Ktl-icon-tai-lieu

TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Được đăng lên bởi dreadknight1993
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG
BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Tóm tắt
Phát triển bền vững được hiểu và trích dẫn thường xuyên từ Báo cáo Brundtland
như là “sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến
khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai” 1 (IISD 2013; EU 2013; UN 2010).
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc ý thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong
việc bảo vệ môi trường sẽ góp phần đáp ứng việc bảo đảm lợi ích chung cộng đồng xã
hội, cùng hướng tới đến phát triển bền vững trong tương lai.
Nội dung bài viết hướng đến tìm hiểu về trách nhiệm xã hội trong vấn đề bảo vệ
môi trường của doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở tiếp cận về mặt lý luận và thực tiễn
đối với vấn đề phát triển bền vững, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh
nghiệp, từ đó, đề xuất một số giải pháp thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường về
phía nhà nước và doanh nghiệp nhằm phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Từ khóa: doanh nghiệp Việt Nam, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững
Đặt vấn đề
Từ những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, con người bắt đầu có những nhận
thức về tình trạng xuống cấp môi trường diễn ra trên diện rộng, nhiều phong trào bảo
vệ môi trường nổi lên mạnh mẽ tại Mỹ và các quốc gia phát triển ở Châu Âu. Trong
bối cảnh đó, Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường và con người được tổ chức tại
Stockholm vào tháng 6 năm 1972 đã đi đến thống nhất về các vấn đề liên quan đến
môi trường toàn cầu. Tại hội nghị này, lần đầu tiên ý tưởng về “phát triển bền vững”
đã được đề cập đến. Tuy nhiên, cụm từ này được nói đến ở hội nghị chỉ xoay quanh
đến bảo vệ môi trường bền vững trong tăng trưởng kinh tế.
Năm 1980, trong ấn phẩm “World Conservation Strategy” (Chiến lược bảo tồn
thế giới) được công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên
Quốc tế (IUCN), khái niệm về “phát triển bền vững” lần đầu tiên được định nghĩa
"Một hình thức phát triển nhằm mang lại những cải tiến thực sự trong chất lượng
1

“Development that meets the needs of current generations without compromising the ability of future
generations to meet their own needs” (WCED, 1987, p. 45)

1

cuộc sống của con người và đồng thời bảo tồn sức sống và tính đa dạng của Trái
Đất".
Năm 1987, trong Báo cáo “Tương lai chung của chúng ta 2” hay còn gọi là Báo
cáo Bruntland 1987, của Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển 3 đã ghi rõ “Phát
triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu...
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG
BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
Tóm tắt
Phát triển bền vững được hiểu trích dẫn thường xuyên từ Báo cáo Brundtland
như “sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại không ảnh hưởng, tổn hại đến
khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”
1
(IISD 2013; EU 2013; UN 2010).
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc ý thức trách nhiệm hội của doanh nghiệp trong
việc bảo vệ môi trường sẽ góp phần đáp ứng việc bảo đảm lợi ích chung cộng đồng xã
hội, cùng hướng tới đến phát triển bền vững trong tương lai.
Nội dung bài viết hướng đến tìm hiểu về trách nhiệm hội trong vấn đề bảo vệ
môi trường của doanh nghiệp Việt Nam trên sở tiếp cận về mặt luậnthực tiễn
đối với vấn đề phát triển bền vững, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh
nghiệp, từ đó, đề xuất một số giải pháp thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường về
phía nhà nước và doanh nghiệp nhằm phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Từ khóa: doanh nghiệp Việt Nam, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững
Đặt vấn đề
Từ những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, con người bắt đầu những nhận
thức về tình trạng xuống cấp môi trường diễn ra trên diện rộng, nhiều phong trào bảo
vệ môi trường nổi lên mạnh mẽ tại M các quốc gia phát triển Châu Âu. Trong
bối cảnh đó, Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường con người được tổ chức tại
Stockholm vào tháng 6 năm 1972 đã đi đến thống nhất về các vấn đề liên quan đến
môi trường toàn cầu. Tại hội nghị này, lần đầu tiên ý tưởng về “phát triển bền vững”
đã được đề cập đến. Tuy nhiên, cụm từ này được nói đến hội nghị chỉ xoay quanh
đến bảo vệ môi trường bền vững trong tăng trưởng kinh tế.
Năm 1980, trong ấn phẩm World Conservation Strategy” (Chiến lược bảo tồn
thế giới) được công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên
Quốc tế (IUCN), khái niệm về phát triển bền vững” lần đầu tiên được định nghĩa
"Một hình thức phát triển nhằm mang lại những cải tiến thực sự trong chất lượng
1
“Development that meets the needs of current generations without compromising the ability of future
generations to meet their own needs” (WCED, 1987, p. 45)
1
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA - Người đăng: dreadknight1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA 9 10 775