Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn học : đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

Được đăng lên bởi nhanking19995
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG VÀ
LUẬT THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HACCP CHO SẢN PHẨM
XÚC XÍCH FRANCFORT (HEO) TẠI CÔNG TY VISSAN

NHÓM: 06
LỚP HỌC PHẦN: 210501804
GVHD: PHẠM MINH TUẤN

TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 NĂM 2015

DANH SÁCH NHÓM 06
STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

LỚP

1

HỒ KIM NGÂN

13023001

DHTP 9A

2

NGUYỄN PHƢƠNG BẢO NGỌC

13047561

DHTP 9B

3

NGUYỄN THỊ NHÀN

12025251

DHTP 8A

4

ĐỖ NGUYỄN HOÀNG NHÂN

12033521

DHTP 8A

5

NGUYỄN HỮU NHÂN

13040901

DHTP 9B

6

PHAN THỊ NGỌC NHƢ

13020951

DHTP 9A

7

VÕ THỊ KIỀU NI

13017441

DHTP 9A

NHÓM TRƢỞNG: NGUYỄN PHƢƠNG BẢO NGỌC

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................................................... 1

NỘI DUNG .......................................................................................................................................................... 2
1. THÔNG TIN CÔNG TY .................................................................................................................................. 2
2. CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG ....................................................................................................................... 19
3. THÔNG TIN VỀ ĐỘI HACCP ........................................................................................................................ 19
4. MÔ TẢ SẢN PHẨM ........................................................................................................................................ 22
5. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ............................................................................................................................ 38
6. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GMP ...................................................................................................................... 48
7. QUY PHẠM VỆ SINH SSOP .......................................................................................................................... 62
8. KẾ HOẠCH HACCP ....................................................................................................................................... 81

9. THỦ TỤC TRUY XUẤT THU HỒI SẢN PHẨM .......................................................................................... 93
10. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HACCP ......................................................................................
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG VÀ
LUẬT THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI
XÂY DNG H THNG HACCP CHO SN PHM
XÚC XÍCH FRANCFORT (HEO) TI CÔNG TY VISSAN
NHÓM: 06
LỚP HỌC PHẦN: 210501804
GVHD: PHẠM MINH TUẤN
TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 NĂM 2015
DANH SÁCH NHÓM 06
STT
HỌ VÀ TÊN
MSSV
LỚP
1
HỒ KIM NGÂN
13023001
DHTP 9A
2
NGUYỄN PHƢƠNG BẢO NGỌC
13047561
DHTP 9B
3
NGUYỄN THỊ NHÀN
12025251
DHTP 8A
Tiểu luận môn học : đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn học : đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm - Người đăng: nhanking19995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Tiểu luận môn học : đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm 9 10 642