Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm quản trị học

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường An
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN
Câu 1: Sinh viên cao đẳng Ngành quản trị văn phòng
của Trường Hoa Sen được học môn Quản trị học căn
bản là vì:
(a) Đây là một trong những môn học quy định của Bộ
Giáo dục đào tạo và của nhà trường.
(b) Đây là môn học căn bản về quản trị, từ đó sẽ ứng
dụng cho các môn học khác, nhất là môn quản trị hành chánh.
(c) Để sau này sinh viên sẽ có thể làm một người thư
ký trưởng hay một Trưởng Phòng Hành chánh, tức là
những người quản trị.
(d) Khi ra trường và công tác tại một cơ quan nào đó,
dù ở cương vị nào hay lĩnh vực nào, sinh viên sẽ phải
tiếp cận với hoạt động quản trị dưới các góc độ khác
nhau, nên cần hiểu biết về quản trị.
Câu 2: Có thể hiểu thuật ngữ "Quản trị" như sau:
(a) Quản trị là quá trình quản lý.
(b) Quản trị là sự bắt buộc người khác hành động.
(c) Quản trị là tự mình hành động hướng tới mục tiêu
bằng chính nổ lực cá nhân.
(d) Quản trị là phương thức làm cho hành động để đạt
mục tiêu bằng và thông qua những người khác.
Câu 3: Mục đích của quá trình quản trị là:
(a) Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát các
nguồn nhân tài, vật lực của tổ chức.
(b) Làm cho hoạt động của tổ chức đạt hiệu quả cao.
(c) Làm cho hoạt động của tổ chức hướng về mụctiêu.
(d) Dẫn hoạt động của tổ chức đi đến những kết quả
mong muốn.
Câu 4: Mọi yếu tố cấu thành nguồn lực của tổ chức
đều quan trọng, nhưng trong đó, quan trọng nhất là:
(a) Nhân lực (con người)
(b) Vật lực là máy móc thiết bị, nhà xưởng,...
(c) Vật lực là nguyên, nhiên, vật liệu,...
(d) Tài lực (tiền).
Câu 5: Quá trình quản trị bao gồm các hoạt động cơ bản, đó là:
(a) Hoạch định, tổ chức, điều khiển, và kiểm soát.
(b) Kế hoạch, tổ chức, nhân sự, tài chính.
(c) Kỹ thuật, tài chính, nhân sự, kinh doanh. Trang 2
(d) Lập kế hoạch, tổ chức sắp xếp, tuyển dụng nhân
lực, kiểm tra và thanh tra.
Câu 6: Khi nói về quản trị, không được hiểu:
(a) Quản trị là một phương thức làm cho hoạt động
hướng tới mục
tiêu sao cho đạt hiệu quả cao, bằng và thông qua những
người khác.
(b) Quản trị bao gồm những chức năng cơ bản, đó là
hoạch định, tổ
chức, điều khiển, và kiểm soát.
(c) Kết quả, hay còn gọi là hiệu quả, của một quá trình
quản lý là đầu
ra của quá trình đó, theo nghĩa chưa đề cập gì đến chi phí

Câu 51: Quá trình ra quyết định gồm các nội dung sau đây:
1)Nhận rõ tiêu chuẩn của quyết định
2)Biết chắc là có nhu cầu quyết định.
3)Lựa chọn khả năng tối ưu nhất.
4)Lượng hóa các tiêu chuẩn
5)Đánh giá các khả năng
6)Phát hiện những khả năng lựa chọn
Trình tự các nội dung t...
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN
Câu 1: Sinh viên cao đẳng Ngành quản trị văn phòng
của Trường Hoa Sen được học môn Quản trị học căn
bản là vì:
(a) Đây là một trong những môn học quy định của Bộ
Giáo dục đào tạo và của nhà trường.
(b) Đây là môn học căn bản về quản trị, từ đó sẽ ứng
dng cho các môn hc khác, nht là môn qun tr hành chánh.
(c) Để sau này sinh viên sẽ có thể làm một người thư
ký trưởng hay một Trưởng Phòng Hành chánh, tức là
những người quản trị.
(d) Khi ra trường và công tác tại một cơ quan nào đó,
dù ở cương vị nào hay lĩnh vực nào, sinh viên sẽ phải
tiếp cận với hoạt động quản trị dưới các góc độ khác
nhau, nên cần hiểu biết về quản trị.
Câu 2: Có thể hiểu thuật ngữ "Quản trị" như sau:
(a) Quản trị là quá trình quản lý.
(b) Quản trị là sự bắt buộc người khác hành động.
(c) Quản trị là tự mình hành động hướng tới mục tiêu
bằng chính nổ lực cá nhân.
(d) Quản trị là phương thức làm cho hành động để đạt
mục tiêu bằng và thông qua những người khác.
Câu 3: Mục đích của quá trình quản trị là:
(a) Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát các
nguồn nhân tài, vật lực của tổ chức.
