Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi Bùi Quang Linh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Më ®Çu
QuyÒn lùc Nhµ níc ta thèng nhÊt, ph©n c«ng phèi hîp gi÷a c¸c
quan nhµ níc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t ph¸p.
QuyÒn lËp ph¸p chÝnh quyÒn ban nh, söa ®æi HiÕn ph¸p c¸c ®¹o luËt;
x©y dùng c¸c quy t¾c ph¸p ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quan héi. QuyÒn t ph¸p
quyÒn b¶oph¸p luËt b»ng ho¹t ®éng truy tè, xÐt xö vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c liªn quan
trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xÐt xö.
QuyÒn hµnh ph¸p lµ quyÒn chÊp hµnh ph¸p luËt vµ tæ chøc ®êi sèng x· héi theo
ph¸p luËt. QuyÒn hµnh ph¸p ®îc thùc hiÖn th«ng qua thÈm quyÒn lËp quy thÈm
quyÒn nh chÝnh, trong ®ã quyÒn lËp quy chÝnh thÈm quyÒn ban hµnh c¸c v¨n n
ph¸p quy (v¨n b¶n díi LuËt) môc ®Ých ®Ó thÓ hãa c ®¹o luËt híng n thùc
hiÖn luËt, ®¶m b¶o ph¸p luËt vµo ®êi sèng, x· héi mét c¸ch thuËn lîi.
ThÈm quyÒn hµnh chÝnh quyÒn chøc, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ-x·
i, ®a ph¸p luËt vµo ®êi sèng, môc ®Ých gi÷ v÷ng an ninh trËt tù x· héi, phôc vô lîi Ých
ng c«ng d©n, dông t c¸ch hiÖu qu¶ nguån tµi chÝnh c«ng céng s¶n ®Ó
ph¸t triÓn ®Êt níc métch hiÖu q nhÊt. Ho¹t ®éng tc hn thÈm quyÒn tn chÝnh
ho¹t ®éng qu¶n hµnh chÝnh Nhµ níc. Ho¹t ®éng qu¶n vai trß rÊt quan träng
®èi víi æn ®Þnh ph¸t triÓn cña ®Êt níc, diÔn ra thêng xuyªn hµng ngµy, ë mäi
i, mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi; ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc tiÕn hµnh tæ chøc, ®iÒu
hµnh c¸c quan héi hµnh vi ho¹t ®éng cña c«ng d©n, chøcb»ng viÖc thùc
hiÖn c¸c hµnh vi hµnh chÝnh vµ quan träng nhÊt lµ viÖc ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý
hµnh chÝnh Nhµ níc.
QuyÕt ®Þnh qu¶n hµnh chÝnh N níc cña quan hµnh chÝnh n phÈm
chøa ®ùng yÕu quyÒn lùc, quyÒn uy, thÓ hiÖn ý chÝ cña c¬ quan ban hµnh. QuyÕt
®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc còng gièng nh mäi quyÕt ®Þnh ph¸p luËt kh¸c ®Òu thÓ
hiÖn ý chÝ, tÝnh quyÒn lùc,nh ph¸p lý, quyÕt ®Þnh do quan Nhµ níc, ngêi thÈm
quyÒn nh©n danh N níc, ®¹i diÖn cho quyÒn lùc Nhµ níc ban hµnh. Mäi quan
Nhµ níc, mäi chøc, nh©n thuéc ®èi tîng thi hµnh ®Òu ph¶i thùc hiÖn quyÕt ®Þnh
®ã, nÕu kh«ng gi¸c cìng chÕ thi hµnh theo quy ®Þnh a ph¸p luËt. ViÖc ra
quyÕt ®Þnh qu¶n hµnh chÝnh thÓ hiÖn ý chÝ quyÒn lùc Nhµ níc cña c¸c quan Nhµ
níc thÈm quyÒn, ngêi thÈm quyÒn, quyÕt ®Þnh ®îc ban hµnh trªn ®Ó thi
hµnh luËt theo thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh, nh»m ®Þnh ra ra chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch,
nhiÖm vô lín cã tÝnh ®Þnh híng trong qu¶n lý Nhµ níc, hoÆc ®Æt ra, söa ®æi, b·i bá quy
ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh, lµm thay ®æi hiÖu lùc cña chóng, hoÆc lµm ph¸t sinh, thay
®æi, chÊm døt c¸c quan ph¸p luËt hµnh chÝnh thÓ, ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm
chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc. Theo tÝnh chÊt ph¸p lý, quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ
níc ®îc ph©n thµnh 3 lo¹i : QuyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch; QuyÕt ®Þnh quy ph¹m; QuyÕt ®Þnh
hµnh chÝnh biÖt. Nguyªn t¾c qu¶n Nhµ níc b»ng ph¸p luËt ®ßi hái mäi ho¹t ®éng
cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc, trong ®ã cã ho¹t ®éng ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh
1
TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - Người đăng: Bùi Quang Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 9 10 669