Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU
VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
-----------------------------------------------------------------------------TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC
XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

1.

Quá trình đàm phán

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (“Trans –
Pacific Strategic Economic Partnership Agreement”, viết tắt là “TPP”) là một thỏa
thuận thương mại tự do khu vực có phạm vi điều chỉnh khá toàn diện. TTP được
khởi xướng với mục đích thúc đẩy các nền kinh tế trong khu vực Châu Á – Thái
Bình Dương bước sang giai đoạn hợp tác và hội nhập mới, giúp tăng cường luân
chuyển hàng hóa giữa các nước dễ dàng hơn nhờ việc dỡ bỏ các hàng rào thuế quan,
hạn ngạch nhập khẩu và các biện pháp ưu đãi hàng nội địa. TPP còn bao gồm các
nguyên tắc thống nhất giữa các nước thành viên về một số vấn đề mới như: quyền
của người lao động, bảo vệ môi trường, chi tiêu của chính phủ, tính minh bạch,
DNNN và liên kết chuỗi cung ứng.
Trước đây, TPP được biết đến với tên tiếng Anh là Pacific Three Closer
Economic Partnership (P3-CEP) và được Tổng thống Ricardo Lagos của Chile, Thủ
tướng Singapore Goh Chok Tong và Thủ tướng New Zealand Helen Clark đưa ra
thảo luận tại một cuộc họp các nhà lãnh đạo của APEC diễn ra ở Los Cabos
(Mexico). Brunei nhanh chóng tham gia đàm phán ở vòng 5 vào tháng 4/2005. Sau
vòng đàm phán này, Hiệp định lấy tên là Pacific-4 (P4) và chính thức có hiệu lực từ
ngày 28/5/2006.
Ngày 14/11/2010, ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Nhật
Bản, lãnh đạo của 9 nước đã tán thành lời đề nghị của Tổng thống Obama về việc
thiết lập mục tiêu cho các cuộc đàm phán trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh
APEC năm 2011 diễn ra tại Honolulu (Hoa Kỳ).
Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tháng
11/2011, lãnh đạo các nước Hoa Kỳ, Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Chi-lê, Ma-lai-xi-a, Niu
Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam đã công bố phác thảo chung của Hiệp định
Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà các bên mong muốn
hoàn thành trong năm 2012. Khi có hiệu lực, TPP sẽ loại bỏ 11.000 dòng thuế của
1

các bên và có khả năng sẽ đóng vai trò như một khuôn mẫu cho các điều ước mậu
dịch trong tương lai của các nước APEC. Trong cuộc gặp, lãnh đạo các nước Nhật
Bản, Ca-na-đa và Mê hi-cô đã bày tỏ mong muốn thảo luận với các nước đối tác
hướng tới việc tham gia các cuộc đàm phán.
Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn APEC nói trên, bộ trưởng thương mại 9 nước
tham gia đàm phán TPP đã xây ...
1
TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIU
VIN NGHIÊN CU QUN LÝ KINH T TRUNG ƯƠNG
------------------------------------------------------------------------------
TNG QUAN V HIP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH T CHIN LƯỢC
XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)
1. Quá trình đàm phán
Hip định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (“Trans
Pacific Strategic Economic Partnership Agreement”, viết tt TPP”) mt tha
thun thương mi t do khu vc phm vi điu chnh khá toàn din. TTP được
khi xướng vi mc đích thúc đẩy các nn kinh tế trong khu vc Châu Á Thái
Bình Dương bước sang giai đon hp tác hi nhp mi, giúp tăng cường luân
chuyn hàng hóa gia các nước d dàng hơn nh vic d b các hàng rào thuế quan,
hn ngch nhp khu các bin pháp ưu đãi hàng ni địa. TPP còn bao gm các
nguyên tc thng nht gia các nước thành viên v mt s vn đề mi như: quyn
ca người lao động, bo v môi trường, chi tiêu ca chính ph, tính minh bch,
DNNN và liên kết chui cung ng.
Trước đây, TPP được biết đến vi tên tiếng Anh là Pacific Three Closer
Economic Partnership (P3-CEP) đưc Tng thng Ricardo Lagos ca Chile, Th
tướng Singapore Goh Chok Tong Th tướng New Zealand Helen Clark đưa ra
tho lun ti mt cuc hp các nhà lãnh đạo ca APEC din ra Los Cabos
(Mexico). Brunei nhanh chóng tham gia đàm phán vòng 5 vào tháng 4/2005. Sau
vòng đàm phán này, Hip định ly tên Pacific-4 (P4) chính thc hiu lc t
ngày 28/5/2006.
Ngày 14/11/2010, ngày cui cùng ca Hi ngh thượng đỉnh APEC ti Nht
Bn, nh đạo ca 9 nước đã tán thành li đề ngh ca Tng thng Obama v vic
thiết lp mc tiêu cho các cuc đàm phán trong khuôn kh Hi ngh thượng đỉnh
APEC năm 2011 din ra ti Honolulu (Hoa K).
Ti Din đàn Hp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tháng
11/2011, nh đo các nước Hoa K, Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Chi-lê, Ma-lai-xi-a, Niu
Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po Vit Nam đã ng b phác tho chung ca Hip định
Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà các bên mong mun
hoàn thành trong năm 2012. Khi hiu lc, TPP s loi b 11.000 dòng thuế ca
TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) 9 10 841