Ktl-icon-tai-lieu

tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1459:2008 phụ gia thực phẩm - mì chính

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUÂN QUỐC GIA
TCVN 1459:2008
PHỤ GIA THỰC PHẨM - MÌ CHÍNH
Food additive - Monosodium L-glutamatei
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho mì chính được sử dụng làm chất điều vị trong chế biến thực phẩm.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn
ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm
công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
JECFA - Combined compendium of food additive specification, Volume 4 - Analytical methods,
test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive
spegircations (JECFA - Tuyển tập các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phầm, Tập 4 - Các
phương pháp phân tích, qui trình thử nghiệm và dung dịch phòng thử nghiệm được sử dụng và
viện dẫn trong các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm).
3. Mô tả
3.1 Tên hoá học
Mononatri L-glutamat ngậm một phân tử nước, muối mononatri của axit glutamic ngậm một phân
tử nước.
3.2 Số C.A.S: 6106-04-3
3.3 Công thức hoá học: C5H8NNAO4,H2O
3.4 Công thức cấu tạo

3.5 Khối lượng phân tử: 187,13
3.6 Hàm lượng chất chính: Không nhỏ hơn 99,0 % tính theo hàm lượng chất khô.
3.7 Trạng thái: Tinh thể hoặc bột kết tinh màu trắng, hầu như không mùi.
4 Đặc tính
4.1 Cách nhận biết
4.1.1 Tính tan (xem tập 4): Tan nhiều trong nước, tan ít trong etanol và hầu như không tan trong
ete.
4.1.2 Phép thử đối với glutamic (xem tập 4): Đạt yêu cầu của phép thử.
4.1.3 Phép thử đối với natri (xem tập 4): Đạt yêu cầu của phép thử.
4.2 Độ tinh khiết
4.2.1 Hao hụt khối lượng khi sấy ở 98oC trong 5 h (xem tập 4): Không lớn hơn 0,5 %.
4.2.2 pH (xem tập 4): Từ 6,7 đến 7,2 (dung dịch 1/50).

4.2.3 Độ quay cực
Từ + 24,8o đến + 25,3o [dung dịch 10% (tính theo khối lượng/thể
tích) trong axit clohydric 2 N].
4.2.4 Muối clorua (xem tập 4): Không lớn hơn 0,2%.
Phép thử được tiến hành thử trên 0,07 g mẫu theo hướng dẫn trong Limit test (Phép thử giới hạn
(xem tập 4), dùng 0,4 ml axit clohydric 0,01 N để kiểm tra.
4.2.5 Axit pyrolidon cacboxylic (xem tập 4): Đạt yêu cầu của phép thử.
4.2.6 Chì (xem tập 4): Không lớn hơn 1 mg/kg.
Xác định được bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử phù hợp với mức qui định. Việc chọn cỡ
mẫu và phương pháp chuẩn bị mẫu có thể theo nguyên tắc của phương pháp mô tả trong
Instrumental methods (phương pháp phân tích bằng dụng cụ), xem tập 4.
5. Phương pháp thử
Hòa tan trong 6 ml axit formic khoảng 200 mg mẫu đã được làm khô ...
TIÊU CHUÂN QUỐC GIA
TCVN 1459:2008
PHỤ GIA THỰC PHẨM - MÌ CHÍNH
Food additive - Monosodium L-glutamatei
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho mì chính được sử dụng làm chất điều vị trong chế biến thực phẩm.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn
ghi m công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm
công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
JECFA - Combined compendium of food additive specification, Volume 4 - Analytical methods,
test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive
spegircations (JECFA - Tuyển tập các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phầm, Tập 4 - Các
phương pháp phân tích, qui trình thử nghiệm dung dịch phòng thử nghiệm được sdụng
viện dẫn trong các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm).
3. Mô tả
3.1 Tên hoá học
Mononatri L-glutamat ngậm một phân tử nước, muối mononatri của axit glutamic ngậm một phân
tử nước.
3.2 Số C.A.S: 6106-04-3
3.3 Công thức hoá học: C
5
H
8
NNAO
4
,H
2
O
3.4 Công thức cấu tạo
3.5 Khối lượng phân tử: 187,13
3.6 Hàm lượng chất chính: Không nhỏ hơn 99,0 % tính theo hàm lượng chất khô.
3.7 Trạng thái: Tinh thể hoặc bột kết tinh màu trắng, hầu như không mùi.
4 Đặc tính
4.1 Cách nhận biết
4.1.1 Tính tan (xem tập 4): Tan nhiều trong nước, tan ít trong etanol và hầu như không tan trong
ete.
4.1.2 Phép thử đối với glutamic (xem tập 4): Đạt yêu cầu của phép thử.
4.1.3 Phép thử đối với natri (xem tập 4): Đạt yêu cầu của phép thử.
4.2 Độ tinh khiết
4.2.1 Hao hụt khối lượng khi sấy ở 98
o
C trong 5 h (xem tập 4): Không lớn hơn 0,5 %.
4.2.2 pH (xem tập 4): Từ 6,7 đến 7,2 (dung dịch 1/50).
tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1459:2008 phụ gia thực phẩm - mì chính - Trang 2
tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1459:2008 phụ gia thực phẩm - mì chính - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1459:2008 phụ gia thực phẩm - mì chính 9 10 513