Ktl-icon-tai-lieu

Thu thập thông tin về khách hàng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 4067 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tho thip
thOng
tin
•

ve khach hang

Quan tri Marketin,
trong cae Doanh nghi,p Vala vi Nho

Quan tri Marketing trong cae
Doanh nghi~p Vila va Nho

Thu th~p Thong tin
Khach hang
Den ~ 2.-

TAl

sAN LAN THlf I

va

Chuang trlnh Phat trien DIJ an Me K6ng
tai trg

Q

OPEN
LEARNING
AGENCY

Vi¢n D\li hqc Mo OLA (Canada) bien
sO\ln

Canada's lifelong Learning Provider

Cuon sach nay do Chul1Ilg trinh Ph3t tri~n DI! an Me Kong
gift ban quyl!n © 2001
Kh6ng dugc sao chep ho~c sua d6i neu khong dugc phep bAng van bim cua
Chuang trinh Phat trien DI! an Me Kong.

LUlJV
Cu6n sach nay dugc xay dl!Rg tren co so tai li¢u giang d\lY tren 16'p do Vi¢n Quan trj
Kinh doanh - D;;ti h9C Kinh te Qu6c dan, Ha N(li phat trien v6i slJ tai trg cua Chul1Ilg
trinh Phat tri~n DI! an Me Kong. Nh6m bien SO\lll tai li¢u do Th;;tc sl Nguyi!n Quynh
Chi chju trach nhi¢m chinh. Cu6n sach nay khOng dugc sao chep ho~c sua d6i khi chua
dugc phep Mng van ban cua Chuang trlnh Phat trien DI! an Me Kong.

Chu<mg trinh PMt tritSn DV an Me Kong (MPDF) dugc thanh ll:lp nam 1997 nMm
h6 trg sv hinh thanh va pMt tritSn cua cac doanh nghi~p tu nMn wa va nhO a Vi~t
Nam, Lao va Campuchia. MPDF h6 trq ky thu~t cho cac doanh nghi~p trong qua
tnnh chuan bj cac dV an dAu tu vm qui mo tU 250.000 den 10 tri~u d6la My.
MPDF ciing tai trq vi¢c dao t~o cac nhil qmin 1y doanh nghi~p wa va nhc?, cae
ngful hang cilp tin dl,lIlg cho cac doanh nghi¢p vira va nhc>, ciing nhu cac t6 chrrc
cung clip djch V1! h6 trq cho doanh nghi~p. MPDF duqc di6u hanh bOi. C6ng ty Tai
chinh Qu6c te (IFC) va duqc tai trg b6"i Ngful hang Phat tritSn Chau A (ADB),
Oxtrilylia, Canada, PhAn Lan, C6ng ty Tai chinh Qu6c te (IFC), Nh~t Ban, Na Uy,
Th1!y DitSn, Th1!y Si va Vu<mg qu6c Anh. Neu clln biet them th6ng tin, xin lien h~
vm bilt ky vful phong nao cUa MPDF t~i Ha N(Ji, Thanh ph6 HO Chi Minh, Phn6m
Penh, hoi,jc Vieng Chful thea dja chi sau:
Ha Nqi, Vi~t Nam (Trl,l sa chinh)
63 Ph6 Ly Thai T6, Tllng 7
Di~n tho~: (84-4) 8247892
Fax:
(84-4) 824 7898
Thanh pho H6 Chi Minh, Vi~t Nam
Somerset Chancellor Court
Phong 3B, Uu 3
21-23 Nguyen Thj Minh Khai, Qu~n 1
Di~n tho~i: (84-8) 823 5266
Fax:
(84-8) 823 5271
Phnom Penh, Campuchia
175 Norodom Boulevard
Sangkat Boeung Keng Kang 1
Di~n tho'.!i: (855-23) 21 9365
Fax:
(855-23) 21 9361
Vieng Chan, Lao
Nehru Road, Pathou Xay
POBox 9690
Di¢n tho'.!i: (856-21) 45 0017
Fax:
(856-21) 450020
Vl,I Doanh nghi~p Vua va NhO, Ngan hang The giOi
2121 Pennylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433, USA
Di¢n tho'.!i: 202...
Tho
thip
thOng
tin
ve
khach
hang
Quan
tri Marketin,
trong
cae
Doanh
nghi,p
Vala
vi
Nho
Thu thập thông tin về khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thu thập thông tin về khách hàng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Thu thập thông tin về khách hàng 9 10 682