Ktl-icon-tai-lieu

Tính và khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

A - Lêi më ®Çu
Trong giai ®o¹n hiÖn nay c¬ héi hoµ nhËp vµo khu vùc vµ trªn thÕ giíi
ngµy cµng më réng, khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ph¸t triÓn lµ nh÷ng yÕu tè
t¸c ®éng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ
®· cã sù ®æi míi s©u s¾c vµ theo ®ã lµ hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam còng ngµy
cµng ®æi míi, hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn phï hîp víi chuÈn mùc vµ th«ng lÖ kÕ
to¸n quèc tÕ, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng cêng vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n
lý tµi chÝnh quèc gia nãi chung vµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi riªng.
Tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh lu«n
co sù gi¶m gi¸ trÞ (cã thÓ thÊy ®îc hoÆc kh«ng thÊy ®îc). Do ®ã mäi tµi s¶n
trong Doanh nghiÖp ph¶i ®îc theo dâi, qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao phï
hîp víi møc hao mßn tµi s¶n, t¹o nguån ®Ó t¸i ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh. Muèn vËy
ph¶i lùa chän ph¬ng ph¸p khÊu hao mét c¸ch khoa häc hîp lý ®¶m b¶o thu lîi
nhanh võa kh«ng g©y biÕn ®éng lín vÒ gi¸ thµnh vµ lîi nhuËn cña doanh
nghiÖp.
Qua m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh em muèn nghiªn cøu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò
nµy nªn em chän ®Ò tµi m«n häc lµ: "Mét sè vÊn ®Ò vÒ tÝnh vµ h¹ch to¸n
khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp"
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gãp ý tËn t×nh cña TiÕn SÜ NguyÔn Ngäc
Quang ®· gióp em hoµn thµnh §Ò ¸n nµy.
Bµi viÕt nµy cña em gåm : 2 ch¬ng
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ kiÕn nghÞ

NguyÔn Xu©n Ph¬ng - Líp: KÕ to¸n 44B

§Ò ¸n m«n häc
B - Néi dung

Ch¬ng I: C¬ së lý luËn
I. Hao mßn TSC§ vµ KHTSC§

1. Hao mßn TSC§ (HMTSC§)
- Kh¸i niÖm: Hao mßn TSC§ lµ sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ
cña TSC§ do tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do bµo mßn cña
tùnhiªn, do tiÕn bé kü thuËt… trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña TSC§.
- Ph©n lo¹i: ®îc chia lµm 2 lo¹i:
+ Hao mßn h÷u h×nh
+ Hao mßn v« h×nh
a) Hao mßn h÷u h×nh: lµ sù hao mßn vËt lý trong qu¸ tr×nh sö dông do
bÞ cä s¸t, bÞ ¨n mßn, bÞ h háng tõng bé phËn. Hao mßn h÷u h×nh cã thÓ diÔn ra
hai d¹ng díi ®©y:
- Hao mßn díi d¹ng kü thuËt x¶y ra trong qu¸ tr×nh sö dông.
- Hao mßn do t¸c ®éng cña thiªn nhiªn kh«ng phô thuéc vµo viÖc sö
dông. Do dã sù hao mßn h÷u h×nh nªn tµi s¶n mÊt dÇn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông
lóc ban ®Çu, cuèi cïng ph¶i thay thÕ b»ng mét tµi s¶n kh¸c.
b) Hao mßn v« h×nh: lµ sù gi¶m dÇn vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh do tiÕn bé
cña khoa häc kü thuËt, nhê tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt mµ TSC§ ®îc s¶n
xuÊt ra ngµy cµng cã nhiÒu tÝnh n¨ng vµ n¨ng suÊt cao h¬n. Trong mét nÒn
kinh tÕ cµng n¨ng ®éng, cµn...
§Ò ¸n m«n häc
A - Lêi më ®Çu
Trong giai ®o¹n hiÖn nay c¬ héi hoµ nhËp vµo khu vùc trªn thÕ giíi
ngµy cµng réng, khoa häc thuËt c«ng nghÖ ph¸t triÓn lµ nh÷ng yÕu
t¸c ®éng ®Õn sù tån t¹i vµ pt triÓn cña doanh nghiÖp. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ
®· ®æi míi s©u s¾c theo ®ã thèng to¸n ViÖt Nam còng ngµy
cµng ®æi míi, hoµn thiÖn ph¸t triÓn phï hîp víi chuÈn mùc th«ng lÖ kÕ
to¸n quèc tÕ, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng cêng vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n
lý tµi chÝnh quèc gia nãi chung vµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi riªng.
Tµi s¶n ®Þnh trong qu¸ tr×nh tham gia vµon xuÊt kinh doanh lu«n
co gi¶m gi¸ trÞ ( thÓ thÊy ®îc hoÆc kh«ng thÊy ®îc). Do ®ã mäi tµin
trong Doanh nghiÖp ph¶i ®îc theo dâi, qu¶n , sö dông vµ trÝch khÊu hao p
hîp víi møc hao mßn tµi s¶n, t¹o nguån ®Ó t¸i ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh. Muèn vËy
ph¶i lùa chän ph¬ng ph¸p khÊu hao mét c¸ch khoa häc hîp lý ®¶m b¶o thu lîi
nhanh võa kh«ng g©y biÕn ®éng lín gi¸ thµnh lîi nhuËn cña doanh
nghiÖp.
Qua m«n häc KÕ to¸n tµi chÝnh em muèn nghiªn cøu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò
nµy nªn em chän ®Ò tµi m«n häc lµ: "Mét vÊn ®Ò tÝnh h¹ch to¸n
khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp"
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gãp ý tËn t×nh cña TiÕn SÜ NguyÔn Ngäc
Quang ®· gióp em hoµn thµnh §Ò ¸n nµy.
Bµi viÕt nµy cña em gåm : 2 ch¬ng
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ kiÕn nghÞ
NguyÔn Xu©n Ph¬ng - Líp: KÕ to¸n 44B
Tính và khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính và khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tính và khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp 9 10 482