Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT MỸ THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Được đăng lên bởi Trần Thành
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3435 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN

QUAN HỆ KINH TẾ
VIỆT - MỸ
THỰC TRẠNG VÀ XU
HƯỚNG PHÁT TRIỂN

MỤC LỤC:
Phần 1:
Tóm tắt các ý chính về hiệp định thương mại Việt - Mỹ:......................................3
I.
Những vấn đề chung của thương mại quốc tế:...............................................................3
1.
Khái niệm thương mại quốc tế:......................................................................................3
2.
Quá trình hình thành, pháp triển và lợi ích của thương mại quốc tế:.............................4
II.
Tổng quan về hiệp định thương mại Việt - Mỹ:...........................................................25
1.
Chính sách thương mại của Mỹ với ASEAN và Việt Nam trong những năm gần đây:. .
......................................................................................................................................25
2.
Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới:...................................27
3.
Lợi ích mà Việt Nam thu được trong quan hệ thương mại với Mỹ:............................28
4.
Lợi ích mà Mỹ thu được trong quan hệ với Việt Nam:................................................29
5.
Nội dung cơ bản của hiệp định:...................................................................................29
Phần 2:
Thực trạng từ lúc ký kết đến nay:.........................................................................37
I.
Tình hình xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ:.....................................................37
1.
Quan hệ Việt - Mỹ trước khi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam:.................37
2.
Quan hệ Việt - Mỹ sau khi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận đối với Việt - Nam...................40
II.
Cơ hội thâm nhập thị trường Mỹ của hàng hóa Việt Nam:..........................................45
1.
Quan hệ thương mại Việt - Mỹ theo hiệp định thương mại Việt - Mỹ........................45
2.
Dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ đến năm 2015....................48
III.
Thách thức đối với việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam Sang Mỹ.........................52
1.
Các yếu tố khách quan:................................................................................................53
2.
Các yếu tố chủ quan.....................................................................................................60
IV.
Những yếu tố ảnh hưởng quan hệ Việt-Mỹ cần giải quyết để thúc đẩy quan hệ trong
tương lai.................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
TIỂU LUẬN
QUAN HỆ KINH TẾ
VIỆT - MỸ
THỰC TRẠNG VÀ XU
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TIỂU LUẬN QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT MỸ THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT MỸ THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN - Người đăng: Trần Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
TIỂU LUẬN QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT MỸ THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 9 10 416