Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về các công ty xuyên quốc gia_Địa lí kinh tế

Được đăng lên bởi thuydungtran2210
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1659 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA TIN HỌC QUẢN LÍ
Ngành Hệ Thông Tin Quản Lí

TIỂU LUẬN
ĐỊA LÍ KINH TẾ
TNCs-TRANSNATIONAL
CORPORATIONS

DANH SÁCH NHÓM 10 – K12406
1
2
3
4
5
6

Trần Thị Thùy
Phan Thi Ngọc
Nguyễn Thị
Nguyễn Thi Thu
Nguyễn Thanh
Đinh Thị Thanh

Dung
Huyền
Hương
Trúc
Tuyến
Thúy

K124060969
K124060987
K124060988
K124061059
K124061064
K124062313

TNCs-Nhóm 10-K12406

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF ()

MỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................................................ 1
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................................ 2
Phần 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TNCs ............................................................................................................... 3
KHÁI NIỆM: ................................................................................................................................................... 3

I.
1.

Công ty xuyên quốc gia – TNCs: .................................................................................................................. 3

2.

Cấu trúc của TNCs: ...................................................................................................................................... 3

3.

Phân biệt công ty xuyên quốc gia (TNCs) và công ty đa quốc gia (MNCs): ................................................... 3
NGUỒN GỐC, SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TNCs: ............................................................... 4

II.
1.

Nguồn gốc ra đời:......................................................................................................................................... 4

2.

Sự hình thành và phát triển: .......................................................................................................................... 5

III.

BẢN CHẤT: ................................................................................................................................................ 6

IV.

VAI TRÒ CỦA TNCs: ................................................................................................................................. 7

1.

Trong thương mại thế giới: ........................................................................................................................... 7

2.

Trong đầu tư quốc tế ................................