Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình giao nhận hàng xuất bằng container tại công ty cổ phần dịch vụ Logistics Đại Cồ Việt (Daco Logistics) giai đoạn 2008-2011

Được đăng lên bởi Duong Anh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh toàn cầu hóa quốc tế hóa diễn ra ngày càng sâu rộng,Việt Nam
đang nỗ lực hòa mình vào sự phát triển không ngừng của nền kinh tế toàn cầu, việc
trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã tạo cơ
hội cho Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới, phát triển kinh tế nước nhà góp
phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước do Đảng
và Nhà Nước đã đề ra. Trên thực tế, ngoại thương đã và đang đóng vai trò quan
trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia trên
thế giới. Càng mở cửa và hòa nhập thì hơn bao giờ hết ngoại thương lại càng khẳng
định vị trí quan trọng của mình. Hoạt động ngoại thương sẽ rất phát triển nếu như
hoạt động vận tải giao nhận thật sự lớn mạnh vì đây chính là trung gian quan trọng
giúp cho quá trình xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi. Với lợi thế địa lý thuận lợi,
tiềm năng phát triển trong tương lai cùng với sự quan tâm đầu tư đúng mức của
Chính phủ trong thời gian qua, hoạt động giao nhận kinh doanh Logistics tại Việt
Nam đang phát triển ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng đóng góp
rất lớn vào tổng thu nhập quốc dân (GDP) hàng năm của đất nước, xứng đáng là
ngành chiếm vị trí quan trọng cần được nhà nước ưu tiên phát triển.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Logistics của Việt
Nam đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ phía các doanh nghiệp nước ngoài với
vốn, kinh nghiệm và quy mô vô cùng lớn. Cơ hội phát triển rất lớn từ những tiềm
năng sẵn có nhưng thách thức đặt ra do các doanh nghiệp kinh doanh Logistics lại
càng lớn hơn. Trong quá trình hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp sẽ gặp rất
nhiều khó khăn để khẳng định vị thế, mở rộng quy mô, tăng lợi nhuận,..cho doanh
nghiệp của mình. Để thực hiện thành công chiếc lược phát triển mà mỗi doanh
nghiệp đề ra thì về ngắn hạn và dài hạn doanh nghiệp cần có giải pháp cụ thể và cần
thực hiện các giải pháp trong thực tế. Có như vậy ngành Logistics Việt Nam mới có
thể phát triển vượt bậc mới có thể ngày càng lớn mạnh, đất nước Việt Nam mới có
thể trở thành trung tâm Logistics của khu vực. Chính vì lý do đó nên sau khi thực
tập tại công ty Daco Logistics em đã chọn đề tài thực tập:
“Tình hình giao nhận hàng xuất bằng container tại công ty cổ phần dịch
vụ Logistics Đại Cồ Việt (Daco Logistics) giai đoạn 2008-2011”.

1

Nội dung chính của thu hoạch thực tập tốt nghiệp bao gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu về công ty Daco Logistics
Chương 2: P...
1
LI M ĐẦU
Trong bi cnh toàn cu hóa quc tế hóa din ra ngày càng sâu rng,Vit Nam
đang nỗ lc hòa mình vào s phát trin không ngng ca nn kinh tế toàn cu, vic
tr thành thành viên chính thc ca t chức thương mại thế gii (WTO) đã tạo
hi cho Vit Nam hi nhp vào nn kinh tế thế gii, phát trin kinh tế nước nhà góp
phn thc hin thng li công cuc công nghip hóa hiện đại hóa đất nước do Đảng
Nhà Nước đã đề ra. Trên thc tế, ngoại thương đã và đang đóng vai trò quan
trng không th thiếu trong quá trình phát trin kinh tế hi ca mi quc gia trên
thế gii. Càng m ca hòa nhp thì n bao giờ hết ngoại thương lại càng khng
định v trí quan trng ca mình. Hoạt động ngoại thương sẽ rt phát trin nếu như
hoạt động vn ti giao nhn tht s ln mạnh đây chính trung gian quan trng
giúp cho quá trình xut nhp khu din ra thun li. Vi li thế địa thun li,
tiềm năng phát triển trong tương lai cùng với s quan tâm đầu đúng mức ca
Chính ph trong thi gian qua, hoạt động giao nhn kinh doanh Logistics ti Vit
Nam đang phát triển ngày càng ln mnh c v s ng ln chất lượng đóng góp
rt ln vào tng thu nhp quốc dân (GDP) hàng năm của đất nước, xứng đáng
ngành chiếm v trí quan trng cần được nhà nước ưu tiên phát trin.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Logistics ca Vit
Nam đang phi chu s cnh tranh gay gt t phía các doanh nghiệp nước ngoài vi
vn, kinh nghim quy mô vô cùng lớn. hội phát trin rt ln t nhng tim
năng sẵn nhưng thách thức đặt ra do các doanh nghip kinh doanh Logistics li
càng lớn hơn. Trong quá trình hoạt động kinh doanh các doanh nghip s gp rt
nhiều khó kn để khẳng định v thế, m rộng quy mô, tăng lợi nhun,..cho doanh
nghip của mình. Để thc hin thành công chiếc lược phát trin mi doanh
nghiệp đề ra thì v ngn hn và dài hn doanh nghip cn gii pháp c th và cn
thc hin các gii pháp trong thc tế. Có như vậy ngành Logistics Vit Nam mi
th phát triển vượt bc mi th ngày càng ln mạnh, đất nước Vit Nam mi
th tr thành trung tâm Logistics ca khu vực. Chính vì do đó nên sau khi thực
tp tại công ty Daco Logistics em đã chọn đề tài thc tp:
“Tình hình giao nhận hàng xut bng container ti công ty c phn dch
v Logistics Đại C Việt (Daco Logistics) giai đoạn 2008-2011”.
Tình hình giao nhận hàng xuất bằng container tại công ty cổ phần dịch vụ Logistics Đại Cồ Việt (Daco Logistics) giai đoạn 2008-2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình giao nhận hàng xuất bằng container tại công ty cổ phần dịch vụ Logistics Đại Cồ Việt (Daco Logistics) giai đoạn 2008-2011 - Người đăng: Duong Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tình hình giao nhận hàng xuất bằng container tại công ty cổ phần dịch vụ Logistics Đại Cồ Việt (Daco Logistics) giai đoạn 2008-2011 9 10 560