Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn quản trị công ty

Được đăng lên bởi gataylx
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiểu luận: Môn Quản trị công ty

Giáo viên: TS. Trần Kim Hào

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.......................5
1.1. Một số khái niệm về văn hoá doanh nghiệp...................................................5
1.2. Tại sao phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp:................................................6
1.3. Đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp ........................................................... 7
1.4. Những yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp:...........................................8
1.5. Các mối quan hệ trong văn hoá doanh nghiệp..............................................9
1.6. Những ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến hoạt động doanh nghiệp.10
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY VÀ MỘT SỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH ……………….11
2.1 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hiện nay..................................11
2.2 Khuôn mẫu văn hoá Nhật Bản......................................................................13
2.3 Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc..................................................................16
2.4 Văn hóa doanh nghiệp của Honda Việt Nam................................................19
2.5 Văn Hóa doanh nghiệp của FPT....................................................................20
PHẦN III: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM.........................................................................................................................22
3.1 Các giải pháp từ phía Nhà nước....................................................................22
3.2 Các giải pháp từ phía doanh nghiệp..............................................................23
3.3 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh.............................................25
3.4 Thay đổi văn hóa doanh nghiệp....................................................................26
LỜI KẾT

Sinh viên: Phạm Duy Hoạch

Lớp: Cao học QTKD

1

Tiểu luận: Môn Quản trị công ty

Giáo viên: TS. Trần Kim Hào

DANH MỤC VIẾT TẮT
TỪ VIẾT TẮT
DN
VHDN
VH

Sinh viên: Phạm Duy Hoạch

VIẾT ĐẦY ĐỦ
Doanh nghiệp
Văn hoá doanh nghiệp
Văn hoá

Lớp: Cao học QTKD

2

Tiểu luận: Môn Quản trị công ty

Giáo viên: TS. Trần Kim Hào

LỜI MỞ ĐẦU
Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô vừa và
lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn
hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa… chính
sự khác n...
Tiểu luận: Môn Quản trị công ty Giáo viên: TS. Trần Kim Hào
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.......................5
1.1. Một số khái niệm về văn hoá doanh nghiệp...................................................5
1.2. Tại sao phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp:................................................6
1.3. Đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp ........................................................... 7
1.4. Những yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp:...........................................8
1.5. Các mối quan hệ trong văn hoá doanh nghiệp..............................................9
1.6. Những ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến hoạt động doanh nghiệp.10
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY VÀ MỘT SỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH ……………….11
2.1 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hiện nay..................................11
2.2 Khuôn mẫu văn hoá Nhật Bản......................................................................13
2.3 Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc..................................................................16
2.4 Văn hóa doanh nghiệp của Honda Việt Nam................................................19
2.5 Văn Hóa doanh nghiệp của FPT....................................................................20
PHẦN III: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM.........................................................................................................................22
3.1 Các giải pháp từ phía Nhà nước....................................................................22
3.2 Các giải pháp từ phía doanh nghiệp..............................................................23
3.3 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh.............................................25
3.4 Thay đổi văn hóa doanh nghiệp....................................................................26
LỜI KẾT
Sinh viên: Phạm Duy Hoạch Lớp: Cao học QTKD
1
Tiểu luận môn quản trị công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn quản trị công ty - Người đăng: gataylx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tiểu luận môn quản trị công ty 9 10 832