Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm thị trường vốn

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 4427 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đề 1
Câu 1:…….của việc phát hành cổ phiếu: (đ.a B)
A.VCSH

C.Tổng TS

B.Tổng nợ

D.Tổng TSCĐ

Câu 2: Phương thức so ghép lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM là:
A. Phương thức so ghép lệnh liên tục
B. Phương thức so ghép lệnh định kỳ
C. Áp dụng cả 2 phương thức so ghép lệnh
D. Tất cả các phương án trên đều sai
C
Câu 3: Một công ty đang có lợi nhuận gia tăng nhưng giữ cố định …tức. Nếu chỉ
tính đến điều này thì bảng tổng kết tài sản của công ty…
A. Tài sản lưu động giảm
B. Vốn cổ đông tăng
C. TSCĐ tăng
D. Vốn cổ đông giảm
B
Câu 4: Số chi trả tiền lãi trái phiếu dựa trên:
A. Mệnh giá

C. Thị giá

B. Lợi nhuận của công ty

D. Giá trị sổ sách

A
Câu 5: Mệnh giá cổ phiếu phát hành ra công chúng tại VN:
A. Mười ngàn đồng Việt Nam (VND)
B. Một trăm ngàn đồng Việt Nam (VND)
C. Bội số của 100.000 đồng Việt Nam (VND)
D. Tùy thuộc vào từng công ty phát hành

A
Câu 6: Chỉ số DowJone vận tải (DJTA) được tính cho 20 loại….nhất thuộc lĩnh
vực vận tải niêm yết trên Sở Giao dịch …vào ngày 31/9/2009 là 9128,76 điểm (số
chia D bằng 0,44…) của một trong 20 công ty niêm yết có giá thị trường của …
được thay thế bằng chứng khoán của một công ty có….chỉ số DJTA lúc này là:
(d.an B)
A. 9158,28 điểm

C. Tăng 10…

B. Giữ nguyên ở mức 9128,76

D. giảm 20…

B
Câu 7: Giả sử cổ tức trên mỗi cổ phiếu của công ty….tốc độ tăng trưởng của cổ
tức là 6%/năm. Tỷ lệ lãi suất bình quân trên thị trường vốn là 10%. Vậy giá trị
hiện tại của cổ phiếu công ty Bách Việt là:
A. 100$

C.50$

B. 75$

D.45$

 g= 6% ; i= 10%  Pcs = I1/(i-g) = I1/4% = ? ( Thiếu I1)
Câu 8: Sở giao dịch Chứng khoán sẽ phục vụ nhà đầu tư bằng cách:
A. Phát hành chứng khoán
B. Bán chứng khoán và mua chứng khoán
C. Tổ chức việc mua bán chứng khoán
D. Tất cả các phương án trên đều đúng
C
Câu 9: Một nhà đầu tư đang nắm giữ 1000 cổ phiếu phổ thông tại một công ty cổ
phần. Tại một đại hội thường niên có 5 ứng cử viên ra ứng cử vào hội đồng quản
trị. Vậy nhà đầu tư có thể bỏ tối thiểu bao nhiêu phiếu cho mỗi ứng cử viên biết
rằng công ty áp dụng hệ thống bỏ phiếu cộng dồn:
A. 1000 phiếu

C.4000 phiếu

B. 0 phiếu

D.5000 phiếu

D
Câu 10: Trái phiếu khác cổ phiếu ở những đặc điểm sau:

A. Cổ phiếu là chứng khoán vốn, trái phiếu là chứng khoán nợ
B. Cổ phiếu có thời gian đáo hạn vô hạn, còn trái phiếu có thời gian đáo hạn là
hữu hạn
C. Người nắm giữ cổ phiếu là chủ nợ, người nắm giữ trái phiếu là chủ sở hữu
D. Tất cả các phương án trên đều đúng
 A đúng, B đúng
Câu 11: Theo quy định hiện hành, phát hành ra công chúng t...
Đề 1
Câu 1:…….của việc phát hành cổ phiếu: (đ.a B)
A.VCSH C.Tổng TS
B.Tổng nợ D.Tổng TSCĐ
Câu 2: Phương thức so ghép lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM là:
A. Phương thức so ghép lệnh liên tục
B. Phương thức so ghép lệnh định kỳ
C. Áp dụng cả 2 phương thức so ghép lệnh
D. Tất cả các phương án trên đều sai
C
Câu 3: Một công ty đang có lợi nhuận gia tăng nhưng giữ cố định …tức. Nếu chỉ
tính đến điều này thì bảng tổng kết tài sản của công ty…
A. Tài sản lưu động giảm
B. Vốn cổ đông tăng
C. TSCĐ tăng
D. Vốn cổ đông giảm
B
Câu 4: Số chi trả tiền lãi trái phiếu dựa trên:
A. Mệnh giá C. Thị giá
B. Lợi nhuận của công ty D. Giá trị sổ sách
A
Câu 5: Mệnh giá cổ phiếu phát hành ra công chúng tại VN:
A. Mười ngàn đồng Việt Nam (VND)
B. Một trăm ngàn đồng Việt Nam (VND)
C. Bội số của 100.000 đồng Việt Nam (VND)
D. Tùy thuộc vào từng công ty phát hành
Trắc nghiệm thị trường vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm thị trường vốn - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Trắc nghiệm thị trường vốn 9 10 1