Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng quy trình tuyển dụng của FPT

Được đăng lên bởi Nguyen Duy Hieu
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để hoàn thành được Luận văn này, xin chân thành cảm ơn thày Ths. Ngô
Quý Nhâm – giáo viên hướng dẫn môn Quản trị nhân sự - cùng các anh chị
trong công ty cổ phần đầu tư công nghệ FPT, đã chia sẻ những thông tin quan
trọng cũng như tư vấn, góp ý để hoàn thiện bài Luận văn. Do nhận thức còn
hạn chế, kiến thức thực tiễn chưa đầy đủ; bài Luận văn có thể gặp nhiều sai
sót, xin nhận sự góp ý từ phía các thày cô, cùng toàn thể những bạn đọc. Xin
chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ............................................................................................0
DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................................0
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN
CHỌN NHÂN LỰC.................................................................................................4
I. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.........................................................................................4
1. Định nghĩa và vai trò của Quản trị nhân sự........................................................4
1.1. Định nghĩa Quản trị nhân sự.........................................................................4
1.2.Vai trò của quản trị nhân sự...........................................................................5
2. Các chức năng cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực..........................................6
II. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG..................8
III. HOẠT ĐỘNG TUYỂN MỘ NHÂN LỰC........................................................8
1. Tiến trình tuyển mộ.............................................................................................9
2. Cắt giảm biên chế.............................................................................................12
IV. HOẠT ĐỘNG TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ....................................................13
1. Định nghĩa Tuyển chọn nhân sự.......................................................................13
2. Yêu cầu đối với quá trình tuyển chọn..............................................................15
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến Tuyển chọn............................................................16
3.1. Môi trường bên trong...........................................................................
Để hoàn thành được Luận văn này, xin chân thành cảm ơn thày Ths. Ngô
Quý Nhâm giáo viên hướng dẫn môn Quản trị nhân sự - cùng các anh chị
trong công ty cổ phần đầu tư công nghệ FPT, đã chia sẻ những thông tin quan
trọng cũng như vấn, góp ý để hoàn thiện bài Luận văn. Do nhận thức còn
hạn chế, kiến thức thực tiễn chưa đầy đủ; bài Luận văn thể gặp nhiều sai
sót, xin nhận sự góp ý từ phía các thày cô, cùng toàn thể những bạn đọc. Xin
chân thành cảm ơn!
Thực trạng quy trình tuyển dụng của FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng quy trình tuyển dụng của FPT - Người đăng: Nguyen Duy Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Thực trạng quy trình tuyển dụng của FPT 9 10 164