Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam đến giữa năm 2013

Được đăng lên bởi Epiphyllum Oxypetalum
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2098 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TKMH: Quản trị tài chính doanh nghiệp

GVHD: Th.S Lê Văn Hiền

Phần mở đầu: Giới thiệu tổng quát sự phát triển của kinh tế Việt Nam
Thị trường chứng khoán (TTCK) được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của
nền kinh tế hiện đại. Người ta có thể đo lường và dự tính sự phát triển kinh tế qua diễn
biến trên TTCK. Là một bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, TTCK được hiểu
một cách chung nhất, là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi các chứng khoán qua
các hàng hoá và dịch vụ tài chính giữa các chủ thể tham gia. Việc trao đổi mua bán này
được thực hiện theo những quy tắc ấn định trước.
Hình thức sơ khai của TTCK đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm – vào khoản TK
15.

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ, TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY:
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:
1. Chứng khoán:
1.1. Khái niệm và đặc điểm của chứng khoán:

Nhóm 10 – KT11C2

1

TKMH: Quản trị tài chính doanh nghiệp

GVHD: Th.S Lê Văn Hiền

- Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở

hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện
dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. (theo Luật Chứng khoán
số 70/2006/QH11).
- Chứng khoán là một tài sản tài chính có các đặc điểm cơ bản:
• Tính thanh khoản (tính lỏng): tính lỏng của tài sản là khả năng chuyển chuyển
tài sản đó thành tiền mặt. Khả năng này cao hay thấp phụ thuộc vào khoảng thời gian và
phí cần thiết cho việc chuyển đổi và rủi ro của việc giảm sút giá trị của tài sản đó do
chuyển đổi. Chứng khoán có tính lỏng cao hơn so với các tài sản khác, thể hiện qua khả
năng chuyển nhượng cao trên thị trường và nói chung các chứng khoán khác nhau có khả
năng chuyển nhượng khác nhau.
• Tính rủi ro: chứng khoán là tài sản tài chính mà giá trị của nó chịu tác động lớn
của rủi ro, bao gồm rủi ro có hệ thống và rủi ro không có hệ thống. Rủi ro có hệ thống
hay rủi ro thị trường là loại rủi ro tác động tới toàn bộ hoặc hầu hết các tài sản. Loại rủi
ro này chịu tác động của các điều kiện kinh tế chung như: lạm phát, sự thay đổi tỷ giá hối
đoái, lãi suất…Rủi ro không hệ thống là loại rủi ro chỉ tác động đến một tài sản hoặc một
nhóm nhỏ các tài sản. Loại rủi ro này thường liên quan tới điều kiện của nhà phát hành.
Các nhà đầu tư thường quan tâm tới việc xem xét, đánh giá các rủi ro liên quan, trên cơ
sở đề ra các quyết định trong việc lựa chọn, nắm giữ hay bán các chứng khoán. Điều này
phản ánh mối quan hệ giữa lợi tức và rủi ro...
TKMH: Quản trị tài chính doanh nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Hiền
Phần mở đầu: Giới thiệu tổng quát sự phát triển của kinh tế Việt Nam
Thị trường chứng khoán (TTCK) được xem đặc trưng bản, biểu tượng của
nền kinh tế hiện đại. Người ta có thể đo lường d tính s phát triển kinh tế qua diễn
biến trên TTCK. một bphận cấu thành của thị trường tài chính, TTCK được hiểu
một cách chung nhất, nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi các chứng khoán qua
các hàng hoá dịch vụ tài chính giữa các chủ thể tham gia. Việc trao đổi mua bán này
được thực hiện theo những quy tắc ấn định trước.
Hình thức khai của TTCK đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm vào khoản TK
15.
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ, TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY:
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:
1. Chứng khoán:
1.1. Khái niệm và đặc điểm của chứng khoán:
Nhóm 10 – KT11C2 1
Tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam đến giữa năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam đến giữa năm 2013 - Người đăng: Epiphyllum Oxypetalum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tìm hiểu thị trường chứng khoán Việt Nam đến giữa năm 2013 9 10 210