Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn 5s của người nhật

Được đăng lên bởi ceo-thanhle
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN 5S CỦA NGƯỜI NHẬT
Ngày  nay, khái  niệm Chất lượng và Quản lý Chất lượng không còn xa lạ 
với  các  doanh  nghiệp  Việt  Nam.  Muốn  nâng  cao  khả  năng  cạnh  trên  thị 
trường,  mỗi  doanh  nghiệp  phải  chọn cho mình một hướng đi riêng trong kinh 
doanh cũng như  trong cách thức quản lý. Tuy nhiên dù doanh nghiệp có chọn 
cách  thức  kinh  doanh  nào, đầu  tư  loại thiết bị máy móc hay công nghệ nào đi 
nữa, con  người  cũng  vẫn là  yếu tố  quyết định  đem  lại  thành  công  cho doanh 
nghiệp. Xuất phát  từ  triết  lý  con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô 
hình  thực  hành  5S  đã  được  áp  dụng  tại  Nhật  bản  như  một  nền  tảng  để  áp 
dụng  thành công  hệ  thống quản lý chất lượng. 5S tạo ra một môi trường sạch 
sẽ,  tiện  lợi  và  giúp cho  tổ  chức/doanh nghiệp,  tạo điều kiện cho việc áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng, đem lại niềm tin cho khách hàng.
1. KHÁI NIỆM VỀ 5S 
5S  là  chữ  cái  đầu  của  các  từ  tiếng  Nhật  "SEIRI",  "SEITON",  "SEISO",  SEIKETSU"  và 
"SHITSUKE",  tạm  dịch  sang  tiếng  Việt  là  "SÀNG  LỌC",  "SẮP  XẾP",  "SẠCH  SẼ",  "SĂN 
SÓC",  "SẴN  SÀNG".  Từ  ý  nghĩa của  các  từ bắt  đầu  bằng  5 chữ  S, các  nguyên  tắc  chung của 
thực hành 5S được hiểu như sau:
­  SEIRI  (Sàng  lọc):  là  sàng  lọc  những  vật dụng không cần thiết tại nơi làm việc và 
loại bỏ chúng;
­  SEITON  (Sắp  xếp):  Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, theo một trật tự nhất định, tiện lợi 
khi sử dụng;
­  SEISO  (Sạch sẽ):  là  vệ  sinh  tại nơi  làm việc  sao cho  không còn  rác  hay  bụi  bẩn 
tại nơi làm việc (kể cả trên nền nhà, máy móc và thiết bị);
­  SEIKETSU  (Săn  sóc):  là  luôn săn  sóc,  giữ gìn  nơi làm  việc  luôn sạch  sẽ,  thuận 
tiện và có năng suất bằng cách liên tục thực hiện Seiri, Seiton, Seiso;
­  SHITSUKE  (Sẵn  sàng): Tạo  thành một  nề  nếp,  thói quen tự giác làm việc tốt, duy 
trì môi trường làm việc thuận tiện
2. LÝ DO THỰC HIỆN 52
Thực  hành  5S  là  một  chương  trình  đòi  hỏi  sự  tham  gia của  tất  cả  mọi  người  trong tổ 
chức/doanh  nghiệp.  Đây  là  một  phương  pháp  hiệu  quả để huy  động  con  người,  cải  tiến  môi 
trường làm việc và nâng cao năng suất.
Nguyên  tắc của  thực  hành  5S  hết  sức  đơn  giản,  không  đòi  hỏi  phải  dùng  các thuật ngữ 
hay phương pháp  phức tạp  nào  trong quá  trình  thực  hiện. Thành công trong thực hành sẽ giúp 
các tổ chức/doanh nghiệp đạt được năng suất cao hơn thông qua:
­ Xây dựng một môi trường sạch sẽ, ngăn nắp;
­   Mọi người trong cũng như ngo...
TIÊUCHUẨN5SCỦANGƯỜINHẬT
Ngày nay, khái niệm Chất lượng Quản Chất lượng không còn xa lạ
với các doanh nghiệp Việt Nam. Muốn nâng cao khả năng cạnh trên thị
trường, mỗi doanh nghiệp phải chọn cho mình một hướng đi riêng trong kinh
doanh cũng như trong cách thức quản lý. Tuy nhiên doanh nghiệp chọn  
cách thức kinh doanh nào, đầu loại thiết bị máy móc hay công nghệ nào đi
nữa, con người cũng vẫn yếu tố quyết định đem lại thành công cho doanh
nghiệp. Xuất phát từ triết con người trung tâm của mọi sự phát triển,
hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật bản như một nền tảng để áp
dụng thành công hệ thống quản chất lượng. 5S tạo ra một môi trường sạch  
sẽ, tiện lợi giúp cho tổ chức/doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc áp dụng    
hệthốngquảnlýchấtlượng,đemlạiniềmtinchokháchhàng.
1.KHÁINIỆMVỀ5S
5S chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật "SEIRI", "SEITON", "SEISO", SEIKETSU"
"SHITSUKE", tạm dịch sang tiếng Việt "SÀNG LỌC", "SẮP XẾP", "SẠCH SẼ", "SĂN
SÓC", "SẴN SÀNG". Từ ý nghĩa của các từ bắt đầu bằng 5 chữ S, các nguyên tắc chung của
thựchành5Sđượchiểunhưsau:
SEIRI (Sàng lọc): sàng lọc những vật dụng không cần thiết tại nơi làm việc
loạibỏchúng;
SEITON (Sắp xếp): Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, theo một trật tự nhất định, tiện lợi
khisửdụng;
SEISO (Sạch sẽ): vệ sinh tại nơi làm việc sao cho không còn rác hay bụi bẩn
tạinơilàmviệc(kểcảtrênnềnnhà,máymócvàthiếtbị);
SEIKETSU (Săn sóc): luôn săn sóc, giữ gìn nơi làm việc luôn sạch sẽ, thuận
tiệnvàcónăngsuấtbằngcáchliêntụcthựchiệnSeiri,Seiton,Seiso;
SHITSUKE (Sẵn sàng): Tạo thành một nề nếp, thói quen tự giác làm việc tốt, duy  
trìmôitrườnglàmviệcthuậntiện
2.LÝDOTHỰCHIỆN52
Thực hành 5S một chương trình đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ
chức/doanh nghiệp. Đây một phương pháp hiệu quả để huy động con người, cải tiến môi  
trườnglàmviệcvànângcaonăngsuất.
Nguyên tắc của thực hành 5S hết sức đơn giản, không đòi hỏi phải dùng các thuật ngữ
hay phương pháp phức tạp nào trong quá trình thực hiện. Thành công trong thực hành sẽ giúp
cáctổchức/doanhnghiệpđạtđượcnăngsuấtcaohơnthôngqua:
Xâydựngmộtmôitrườngsạchsẽ,ngănnắp;
Mọingườitrongcũngnhưngoàitổchức/doanhnghiệpdễdàngnhậnthấyrõkếtquả;
Tăngcườngpháthuysángkiến;
Tiêu chuẩn 5s của người nhật - Trang 2
Tiêu chuẩn 5s của người nhật - Người đăng: ceo-thanhle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiêu chuẩn 5s của người nhật 9 10 622