Ktl-icon-tai-lieu

Thuế giá trị gia tăng

Được đăng lên bởi Nam Nguyen
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn: Quản trị Tài chính

Giảng viên: TS Vũ Trụ Phi

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp
- Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các mối quan hệ kinh tế biểu hiện
dưới hình thái tiền giữa doanh nghiệp và môi trường xung quanh nó, những mối
quan hệ này nảy sinh trong quá trình tạo ra và phân chia các quỹ tiền tệ của
doanh nghiệp.
Trong khái niệm tài chính doanh nghiệp xuất hiện yếu tố tiền tệ, yếu tố
tiền tệ thực hiện đầy đủ các chức năng của nó, nhờ đó mà quá trình sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ khi có sự
thay đổi hình thái giá trị để tạo ra giá trị mới thì mới có sản xuất, kinh doanh. Sự
dịch chuyển giá trị đơn thuần, không tăng thêm giá trị mới chỉ là một quá trình
trong toàn bộ hệ thống của quá trình sản xuất xã hội. Sự dịch chuyển giá trị như
vậy không xảy ra ở một doanh nghiệp mà thường xuất hiện ở các tổ chức xã hội
như các cơ quan hành chính sự nghiệp.
2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp
2.1 Chức năng:
Chức năng của tài chính doanh nghiệp có nghĩa là nó có thể dùng để làm
gì hoặc nó có thể làm gì cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo ý nghĩ đó, tài chính doanh nghiệp có 2 chức năng cơ bản là: Chức năng
phân phối và chức năng giám đốc bằng tiền.
- Chức năng phân phối: cho phép quyết định việc phân phối các nguồn lực
cũng như các kết quả được tạo trong quá trình sản xuất kinh doanh. Mọi nguồn
lực cũng như kết quả sản xuất kinh doanh dưới mọi hình thức khác nhau đề
được đo bằng đồng tiền đồng thời mọi mối quan hệ kinh tế của doanh nghiệp
cũng phải lượng hóa và giải quyết bằng việc dịch chuyển giá trị. Chức năng
phân phối là một khả năng khách quan vốn có của phạm trù tài chính nói chung
và tài chính doanh nghiệp nói riêng.
- Chức năng giám đốc bằng tiền của tài chính doanh nghiệp: Là chức năng
điều chỉnh, uốn nắn, theo dõi và giám sát việc phân phối. Đây là một khả năng
khách quan vốn có của phạm trù tài chính nói chung và tài chính doanh nghiệp
nói riêng. Đối tượng của giám đốc tài chính là quá trình phân phối, cụ thể là quá
trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Chủ thể của giám đốc tài
chính doanh nghiệp là chủ thể phân phối tài chính doanh nghiệp, cụ thể là chủ
doanh nghiệp.
Hai chức năng của tài chính doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với
nhau. Chức năng phân phối xẩy ra trước, trong và sau mỗi quá trình sản x...
Môn: Quản trị Tài chính Giảng viên: TS Vũ Trụ Phi
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
I. NHỮNG KHÁI NIỆM BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp
- Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các mối quan hệ kinh tế biểu hiện
dưới hình thái tiền giữa doanh nghiệp môi trường xung quanh nó, những mối
quan hệ này nảy sinh trong quá trình tạo ra phân chia các quỹ tiền tệ của
doanh nghiệp.
Trong khái niệm tài chính doanh nghiệp xuất hiện yếu tố tiền tệ, yếu tố
tiền tệ thực hiện đầy đủ các chức năng của nó, nhờ đó mà quá trình sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ khi có sự
thay đổi hình thái giá trị để tạo ra giá trị mới thì mới có sản xuất, kinh doanh. Sự
dịch chuyển giá trị đơn thuần, không tăng thêm giá trị mới chỉ một quá trình
trong toàn bộ hệ thống của quá trình sản xuất xã hội. Sự dịch chuyển giá trị như
vậy không xảy ra một doanh nghiệpthường xuất hiện các tổ chức hội
như các cơ quan hành chính sự nghiệp.
2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp
2.1 Chức năng:
Chức năng của i chính doanh nghiệp nghĩa thể dùng để làm
hoặc thể làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo ý nghĩ đó, tài chính doanh nghiệp có 2 chức năng bản là: Chức năng
phân phối và chức năng giám đốc bằng tiền.
- Chức năng phân phối: cho phép quyết định việc phân phối các nguồn lực
cũng như các kết quả được tạo trong quá trình sản xuất kinh doanh. Mọi nguồn
lực cũng như kết quả sản xuất kinh doanh dưới mọi hình thức khác nhau đề
được đo bằng đồng tiền đồng thời mọi mối quan hệ kinh tế của doanh nghiệp
cũng phải lượng hóa giải quyết bằng việc dịch chuyển giá trị. Chức năng
phân phối một khả năng khách quan vốn của phạm trù tài chính nói chung
và tài chính doanh nghiệp nói riêng.
- Chức năng giám đốc bằng tiền của tài chính doanh nghiệp: Là chức năng
điều chỉnh, uốn nắn, theo dõi giám sát việc phân phối. Đây một khả năng
khách quan vốn của phạm trù tài chính nói chung tài chính doanh nghiệp
nói riêng. Đối tượng của giám đốc tài chínhquá trình phân phối, cụ thể là quá
trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Chủ thể của giám đốc tài
chính doanh nghiệp chủ thể phân phối tài chính doanh nghiệp, cụ thể chủ
doanh nghiệp.
Hai chức năng của i chính doanh nghiệp mối quan hệ mật thiết với
nhau. Chức năng phân phối xẩy ra trước, trong sau mỗi q trình sản xuất
kinh doanh, tiền đề cho quá trình sản xuất kinh doanh, không sẽ
Học viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Lớp 6: 2015-1
1
Thuế giá trị gia tăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế giá trị gia tăng - Người đăng: Nam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Thuế giá trị gia tăng 9 10 568