Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay

Được đăng lên bởi Quởn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan về thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay.
Thời kỳ này cũng là thời kỳ Chính phủ Việt Nam khá thành công trong phát triển kinh tế. Đặc biệt là trong
lĩnh vực thương mại nhờ thực thi chiến lược “hướng về xuất khẩu với những ngành công nghiệp nhẹ sử
dụng nhiều lao động”. Ở những năm đầu giai đoạn này, nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ suy
thoái và hơn nữa là các thị trường truyền thống như Liên Xô và hệ thống các nước XHCN ở Đông Âubị
thu hẹp. Đây là thử thách rất lớn của nền kinh tế đối ngoại Việt Nam làm thay đổi nội dung và phương
thức hoạt động. Thị trường truyền thống bị thu hẹp đột ngột đã gây nhiều khó khăn và tổn thất cho các
doanh nghiệp và làm cho tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm mạnh từ 5.156 triệu USD năm
1990 xuống còn 4.25 triệu USD năm 1991. Trong khí đó, nền kinh tế trong nước phát triển chậm không
ổn định, bội chi ngân sách cao, nợ nước ngoài nhiều, khả năng trả nợ thấp, sản xuất công nghiệp nhỏ bé,
hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và chưa thích nghi được với cơ chế mới. Đồng thời, Mỹ vẫn tiếp tục
cấm vận và bao vây kinh tế, chính sách này đã hạn chế sự giao lưu kinh tế của Việt Nam với các nước
trên thế giới, gây nhiều khó khăn cho ta trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu.
Song với những cố gắng không ngừng cùng với chiến lược “hướng về xuất khẩu” vào những năm đầu
thập kỷ 90, chính phủ Việt Nam đã vượt qua được khó khăn, đưa đất nước từng bước thoát khỏi khủng
hoảngkinh tế, phá thế bao vây cấm vận,mở rộng các quan hệ hợp tác với bên ngoài
Tổng quan về thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay.
Thời kỳ này cũng là thời kỳ Chính phủ Việt Nam khá thành công trong phát triển kinh tế. Đặc biệt là trong
lĩnh vực thương mại nhờ thực thi chiến lược “hướng về xuất khẩu với những ngành công nghiệp nhẹ sử
dụng nhiều lao động”.
Ở những năm đầu giai đoạn này, nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ suy thoái và hơn nữa là các thị
trường truyền thống như Liên Xô và hệ thống các nước XHCN ở Đông Âubị thu hẹp. Đây là thử thách rất
lớn của nền kinh tế đối ngoại Việt Nam làm thay đổi nội dung và phương thức hoạt động. Thị trường
truyền thống bị thu hẹp đột ngột đã gây nhiều khó khăn và tổn thất cho các doanh nghiệp và làm cho
tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm mạnh từ 5.156 triệu USD năm 1990 xuống còn 4.25 triệu
USD năm 1991. Trong khí đó, nền kinh tế trong nước phát triển chậm không ổn định, bội chi ngân sách
cao, nợ nước ngoài nhiều, khả năng trả nợ thấp, sản xuất công nghiệp nhỏ bé, hoạt động kinh doanh
kém hiệ...

 !"#! $%&'!()*&')+,-.#!)*
#/00#12345637!(&89:
;<#*=>?7@A*!B)* 9
*'!7#!'C))DEFG(!D'3GH$I,(J.C
8&,K#!:')5#3D*#!=;!&
L*=C))D.C8&==MKN@!5*'
;*&!#!*')C45O&6PQQR)STU@
V4DWXYQ)STU@)*%NB)*3&')+O(
CB.=K9'*B13*!BP@)P15&B9P45(&Z.[B
*=;*[P!%133,\B]^_`&<
5O!.*KB%9'!M90*#3'3
)F3BKN@*)*aC)456
T*37Db(c3#123456>!*7@A
O&dVB%&M11N@B53.3*'Z
*PB&'.*K5OBI)='1&'3.F*!

 !"#! $%&'!()*&')+,-.#!)*
#/00#12345637!(&89:
;<#*=>
?7@A*!B)* 9*'!7#!'C
))DEFG(!D'3GH$I,(J.C8&,K#!:')5
#3D*#!=;!&L*=C)
)D.C8&==MKN@!5*';*&!#!*
')C45O&6PQQR)STU@V4DWXYQ)
STU@)*%NB)*3&')+O(CB.=K9'
*B13*!BP@)P15&B9P45(&Z.[B*=;*
[P!%133,\B]^_`&<5O!.*K
B%9'!M90*#3'3)F3BK
N@*)*aC)456
T*37Db(c3#123456>!*7@A
O&dVB%&M11N@B53.3*'Z
*PB&'.*K5OBI)='1&'3.F*!N%9'
3B$%&MN=O&!*0!3eP
C)45O&6M1I)=*3XV3@
V#FVf3Q!#!gY3B)*NM`&O1C)3
N%9'3B$%&MN=O&!*0!
Tổng quan về thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay - Trang 2
Tổng quan về thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay - Người đăng: Quởn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổng quan về thương mại của Việt Nam từ 1991 đến nay 9 10 441