Ktl-icon-tai-lieu

Tự do hoá trong EU và thâm nhập TT EU của HH VN

Được đăng lên bởi Lê Đăng Anh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng - hµ néi
khoa kinh tÕ ®èi ngo¹i
Thu ho¹ch thùc tËp
§Ò tµi:
ThÞ trêng cµ phª thÕ giíi vµ c¸c gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt
khÈu cµ phª t¹i C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt
khÈu prosimex.
Gi¸o viªn híng dÉn: Th¹c sü Vò Sü TuÊn
Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Lan H¬ng
Líp: TC 18 A2

Tự do hoá trong EU và thâm nhập TT EU của HH VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự do hoá trong EU và thâm nhập TT EU của HH VN - Người đăng: Lê Đăng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Tự do hoá trong EU và thâm nhập TT EU của HH VN 9 10 473