Ktl-icon-tai-lieu

Thương mại quốc tế thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Được đăng lên bởi Thu Trịnh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
BỘ MÔN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

BÀI TẬP NHÓM
ĐỀ BÀI

“Phân tích đặc điểm cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam từ sau
khi gia nhập WTO và giải pháp khắc phục thâm hụt cán cân thương mại
hàng hóa của Việt Nam hiện nay”

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Hương Giang
Lớp

: Thương mại quốc tế 2_

Nhóm thực hiện:

: Nhóm 2
Hà Nội, Ngày 23 tháng2 năm 2015

1|Page

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ
1. Khái niệm về cán cân thanh toán quốc tế


Khái niệm chung:
Cán cân thanh toán (Balance Of Payment) hay cán cân thanh toán quốc tế, ghi chép những giao
dịch kinh tế của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định. Những
giao dịch này có thể được tiến hành bởi các cá nhân, các doanh nghiệp cư trú trong nước hay
chính phủ của quốc gia đó. Đối tượng giao dịch bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực,
tài sản tài chính, và một số chuyển khoản. Thời kỳ xem xét có thể là một tháng, một quý, song
thường là một năm.Những giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú trong nước tới
người cư trú ngoài nước được ghi vào bên tài sản nợ. Các giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía
người cư trú ở ngoài nước cho người cư trú ở trong nước được ghi vào bên tài sản có.


Định nghĩa của IMF:

Để nhất quán, Qũy tiền tệ quốc tế IMF quy định: “BOP là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có
hệ thống, ghi chép lại giá trị tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú
trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm.”


Người cư trú và người không cư trú
Theo Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: PHÁP LỆNH
NGOẠI HỐI quy định:

-

Người cư trú là tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng sau đây:

2|Page

a) Tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức tín
dụng);
b) Tổ chức kinh tế được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trừ đối tượng quy định tại
điểm a khoản này (sau đây gọi là tổ chức kinh tế);
c) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ
thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam;
d) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài;
e) Văn phòng đại diện tại nước ngoài của các tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
f) Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thờ...



ĐỀ BÀI

 !"#$%&''()*
$+,-


!"#$!"
Hà Nội, Ngày 23 tháng2 năm 2015
1 | P a g e
Thương mại quốc tế thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương mại quốc tế thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập WTO - Người đăng: Thu Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Thương mại quốc tế thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập WTO 9 10 685