(b) Làm cho hoạt động của tổ chức đạt hiệu quả cao.
(c) Làm cho hot đng ca t chc hưng v mctiêu.
(d) Dẫn hoạt động của tổ chức đi đến những kết quả
mong muốn.
Câu 4: Mọi yếu tố cấu thành nguồn lực của tổ chức
đều quan trọng, nhưng trong đó, quan trọng nhất là:
(a) Nhân lực (con người)
(b) Vật lực là máy móc thiết bị, nhà xưởng,...
(c) Vật lực là nguyên, nhiên, vật liệu,...
(d) Tài lực (tiền).
Câu 5: Quá trình qun tr bao gm các hot đng cơ bn, đó là:
(a) Hoạch định, tổ chức, điều khiển, và kiểm soát.
(b) Kế hoạch, tổ chức, nhân sự, tài chính.
(c) Kỹ thuật, tài chính, nhân sự, kinh doanh. Trang 2
(d) Lập kế hoạch, tổ chức sắp xếp, tuyển dụng nhân
lực, kiểm tra và thanh tra.
Câu 6: Khi nói về quản trị, không được hiểu:
(a) Quản trị là một phương thức làm cho hoạt động
hướng tới mục
tiêu sao cho đạt hiệu quả cao, bằng và thông qua những
người khác.
(b) Quản trị bao gồm những chức năng cơ bản, đó là
hoạch định, tổ
chức, điều khiển, và kiểm soát.
(c) Kết quả, hay còn gọi là hiệu quả, của một quá trình
quản lý là đầu
ra của quá trình đó, theo nghĩa chưa đề cập gì đến chi phí
Câu 51: Quá trình ra quyết đnh gm các ni dung sau đây:
1)Nhận rõ tiêu chuẩn của quyết định
2)Biết chắc là có nhu cầu quyết định.
3)Lựa chọn khả năng tối ưu nhất.
4)Lượng hóa các tiêu chuẩn
5)Đánh giá các khả năng
6)Phát hiện những khả năng lựa chọn
Trình tự các nội dung trên được sắp xếp theo trình tự
sau đây sẽ là dúng:
(a) 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6).
(b) 6) ; 5) ; 4) ; 3) ; 2) ; 1).
(c) 2) ; 1) ; 4) ; 6) ; 5) ; 3).
(d) 2) ; 1) ; 5) ; 4) ; 3) ; 6)
Câu 52: Có một nội dung sau đây không được coi là
tiền đề cho một quyết định hợp lý:
(a) Đảm bảo tính tuyệt đối của hiệu quả sẽ đạt được.
(b) Không có mâu thuẫn về mục tiêu và các khả năng
lựa chọn có tính khả thi.
(c) Nên xếp cố định các tiêu chuẩn ưu tiên để chọn lựa
các khả năng.
(d) S la chn cui cùng phi đưc đánh giá là ti ưu.
Câu 53: Những phẩm chất cá nhân cần cho quyết
định hiệu quả sẽ không nhất thiết phải đòi hỏi:
(a) Kinh nghiệm.
(b) Khả năng xét đoán và óc sáng tạo.
(c) Tính kỹ lưỡng, cẩn thận và đề phòng tuyệt đối.
(d) Khả năng định lượng
Câu 54: Quyết định tập thể có những ưu điểm sau
đây, ngoại trừ:
(a) Nhanh chóng và dễ dàng hơn quyết định cá nhân.
(b) Kiến thức và thông tin đầy đủ hơn.
(c) Tăng cường tinh hợp pháp.
(d) Giải pháp được nhiều người chấp nhận hơn
Câu 55: Quyết định tập thể có những nhược điểm sau
đây, ngoại trừ:
(a) Mất thời gian hơn quyết định cá nhân.
(b) Mang tính độc đoán cao.
(c) Có nhng áp lc nhóm v s đng nht các quan đim.
(d) Trách nhiệm không rõ ràng.
Câu 56: Có thể hiểu hoạch định là:
(a) Quá trình ấn định các mục tiêu và xác định các
biện pháp tốt nhất đểđạt mục tiêu.
(b) Quá trình lực chọn các mục tiêu cho tổ chức.
(c) Quá trình lập kế hoạch.
(d) Quá trình đi đến những mục tiêu đã đặt ra.
Câu 57: Hành đng sau đây không phi là hoch đnh
(a) Ông Trưởng Phòng Kinh doanh của một công ty
đang soạn ra các qui chế, qui định để các nhân viên
thực hiện theo.
(b) Ông Giám đốc xác định chiến lược của công ty
đến năm 2005 là phải xuất khẩu được hàng sang các
nước Châu Au, đồng thời chỉ ra các biện pháp để thực
hiện điều đó.
trắc nghiệm quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm quản trị học - Người đăng: Nguyễn Trường An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
trắc nghiệm quản trị học 9 10 125