Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình nhiệm vụ của địa phương tỉnh Ninh Bình

Được đăng lên bởi kientk1501-gmail-com
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi giíi thiÖu
Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 1845/Q§-HVCT-HCQG, ngµy 29-7-2009 cña Gi¸m
®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh, vÒ viÖc ban hµnh Ch¬ng
tr×nh ®µo t¹o c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý cña §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ nh©n d©n cÊp
c¬ së (HÖ Trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ - hµnh chÝnh) vµ tæ chøc viÕt gi¸o tr×nh. Ch¬ng
tr×nh, gi¸o tr×nh nµy thay cho ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh Trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ vµ ®îc
thùc hiÖn thèng nhÊt ë tÊt c¶ c¸c trêng ChÝnh trÞ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
tõ ngµy 01-9-2009. Trong Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh nµy, cã 7 phÇn, trong ®ã phÇn 7 cã
néi dung: “T×nh h×nh, nhiÖm vô cña ®Þa ph¬ng”, gåm 03 bµi, mçi bµi cã 10 tiÕt gi¶ng
d¹y vµ 02 tiÕt kiÓm tra häc phÇn. PhÇn nµy cña ®Þa ph¬ng nªn Häc viÖn giµnh cho ®Þa
ph¬ng biªn so¹n.
§îc sù quan t©m cña Uû Ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh, ®· giao cho trêng ChÝnh
trÞ tØnh biªn so¹n gi¸o tr×nh “T×nh h×nh, nhiÖm vô cña tØnh Ninh B×nh”, díi h×nh thøc
mét §Ò tµi khoa häc cÊp tØnh vµ thùc hiÖn trong n¨m 2010.
Ban nghiªn cøu ®Ò tµi trêng ChÝnh trÞ tØnh Ninh B×nh gåm c¸c cö nh©n, Th¹c sü,
gi¶ng viªn sau mét n¨m tæ chøc nghiªn cøu, §Ò tµi “Biªn so¹n Gi¸o tr×nh “T×nh h×nh,
nhiÖm vô cña tØnh Ninh B×nh” ®· hoµn thµnh. §Ò tµi ®· ®îc nghiÖm thu vµ kÞp thêi ®a
vµo sö dông cho gi¶ng d¹y vµ häc tËp hÖ Trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ - hµnh chÝnh ë tØnh
Ninh B×nh.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, biªn so¹n, Ban Nghiªn cøu ®Ò tµi cïng tËp thÓ gi¶ng
viªn nhµ trêng vµ c¸c chuyªn gia, c¸c ph¶n biÖn, c¸c ®¹i biÓu tham dù c¸c héi th¶o, héi
nghÞ nghiÖm thu ë c¶ cÊp c¬ së vµ cÊp tØnh, ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh»m ®¶m b¶o cho
gi¸o tr×nh cã néi dung chÝnh x¸c, khoa häc, s¸t víi t×nh h×nh thùc tiÔn cña tØnh, cã h×nh
thøc thÓ hiÖn, quy tr×nh biªn so¹n phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh. song ch¾c ch¾n
r»ng, khã tr¸nh khái thiÕu sãt. Nhµ trêng mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c ®ång chÝ
gi¶ng viªn, häc viªn vµ b¹n ®äc, ®Ó gi¸o tr×nh ngµy cµng hoµn thiÖn.
Trêng ChÝnh trÞ tØnh Ninh b×nh

Bài 1
ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI,
LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH NINH BÌNH

1

A/ KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI CỦA
TỈNH NINH BÌNH.
I. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN.

