Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu quy trình lập dự toán ngân sách địa phương

Được đăng lên bởi makhala111
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 18371 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Thảo luận Quy trình lập dự toán NSĐP
Thời gian: ngày 01/11/2012
Thành phần: Phòng Thẩm định
Cán bộ chủ trì nội dung thảo luận: Ông Dương Minh Tuấn
Nội dung trình bày:
Sơ đồ Quy trình lập Dự toán NSĐP
Quốc hội
Trước ngày 31/5 năm trước, Thủ tướng ban hành Chỉ
thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách năm sau

Trước ngày 10/6 năm trước, BTC ban hành Thông tư
hướng dẫn về việc lập dự toán ngân sách năm sau

Chính phủ
Bộ Tài chính

UBND trình BTC trước
ngày 25/7 năm trước

UBND trình HĐND trước
ngày 20/7 năm trước

UBND tỉnh

Thường trực HĐND
tỉnh

UBND huyện

Thường trực HĐND
huyện

UBND xã

Chủ tịch hoặc Phó
Chủ tịch HĐND xã

Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức
(do Sở Tài chính chủ trì)

Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức
(do Phòng Tài chính chủ trì)

Chú thích:
Phê duyệt, cho ý kiến sửa đổi
Chỉ đạo, hướng dẫn
Xây dựng dự toán trình cấp trên
A. Nội dung quy trình lập dự toán NSĐP theo Luật NSNN, Nghị định 60/2003/NĐ-CP quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN và Thông tư 59/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện
Nghị định 60/2003/NĐ-CP
Tóm tắt trình tự lập Dự toán NSĐP căn cứ theo Luật NSNN, Nghị định 60/2003/NĐ-CP và Thông
tư 59/2003/TT-BTC
1. Trước ngày 31/5 năm trước Thủ tướng ban hành Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm sau. Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;
trước ngày 10/6 năm trước, BTC ban hành Thông tư hướng dẫn về việc lập dự toán ngân sách
năm sau; Bộ KT&ĐT ban hành Thông tư hướng dẫn về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước (Theo điều 32 Nghị định
60/2003/NĐ-CP).
2. UBND cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức UBND cấp dưới lập dự toán (do cơ quan tài chính
tại địa phương chủ trì, các cơ quan kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, giáo dục,… các cơ
quan phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương phối hợp thực hiện).
3. UBND sau khi lập dự toán tại địa phương gửi HĐND cùng cấp phê duyệt, cho ý kiến (với cấp
tỉnh và huyện là Thường trực HĐND, với cấp xã là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND) trước
ngày 20/7 năm trước (theo Điều 37 Nghị định 60/2003/NĐ-CP).
4. Sau khi có ý kiến của HĐND, UBND trình Bộ Tài chính xem xét, thẩm tra dự toán trước ngày
25/7 năm trước (theo Điều 37 Nghị định 60/2003/NĐ-CP).
5. Bộ Tài chính tổng hợp dự toán NSĐP và dự toán NSTW trình Chính phủ xem xét; sau đó
Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt tổng dự toán NS.
Các cơ quan thực hiện lập dự toán NSĐP
1. Uỷ ban nhân dân các...
Thảo luận Quy trình lập dự toán NSĐP
Thời gian: ngày 01/11/2012
Thành phần: Phòng Thẩm định
Cán bộ chủ trì nội dung thảo luận: Ông Dương Minh Tuấn
Nội dung trình bày:
Sơ đồ Quy trình lập Dự toán NSĐP
Quốc hội
Chính phủ
Bộ Tài chính
UBND tỉnh
UBND huyện
UBND xã
Chú thích:
Phê duyệt, cho ý kiến sửa đổi
Chỉ đạo, hướng dẫn
Xây dựng dự toán trình cấp trên
A. Nội dung quy trình lập dự toán NSĐP theo Luật NSNN, Nghị định 60/2003/NĐ-CP quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN và Thông tư 59/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện
Nghị định 60/2003/NĐ-CP
Tóm tắt trình tự lập Dự toán NSĐP căn cứ theo Luật NSNN, Nghị định 60/2003/NĐ-CP và Thông
tư 59/2003/TT-BTC
1. Trước ngày 31/5 năm trước Thủ tướng ban hành Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - hội dự toán ngân sách năm sau. Căn cứ o Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;
trước ngày 10/6 năm trước, BTC ban hành Thông hướng dẫn về việc lập dự toán ngân sách
năm sau; Bộ KT&ĐT ban hành Thông hướng dẫn về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -
hội, kế hoạch vốn đầu phát triển thuộc ngân sách nhà nước (Theo điều 32 Nghị định
60/2003/NĐ-CP).
2. UBND cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức UBND cấp dưới lập dự toán (do cơ quan tài chính
tại địa phương chủ trì, các quan kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, giáo dục,… các
quan phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương phối hợp thực hiện).
3. UBND sau khi lập dự toán tại địa phương gửi HĐND cùng cấp phê duyệt, cho ý kiến (với cấp
tỉnh huyện Thường trực HĐND, với cấp Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND) trước
ngày 20/7 năm trước (theo Điều 37 Nghị định 60/2003/NĐ-CP).
4. Sau khiý kiến của HĐND, UBND trình Bộ Tài chính xem xét, thẩm tra dự toán trước ngày
25/7 năm trước (theo Điều 37 Nghị định 60/2003/NĐ-CP).
5. Bộ i chính tổng hợp dự toán NSĐP dự toán NSTW trình Chính phủ xem xét; sau đó
Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt tổng dự toán NS.
Các cơ quan thực hiện lập dự toán NSĐP
1. Uỷ ban nhân dân các cấp: (1) ớng dẫn, tổ chức chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chính
quyền cấp dưới lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý; phối hợp chỉ đạo
Trước ngày 31/5 năm trước, Thủ tướng ban hành Chỉ
thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách năm sau
Trước ngày 10/6 năm trước, BTC ban hành Thông tư
hướng dẫn về việc lập dự toán ngân sách năm sau
Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức
(do Sở Tài chính chủ trì)
Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức
(do Phòng Tài chính chủ trì)
Thường trực HĐND
tỉnh
Thường trực HĐND
huyện
Chủ tịch hoặc Phó
Chủ tịch HĐND xã
UBND trình BTC trước
ngày 25/7 năm trước
UBND trình HĐND trước
ngày 20/7 năm trước
Tìm hiểu quy trình lập dự toán ngân sách địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu quy trình lập dự toán ngân sách địa phương - Người đăng: makhala111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tìm hiểu quy trình lập dự toán ngân sách địa phương 9 10 691