Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp phát triên thị trường chứng khoán Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi.
ThÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam míi ra ®êi ®Çu n¨m 2000. ThuËt ng÷
“ThÞ trêng chøng kho¸n” cßn kh¸ míi mÎ ®èi víi c«ng chóng ViÖt Nam.
Trong khi ®ã ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, thÞ trêng chøng kho¸n ®· ph¸t triÓn rÊt
s«i ®éng. §Çu t vµo thÞ trêng chøng kho¸n ®· trë nªn quan träng ®èi víi mäi
ngêi.
§Ó tham gia vµo thÞ trêng chøng kho¸n, mäi ngêi ®Òu ph¶i cã c¸c kiÕn
thøc nhÊt ®Þnh vÒ thÞ trêng chøng kho¸n. ThÞ trêng chøng kho¸n chØ cã thÓ
ph¸t triÓn ®îc nÕu cã sù tham gia ngµy cµng ®«ng cña nh÷ng ngêi cã ®Çy ®ñ
kiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n. Do ®ã, kiÕn thøc cña mäi ngêi d©n vÒ thÞ
trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam cÇn ®îc n©ng cao. ThÞ trêng chøng kho¸n cã
sù hÊp dÉn vèn cã cña nã. Nã kh«ng chØ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ cña
mét níc mµ nã cßn quan träng ®èi víi mçi ngêi bëi v× kh¶ n¨ng ®Çu t sinh lîi
cña nã. V× vËy, mçi ngêi tuú theo ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña m×nh mµ cÇn ph¶i
tiÕp cËn thËt nhanh ®Ó tham gia ®Çu t cã hiÖu qu¶ vµo thÞ trêng chøng kho¸n.
ChÝnh c¸c ho¹t ®éng ®ã sÏ gãp phÇn ®a thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ph¸t
triÓn.
2. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Do qui m« cña bµi viÕt vµ thêi gian lµm bµi bÞ h¹n chÕ, cho nªn bµi viÕt
nµy chØ tËp trung ®Ò cËp vµo nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt cña thÞ trêng chøng
kho¸n. KiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n rÊt lín nhng nh÷ng kiÕn thøc trong
bµi viÕt nµy còng t¬ng ®èi ®ñ ®Ó hiÓu vÒ thÞ trêng chøng kho¸n.
VÒ phÇn nãi vÒ thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p cho thÞ trêng chøng kho¸n
ViÖt Nam, còng do ®ã cã nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy, bµi viÕt nµy còng chØ tËp
trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt, quan träng nhÊt ®èi víi thÞ trêng chøng
kho¸n ViÖt Nam.

1

3. KÕt cÊu cña ®Ò tµi.
§Ò tµi bao gåm c¸c néi dung sau:
- Lêi më ®Çu
- Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ thÞ trêng chøng kho¸n
- Ch¬ng II. Thùc tr¹ng thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay
- Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt
Nam.
- Lêi kÕt luËn.

2

Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ thÞ trêng chøng kho¸n.

I. ThÞ trêng chøng kho¸n.

1. Kh¸i niÖm.
ThÞ trêng chøng kho¸n lµ thÞ trêng cã tæ chøc, lµ n¬i mµ c¸c chøng kho¸n
®îc mua b¸n theo c¸c qui t¾c ®· ®îc Ên ®Þnh.
2. Ph©n lo¹i.
a. C¨n cø theo tÝnh chÊt ph¸p lý cã thÞ trêng chøng kho¸n chÝnh thøc vµ
thÞ trêng chøng kho¸n phi chÝnh thøc.
ThÞ trêng chøng kho¸n chÝnh thøc hay cßn gäi lµ Së giao dÞch chøng
kho¸n lµ n¬i mua b¸n lo¹i chøng kho¸n ®îc niªm yÕt cã ®Þa ®iÓm vµ thêi biÓu
mua b¸n râ rÖt, gi¸ c¶ ®îc x¸c ®Þnh theo h×nh thøc ®Êu gi¸ hoÆc ®Êu lÖnh.
ThÞ trêng chøng kho¸n p...
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi.
ThÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam míi ra ®êi ®Çu n¨m 2000. ThuËt ng÷
“ThÞ trêng chøng kho¸n” cßn k míi mÎ ®èi víi c«ng chóng ViÖt Nam.
Trong khi ®ã ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, thÞ trêng chøng kho¸n ®· ph¸t triÓn rÊt
s«i ®éng. §Çu t vµo thÞ trêng chøng kho¸n ®· trë nªn quan träng ®èi víi mäi
ngêi.
§Ó tham gia vµo thÞ trêng chøng kho¸n, mäi ngêi ®Òu ph¶i c¸c kiÕn
thøc nhÊt ®Þnh thÞ trêng chøng kho¸n. ThÞ trêng chøng kho¸n chØ cã thÓ
ph¸t triÓn ®îc nÕu cã sù tham gia ngµy cµng ®«ng cña nh÷ng ngêi cã ®Çy ®ñ
kiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n. Do ®ã, kiÕn thøc cña mäi ngêi d©n vÒ thÞ
trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam cÇn ®îc n©ng cao. ThÞ trêng chøng kho¸n cã
hÊp dÉn vèn cã cña nã. kh«ng c quan träng ®èi víi nÒn kinh cña
mét níc mµ nã cßn quan träng ®èi víi mçi ngêi bëi kh¶ n¨ng ®Çu t sinh lîi
cña nã. V× vËy, mçi ngêi t theo ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña m×nh cÇn ph¶i
tiÕp cËn thËt nhanh ®Ó tham gia ®Çu t cã hiÖu qu¶ vµo thÞ trêng chøng khn.
ChÝnh c¸c ho¹t ®éng ®ã sÏ gãp phÇn ®a thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ph¸t
triÓn.
2. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Do qui cña bµi viÕt thêi gian lµm bµi h¹n chÕ, cho nªn bµi viÕt
nµy chØ tËp trung ®Ò cËp vµo nh÷ng néi dung b¶n nhÊt cña thÞ trêng chøng
kho¸n. KiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n rÊt lín nhng nh÷ng kiÕn thøc trong
bµi viÕt nµy còng t¬ng ®èi ®ñ ®Ó hiÓu vÒ thÞ trêng chøng khn.
phÇn nãi vÒ thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p cho thÞ trêng chøng kho¸n
ViÖt Nam, còng do ®ã nhiÒu h¹n chÕ. vËy, bµi viÕt nµy còng chØ tËp
trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt, quan träng nhÊt ®èi víi thÞ trêng chøng
kho¸n ViÖt Nam.
1
Thực trạng và giải pháp phát triên thị trường chứng khoán Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp phát triên thị trường chứng khoán Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp phát triên thị trường chứng khoán Việt Nam 9 10 743