Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp thẳm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi duc_khung_91
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 : Giải thích sự cần thiết phải thẩm định dự án trước khi tiến hành hoạt động
đầu tư.
Hoạt động đầu tư phát triển có đặc điểm :
+ Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thi ết cho hoạt đ ộng đầu t ư th ường r ất
lớn. Vốn đầu tư nằm ứ đọng lâu trong suốt quá trình thực hi ện đ ầu t ư. Quy mô v ốn đ ầu t ư
lớn đòi hỏi phải có giải pháp tạo vốn và huy động vốn hợp lý, xây dựng các chính sách, quy
hoạch, kế hoạch đầu tư đúng đắn, quản lý chặt chẽ tổng vốn đầu tư, bố trí v ốn theo ti ến đ ộ
đầu tư, thực hiện đầu tư trọng tâm trọng điểm.
Lao động cần sử dụng cho các dự án rất lớn, đặc biệt đối với các d ự án tr ọng đi ểm
quốc gia. Do đó, công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ cần tuân thủ một kế hoạch
định trước, sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu từng loại nhân lực theo ti ến đ ộ đầu t ư, đ ồng
thời, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu c ực do vấn đ ề “h ậu d ự án” t ạo ra
như việc bố trí lao động, giải quyết lao động dôi dư…
+ Thời kỳ đầu tư kéo dài. Thời kỳ đầu tư tính từ khi khởi công thực hiện dự án đến
khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Nhiều công trình đầu t ư phát tri ển có th ời gian
đầu tư kéo dài hàng chục năm. Do vốn nằm ứ đọng trong suốt quá trình th ực hi ện đ ầu t ư nên
để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, cần tiến hành phân kỳ đầu tư, bố trí vốn và các ngu ồn l ực
tập trung hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, quản lý chặt ch ẽ ti ến đ ộ k ế ho ạch
đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu vốn, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
+ Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài. Thời gian này tính từ khi dưa công
trình vào hoạt động cho đến khi hết thời hạn hoạt đ ộng và đào th ải công trình. Nhi ều thành
quả đầu tư phát huy kết quả lâu dài, có thể tồn tại vĩnh viễn … Trong su ốt quá trình v ận
hành, các thành quả đầu tư chịu sự tác động hai mặt, cả tích cực và tiêu c ực c ủa nhi ều yếu t ố
tự nhiên, chính trị, kinh tế, xã hội…
+ Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển mà là các công trình xây d ựng
thường phát huy tác dụng ở ngay tại nơi nó được t ạo d ựng nên , do đó, quá trình thực
hiện đầu tư cũng như thời kỳ vận hành các kết quả đầu tư chịu ảnh hưởng lớn c ủa các nhân
tố về tự nhiên, kinh tế xã hội vùng.
+ Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao. Do quy mô vốn đầu tư lớn, thời kỳ đầu tư kéo
dài và thời gian vận hành các kết quả đầu tư cũng kéo dài… nên mức độ rủi ro c ủa ho ạt đ ộng
đầu tư phát triển thường cao. Rủi ro đầu tư do nhiều nguyên nhân, trong đó, có nguyên nhân
chủ quan từ phía các nhà đầu tư như quản ...
Câu 1 : Gi i thích s c n thi t ph i th m đ nh d án tr c khi ti n hành ho t đ ng ế ướ ế
đ u t . ư
Ho t đ ng đ u t phát tri n có đ c đi m : ư
+ Quy ti n v n, v t t , lao đ ng c n thi t cho ho t đ ng đ u t th ng r t ư ế ư ườ
l n . V n đ u t n m đ ng lâu trong su t q trình th c hi n đ u t . Quy v n đ u t ư ư ư
l n đòi h i ph i gi i pháp t o v n huy đ ng v n h p lý, xây d ng các chính sách, quy
ho ch, k ho ch đ u t đúng đ n, qu n ch t ch t ng v n đ u t , b trí v n theo ti n đ ế ư ư ế
đ u t , th c hi n đ u t tr ng tâm tr ng đi m. ư ư
Lao đ ng c n s d ng cho các d án r t l n, đ c bi t đ i v i các d án tr ng đi m
qu c gia. Do đó, công tác tuy n d ng, đào t o, s d ng và đãi ng c n tuân th m t k ho ch ế
đ nh tr c, sao cho đáp ng t t nh t nhu c u t ng lo i nhân l c theo ti n đ đ u t , đ ng ướ ế ư
th i, h n ch đ n m c th p nh t nh ng nh h ng tiêu c c do v n đ “h u d án” t o ra ế ế ưở
nh vi c b trí lao đ ng, gi i quy t lao đ ng dôi d ư ế ư
+ Th i kỳ đ u t kéo dài. ư Th i kỳ đ u t tính t khi kh i công th c hi n d án đ n ư ế
khi d án hoàn thành đ a o ho t đ ng. Nhi u công trình đ u t phát tri n th i gian ư ư
đ u t kéo dài hàng ch c năm. Do v n n m đ ng trong su t quá trình th c hi n đ u t nên ư ư
đ nâng cao hi u qu v n đ u t , c n ti n hành phân kỳ đ u t , b trí v n các ngu n l c ư ế ư
t p trung hoàn thành d t đi m t ng h ng m c công trình, qu n ch t ch ti n đ k ho ch ế ế
đ u t , kh c ph c tình tr ng thi u v n, n đ ng v n đ u t xây d ng c b n. ư ế ư ơ
+ Th i gian v n hành các k t qu đ u t kéo dài. ế ư Th i gian này tính t khi d a công ư
trình vào ho t đ ng cho đ n khi h t th i h n ho t đ ng đào th i công trình. Nhi u thành ế ế
qu đ u t phát huy k t qu lâu dài, th t n t i vĩnh vi n Trong su t quá trình v n ư ế
hành, các thành qu đ u t ch u s tác đ ng hai m t, c tích c ctiêu c c c a nhi u y u t ư ế
t nhiên, chính tr , kinh t , xã h i… ế
+ Các thành qu c a ho t đ ng đ u t phát tri n các công trình xây d ng ư
th ng phát huy tác d ng ngay t i n i đ c t o d ng nênườ ơ ượ , do đó, quá trình th c
hi n đ u t cũng nh th i kỳ v n hành các k t qu đ u t ch u nh h ng l n c a các nhân ư ư ế ư ưở
t v t nhiên, kinh t xã h i vùng. ế
+ Đ u t phát tri n có đ r i ro cao ư . Do quy v n đ u t l n, th i kỳ đ u t kéo ư ớ ư
dài và th i gian v n hành các k t qu đ u t cũng kéo dài… nên m c đ r i ro c a ho t đ ng ế ư
đ u t phát tri n th ng cao. R i ro đ u t do nhi u nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân ư ườ ư
ch quan t phía các nhà đ u t nh qu n lý kém, ch t l ng s n ph m không đ t yêu c u… ư ư ượ
tổng hợp thẳm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp thẳm định dự án đầu tư - Người đăng: duc_khung_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tổng hợp thẳm định dự án đầu tư 9 10 103