Ktl-icon-tai-lieu

tỷ lệ thất nghiệp

Được đăng lên bởi Hoàng Phương Thảo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn: Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt nam năm 2011
Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tổng cục thống kê
Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu phản ánh khái quát tình trạng thất nghiệp của một quốc
gia . Vậy tỷ lệ thất nghiệp là gì?
=>Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm của số người thất nghiệp so với dân số hoạt động
kinh tế (lực lượng lao động). Trong thực tế thường dùng hai loại tỷ lệ thất nghiệp: tỷ lệ
thất nghiệp chung và tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi hay nhóm tuổi
+ Tỷ lệ thất nghiệp chung được xác định bằng cách chia số người thất nghiệp cho
dân số hoạt động kinh tế;
+ Tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi hoặc nhóm tuổi được xác định bằng cách chia số
người thất nghiệp của một độ tuổi hoặc nhóm tuổi nhất định cho toàn bộ dân số hoạt động
kinh tế của độ tuổi hoặc nhóm tuổi đó.
Bước vào năm 1991. Việt Nam có dân số là 66 triệu người, trong đó có 34 triệu
người đang ở tuổi lao động. Năm 2011 ước tính dân số trung bình khoảng 87,84 triệu người
và có 51,4 triệu người thuộc lực lượng lao động, bao gồm khoảng 50,35 triệu người có
việc làm và 1,05 triệu người thất nghiệp. Nguồn nhân lực dồi dào ý thức lao động cần cù,
năng động, sáng tạo nắm bắt nhanh những tri thức và công nghệ mới. Tuy nhiên chỉ có
gần 7,8 triệu người đã được đào tạo, chiếm 15,4% và 84,6% số người đang làm việc chưa
được đào tạo.
Hiện nay nước ta còn có hơn 1 triệu người thất nghiệp, trong đó khu vực thành thị chiếm
49,8% và số nữ chiếm 57,7% tổng số thất nghiệp. Số người trẻ tuổi thất nghiệp từ 15-29
tuổi chiếm tới 59,2%, trong khi đó nhóm dân số từ 15-29 tuổi chỉ chiếm 32,8% tổng dân
số từ 15 tuổi trở lên của cả nước. Số lao động thất nghiệp ở cả khu vực thành thị và nông
thôn đều tập trung chủ yếu vào nhóm thanh niên dưới 30 tuổi. Như vậy, vấn đề thất
nghiệp được đặt ra với lao động trẻ tuổi, một trong những nhóm lao động dễ bị ảnh hưởng
nhất bởi các biến động trên thị trường lao động.Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị luôn
cao hơn khu vực nông thôn và ngược lại tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn
thường cao hơn khu vực thành thị. Đặc biệt vào thời kỳ nhàn rỗi và khu vực kinh tế
nhà nước trong quá trình cải tổ hệ thống kinh tế xã hội, ước tính trong thập kỷ tới mỗi
năm sẽ có hơn 1 triệu người bước vào độ tuổi lao động và tỷ lệ tăng của lực lượng lao
động sẽ cao hơn so với tỷ lệ tăng dân số. Một vài năm trở lại đây, lực lượng lao động đã
tăng 3,43 - 3,5% mỗi năm so với mức tăng dân số là 2,2 – 2,4%. Đây là một trong những
nét đặc thù của thị trường lao động nước ta trong nhiều năm gầ...
Nguồn: Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt nam năm 2011
Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tổng cục thống kê
Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu phản ánh khái quát tình trạng thất nghiệp của một quc
gia . Vậy tỷ lệ thất nghiệp là gì?
=>Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm của số người thất nghiệp so với dân số hoạt động
kinh tế (lực lượng lao động). Trong thực tế thường dùng hai loại tỷ lệ thất nghiệp: tỷ lệ
thất nghiệp chung và tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi hay nhóm tuổi
+ Tỷ lệ thất nghiệp chung được xác định bằng cách chia số người thất nghiệp cho
dân số hoạt động kinh tế;
+ Tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi hoặc nhóm tuổi được xác định bằng cách chia số
người thất nghiệp của một độ tuổi hoặc nhóm tuổi nhất định cho toàn bộ dân số hoạt động
kinh tế của độ tuổi hoặc nhóm tuổi đó.
Bước o năm 1991. Việt Nam dân số 66 triệu người, trong đó có 34 triệu
người đang tuổi lao động. Năm 2011 ước tính dân strungnh khoảng 87,84 triệu người
có 51,4 triệu người thuộc lực lượng lao động, bao gồm khoảng 50,35 triệu người có
việc làm và 1,05 triệu người thất nghiệp. Nguồn nhân lực dồi dào ý thc lao đng cần cù,
năng động, sáng tạo nắm bắt nhanh những tri thức và công nghệ mới. Tuy nhiên chỉ có
gần 7,8 triệu người đã được đào tạo, chiếm 15,4% và 84,6% số người đang làm việc chưa
được đào tạo.
Hiện nay nước ta cònhơn 1 triệu người thất nghiệp, trong đó khu vực thành thị chiếm
49,8% s nữ chiếm 57,7% tổng số thất nghiệp. Số người trẻ tuổi thất nghiệp từ 15-29
tuổi chiếm tới 59,2%, trong khi đó nhóm dân số từ 15-29 tuổi chỉ chiếm 32,8% tổng dân
số từ 15 tuổi tr lên của c nước. Slao động thất nghiệp ở cả khu vực thành thị và nông
thôn đều tập trung chủ yếu vào nhóm thanh niên dưới 30 tuổi. Như vậy, vấn đề thất
nghiệp được đặt ra với lao động trẻ tuổi, một trong những nhóm lao động dễ bị ảnh hưng
nhất bởi các biến động trên thtrường lao động.Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị luôn
cao hơn khu vực ng thôn và ngược lại nh trạng thiếu việc m khu vc nông thôn
thường cao n khu vực thành thị. Đặc biệt vào thời kỳ nhàn rỗi và khu vực kinh tế
nhà nước trong q trình cải tổ hệ thng kinh tế hội, ưc tính trong thập kỷ tới mỗi
năm shơn 1 triệu người bước vào đ tuổi lao động tỷ lệ tăng của lực lượng lao
động sẽ cao hơn so với tlệ tăng dân số. Một vài năm trlại đây, lực lượng lao động đã
tăng 3,43 - 3,5% mỗi năm so với mức tăng dân số là 2,2 2,4%. Đây là một trong những
nét đặc thù của thị trường lao động nước ta trong nhiều năm gần đây.
Dưới đây là bảng số liệu năm 2011 phản ánh tỷ lệ thất nghiệp trong đ tuổi lao
động chia theo thành thị/nông thôn, giới tính và các vùng kinh tế - xã hi
tỷ lệ thất nghiệp - Trang 2
tỷ lệ thất nghiệp - Người đăng: Hoàng Phương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tỷ lệ thất nghiệp 9 10 8