Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi doilatheday89
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TIỂU LUẬN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
ĐỀ TÀI:

LỢI THẾ CẠNH TRANH
VÀ CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ CẠNH TRANH

GVHD : PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn
LỚP

: DHQT8BTT

NHÓM : 3
HỌC KỲ

: 2 _ 2014 - 2015
TP.HCM - Tháng 3 Năm 2015

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TIỂU LUẬN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
ĐỀ TÀI:

LỢI THẾ CẠNH TRANH
VÀ CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ CẠNH TRANH

DANH SÁCH NHÓM 3:
Nguyễn Ân

12123901

Bùi Thị Thùy Dương

12009681

Nguyễn Tấn Hưng

12051051

Nguyễn Minh Khoa

10301381

Nguyễn Lý Nam

11234441

TP.HCM – Tháng 3 Năm 2015

2

Quản trị chiến lược

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

MỤC LỤC

3

Quản trị chiến lược

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

LỜI MỞ ĐẦU
Thế giới ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Những cuộc
chiến không bao giờ chấm dứt giữa các tập đoàn đa quốc gia bu ộc chúng ta ph ải
thật sự khác biệt và nổi bật mới có thể cạnh tranh trong một mội trường kinh
doanh như thế. Một thế giới ngày càng phẳng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,
bạn sẽ lựa chọn đi theo chiến lược Đại dương xanh hay Đại dương đỏ, còn tùy ở
bạn? Nhưng quan trọng nhất là bạn cần phải biết rõ ràng rằng bạn sẽ làm gì đ ể
chiến thắng hay khác hơn lợi thế cạnh tranh của bạn sẽ làm gì. Đ ể biết thêm về
những kiến thức của việc giành lợi thế cạnh tranh, cũng như việc xây dựng, duy
trì được lợi thế cạnh tranh của mình, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hi ểu một cu ốn
sách kinh điển về kinh doanh của thế giới do tác giả Michael Porter vi ết. Đồng
thời, chúng tôi sẽ giới thiệu những lí thuyết và định nghĩa về cạnh tranh cũng
như ứng dụng thực tiễn vào Việt Nam như thế nào. Chính vì vậy, nhóm 3 xin
chọn đề tài “Lợi thế cạnh tranh – Tạo lập và duy trì thành tích vượt trội
trong kinh doanh” của Michael E. Porter làm đề tài tiểu luận.
Mục tiêu nghiên cứu:


Đề tài mà chúng tôi nghiên cứu sẽ bồi dưỡng thêm ki ến thức v ề qu ản tr ị
chiến lược, tạo lập lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.



Tìm hiểu và vận dụng “Lợi thế cạnh tranh” của Michael E. Porter m ột cách
sáng tạo vào nền kinh tế Việt Nam.



Rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp để có thể ứng dụng chi ến lược
cạnh tranh một cách hiệu quả vào công việc sau này.

Đối tượng nghiên cứu:


Lí thuyết về cạnh tranh và định vị cạnh tranh



Tác phẩm “Lợi thế cạnh tranh – tạo lập và duy trì th ành tích vượt trội
trong kinh doanh” của Michael E. Porter.



Cách vận dụng “lợi thế cạnh tranh” của một ngành công nghiệp đặc trưng

Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiể...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TIỂU LUẬN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
ĐỀ TÀI:
LỢI THẾ CẠNH TRANH
VÀ CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ CẠNH TRANH
GVHD : PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn
LỚP : DHQT8BTT
NHÓM : 3
HỌC KỲ : 2 _ 2014 - 2015
TP.HCM - Tháng 3 Năm 2015
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Tiểu luận quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quản trị chiến lược - Người đăng: doilatheday89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Tiểu luận quản trị chiến lược 9 10 327