Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm có đáp án môn hành vi tổ chức

Được đăng lên bởi Cù Thảo Xoáy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2627 lần   |   Lượt tải: 28 lần
1. Hành vi tổ chức bao gồm:
a. Hành vi và thái độ cá nhân
b. Hành vi và thái độ cá nhân với tập thể
c. Hanh vi và thái độ cá nhân với tổ chức
d. Tất cả đều đúng
2. Hành vi tổ chức chỉ nghiên cứu những thái độ và hành vi quyết định nên kết quả của
người lao động?
a. Đúng
b. Sai
3. Hành vi tổ chức có mối quan hệ với các môn học?
a. Khoa học chính trị
b. Tâm lí xã hội
c. Nhân chủng học
d. Tất cả đều đúng
4. Nội dung nghiên cứu hành vi tổ chức:
a. Hành vi con người trong tổ chức
b. Tạo ra môi trường có tính toàn cầu
c. Cải thiện kĩ năng con người
d. Cải thiện chất lượng và năng suất
5. Hành vi tổ chức có chức năng:
a. Chức năng giải thích
b. Chức năng dự đoán
c. Chức năng kiểm soát
d. Tất cả đều đúng
6. Đặc tính nào dưới đây không thuộc đặc tính tiểu sử?
a. Khả năng
b. Tuổi tác
c. Tình trạng gia đình
d. Thâm niên công tác
7. Những khả năng nào không nằm trong khả năng suy nghĩ
a. Suy luận suy diễn
b. Sự cân bằng
c. Thái đọ nhận thức
d. Khả năng hình dung
8. Chín khả năng hành động được chia thành 3 nhóm?
a. Yếu tố sức mạnh, sức chịu đựng, yếu tố linh hoạt
b. Yếu tố linh hoạt, sức chịu đựng, söùc baät
c. Yếu tố sức mạnh, yếu tố linh hoạt, yếu tố khác
d. Tất cả đều sai
9. Các yếu tố xác định tính cách:
a. Di truyền- môi trường- khả năng
b. Di truyền- khả năng- đặc tính tiểu sử

c. Di truyền- khả năng- ngữ cảnh
d. Di truyền- môi trường- ngữ cảnh
10. Tính cách hướng ngoại là:
a. Có óc tưởng tượng , nhaỵ cảm về nghệ thuật
b. Bình tĩnh, nhiệt tình, chắc chắn
c. Dễ hội nhập, hay nói và quyết đoán
d. Tất cả đều sai
11. Thái độ của cá nhân trong tổ chức có các loại?
a. Sự hài lòng trong công việc
b. Gắn bó với công việc
c. Cam kết với công việc
d. Tất cả đều đúng
12. Nhân tố nào quyết định đến sự hài lòng trong công việc?
a. Công bằng trong khen thưởng
b. Đồng nghiệp ủng hộ
c. Công việc phù hợp với tính cách
d. Tất cả đều đúng
13. Phản ứng của nhân viên khi bất mãn tổ chức?
a. Rời bỏ tổ chức, góp ý tích cực vào xây dựng, làm cho tình hình tồi tệ
b. Góp ý tích cực vào xây dựng, tăng năng suất lao động, thuyên chuyển
c. Làm cho tình hình tốt hơn, góp ý tích cực vào xây dựng, rời bỏ tổ chức
d. Tất cả đều sai
14. Sự hài lòng trong công việc là một thái độ chung đối với công việc của một người, sự
khác biệt giữa số lần khen thưởng mà người làm việc nhận được và số lần khen thưởng
mà họ tin là mình lẽ ra không nhận được?
a. đúng
b. Sai
15. Nhận thức là một quá trình qua đó cá nhân tổ chức sắp xếp và diễn giải những ấn
tượng giác quan của mình để tìm hiểu môi trường xung qua...
1. Hành vi tổ chức bao gồm:
a. Hành vi và thái độ cá nhân
b. Hành vi và thái độ cá nhân với tập thể
c. Hanh vi và thái độ cá nhân với tổ chức
d. Tất cả đều đúng
2. Hành vi tổ chức chỉ nghiên cứu những thái độ và hành vi quyết định nên kết quả của
người lao động?
a. Đúng
b. Sai
3. Hành vi tổ chức có mối quan hệ với các môn học?
a. Khoa học chính trị
b. Tâm lí xã hội
c. Nhân chủng học
d. Tất cả đều đúng
4. Nội dung nghiên cứu hành vi tổ chức:
a. Hành vi con người trong tổ chức
b. Tạo ra môi trường có tính toàn cầu
c. Cải thiện kĩ năng con người
d. Cải thiện chất lượng và năng suất
5. Hành vi tổ chức có chức năng:
a. Chức năng giải thích
b. Chức năng dự đoán
c. Chức năng kiểm soát
d. Tất cả đều đúng
6. Đặc tính nào dưới đây không thuộc đặc tính tiểu sử?
a. Khả năng
b. Tuổi tác
c. Tình trạng gia đình
d. Thâm niên công tác
7. Những khả năng nào không nằm trong khả năng suy nghĩ
a. Suy luận suy diễn
b. Sự cân bằng
c. Thái đọ nhận thức
d. Khả năng hình dung
8. Chín khả năng hành động được chia thành 3 nhóm?
a. Yếu tố sức mạnh, sức chịu đựng, yếu tố linh hoạt
b. Yếu tố linh hoạt, sức chịu đựng, söùc baät
c. Yếu tố sức mạnh, yếu tố linh hoạt, yếu tố khác
d. Tất cả đều sai
9. Các yếu tố xác định tính cách:
a. Di truyền- môi trường- khả năng
b. Di truyền- khả năng- đặc tính tiểu sử
Trắc nghiệm có đáp án môn hành vi tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm có đáp án môn hành vi tổ chức - Người đăng: Cù Thảo Xoáy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trắc nghiệm có đáp án môn hành vi tổ chức 9 10 513