tµi liÖu c«ng viÖc mét c«ng quý b¸u phôc cho viÖc truyÒn ®¹t
th«ng tin ®Õn c¸c nh©n viªn.
Ch¬ng tr×nh ®Þnh híng nh©n viªn
Ch¬ng tr×nh nµy ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi i nh÷ng ngêi i vµo lµm viÖc ë
Thông tin công việc cách nào tốt nhất - Trang 2
Thông tin công việc cách nào tốt nhất - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông tin công việc cách nào tốt nhất 9 10 731