1. Vị trí địa lý
Ninh Bình là một tỉnh nằm ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, có tọa độ địa lý
được xác định(1):
- Vĩ độ Bắc: từ 190 47' (cửa sông Đáy xã Kim Đông, huyện Kim Sơn) đến 20 0 28'
(xóm Lạc Hồng, xã Xich Thổ, huyện Nho Quan);
- Kinh độ Đông: từ 1050 32' (núi Điện, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan) đến
1060 10' 20'' (khu vực Đò Mười, xã Khánh Thành, huyện Yên...
Lêi giíi thiÖu
Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 1845/Q§-HVCT-HCQG, ngµy 29-7-2009 cña Gi¸m
®èc Häc viÖn ChÝnh t - Hµnh chÝnh quèc gia C Minh, viÖc ban hµnh Ch¬ng
tr×nh ®µo t¹o c¸n l·nh ®¹o, qu¶n lý cña §ng, chÝnh quyÒn, ®oµn t nh©n d©n cÊp
(HÖ Trung cÊp luËn chÝnh trÞ - hµnh chÝnh) chøc viÕt gi¸o tr×nh. Ch¬ng
tr×nh, gi¸o tr×nh nµy thay cho ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh Trung cÊpluËn chÝnh trÞ ®îc
thùc hiÖn thèng nhÊt ë tÊtc¸c trêng ChÝnh trÞ tØnh, thµnh ptrùc thuéc Trung ¬ng
ngµy 01-9-2009. Trong Ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh nµy, 7 phÇn, trong ®ã phÇn 7
néi dung: “T×nh h×nh, nhiÖm cña ®Þa ph¬ng”, gåm 03 bµi, mçi bµi cã 10 tiÕt gi¶ng
d¹y 02 tiÕt kiÓm tra häc phÇn. PhÇn nµy cña ®Þa ph¬ng nªn Häc viÖn giµnh cho ®Þa
ph¬ng biªn so¹n.
§îc quan t©m cña Ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh, ®· giao cho trêng ChÝnh
trÞ tØnh biªn so¹n gi¸o tr×nh “T×nh h×nh, nhiÖm cña tØnh Ninh B×nh”, díi nh thøc
mét §Ò tµi khoa häc cÊp tØnh vµ thùc hiÖn trong n¨m 2010.
Ban nghiªn cøu ®Ò tµi trêng ChÝnh trÞ tØnh Ninh B×nh gåm c¸c nh©n, Th¹c sü,
gi¶ng viªn sau mét n¨m tæ chøc nghiªn cøu, §Ò tµi “Biªn so¹n Gi¸o tr×nh “T×nh nh,
nhiÖm vô cña tØnh Ninh B×nh” ®· hoµn thµnh. §Ò tµi ®· ®îc nghiÖm thu kÞp thêi ®a
vµo sö dông cho gi¶ng d¹y vµ häc tËp hÖ Trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ - hµnh chÝnh ë tØnh
Ninh B×nh.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, biªn so¹n, Ban Nghiªn cøu ®Ò tµi cïng tËp thÓ gi¶ng
viªn nhµ trêng vµ c¸c chuyªn gia, c¸c ph¶n biÖn, c¸c ®¹i biÓu tham dù c¸c héi th¶o, héi
nghÞ nghiÖm thu ë cÊp cÊp tØnh, ®· nhiÒu g¾ng nh»m ®¶m b¶o cho
gi¸o tr×nh cã néi dung chÝnh x¸c, khoa häc, s¸t víi t×nh h×nh thùc tiÔn cña tØnh, cã h×nh
thøc t hiÖn, quy tr×nh biªn so¹n p hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh. song cc cn
r»ng, khã tr¸nh khái thiÕu sãt. Nhµ trêng mong nhËn ®îc gãp ý cña c¸c ®ång chÝ
gi¶ng viªn, häc viªn vµ b¹n ®äc, ®Ó gi¸o tr×nh ngµy cµng hoµn thiÖn.
Trêng ChÝnh trÞ tØnh Ninh b×nh


 !"#$%&'
Tình hình nhiệm vụ của địa phương tỉnh Ninh Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình nhiệm vụ của địa phương tỉnh Ninh Bình - Người đăng: kientk1501-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Tình hình nhiệm vụ của địa phương tỉnh Ninh Bình 9 10 501