Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm quản trị chiến lược (có đáp án)

Được đăng lên bởi hongthamngo442
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những
giai đoạn nào:
A.Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược
B. Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược
C. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn
kiểm tra và thích nghi chiến lược
D. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra
chiến
lược
Câu 2: Môi trường vĩ mô gồm mấy yếu tố chủ yếu:
A2
B3
C4
D5
Câu 3 Khi phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp cần phân tích mấy yếu tố:
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
Câu 4 Thứ tự xem xet các nguồn thông tin là:
A Nội bộ thứ yếu, bên ngoài thứ yếu,bên trong chính yếu, bên ngoài chính yếu.
B Nội bộ thứ yếu, bên trong chính yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu
C Bên trong chính yếu, bên trong thứ yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu
D
Tất
cả
đều

sai.

Câu 5 Các đối tượng chính ảnh hưởng đến mục tiêu:
a)Ban giám đốc, nhân viên, khách hàng, xã hội.
b) Chủ nhân, nhân viên, khách hàng, xã hội.
c)Mội trường bên trong, môi trường bên ngoài.
d)
Tất
cả

sai.

đều

Câu 6 Nếu công ty đang ở trong tình trạng thị phần mạnh- tăng trưởng tiêu cực thì cần áp dụng
chiến thuật nào dưới đây:
A Sử dụng một lực lượng tấn công mạnh có tính lưu động cao
B. Sử dụng những sản phẩm chất lượng để bán cho các phân đoạn nhỏ của thị trường
C. Phòng thủ cố định và rút lui
D.
Rút
lui
thật
lẹ
ra
khỏi
thị
trường
Câu7 Tiến trình lựa chọn chiến lược tổng quát của doanh nghiệp gồm mấy bước:
a)1
b) 2
c)3
d)4
Câu 8 Ở cấp doanh nghiệp cấp cơ sở, các chiến lược tăng trưởng tập trung nhằm vào các yếu tố:
a)Sản phẩm
b)Thị trường
c)Sản phẩm và thị trường
d)A,
B,
C
đúng
Câu 9 Trong cơ cấu tổ chức cho chiến lược, cơ cấu nào xuất phát từ sự phụ thuộc vào các luồng
quyền lực và thông tin theo chiêu dọc và chiều ngang.

a)Cơ cấu chức năng.
b)Cơ cấu bộ phận
c)Cơ cấu theo địa vị kinh doanh chiến lược
d)Cơ cấu ma trận
Câu 10: Để đảm bảo việc kiểm tra có hiệu quả thì nhà quản trị cấp cao phải tiến hành kiểm tra
theo qui trình:
a) Đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra, xác định nội dung kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra,
định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch và thông qua biện pháp chấn chỉnh.
b) Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả kiểm tra, so sánh kết quả với
tiêu chuẩn đề ra...
 !

"#$%&'()*(*+)
,#$-.()*(.

 
/#$%&'-.()*(*+)
 
012)34+25++6&&78&
"0
,9
:
!"
9;-.+2)3<<8'-=-.+6&&7
>:
>?
#$
'>@
:AB%C+%CD52
%&'(')*+(,)*+(,*+(,*#
,E<<B& F).& FB& F.&
,F).& F)B& FB& F.&
/ A6 G H I#
?D7.GJ+F
>,D+7 F *D %K<#
(#-+,+.+/'
>1<)3F) +2)3F#
'> A6 G H I#
LE2&J))M-=+NO)JF=D-'
P'Q&
"RS'+<62+.<
,#RS'!IG-T+6DD-U8M)3
01-234*
/# VW  P X ) *U M )3
@A)YZD8'-5++6&Q
>
>0
>9
'>:
[\6-'-6-]IJ DO)JP-)^+D&7
>RG-T+
>AM)3
>RG-T+M)3
#%+ 5+ 4
_A)]6ZB ]6%6-D`I-<D5
&H2CF'YH#
trắc nghiệm quản trị chiến lược (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm quản trị chiến lược (có đáp án) - Người đăng: hongthamngo442
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
trắc nghiệm quản trị chiến lược (có đáp án) 9 10 469