Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của chữ ký số trong TMDT

Được đăng lên bởi jennylinh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2671 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hội thảo – Triển lãm Thương mại điện tử VEBIZ 2007
Hà Nội, 16-18/1/2007

VAI TRÒ CỦA CHỮ KÝ SỐ
TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Lê Thị Ngọc Mơ,
Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông,
Bộ Bưu chính, Viễn thông

Đặt vấn đề (1)


Internet




nguồn thông tin
vô tận …
quảng cáo, giới
thiệu, trao đổi
thông tin, mua
bán, …
2

Đặt vấn đề (2)


Có những thông tin chỉ được truy cập
bởi người có liên quan




Vd: tài khoản cá nhân, hồ sơ sức khỏe

Nhiều dịch vụ cần biết chính xác người
yêu cầu/cung cấp và nội dung thông tin
có bị thay đổi khi gửi/nhận hay không


Vd: Nộp thầu
3

Đặt vấn đề (3)
Identificationis
theC
hallenge

Giải pháp nào ?

“ On t he In t er net , n obo dy
k n ow s you ’re a dog …”

4

Nội dung chính






Chữ ký số: công nghệ và dịch vụ
Ứng dụng CKS
Chữ ký số ở Việt Nam
Kết luận và kiến nghị

5

Phần I
Chữ ký số: công nghệ và dịch vụ

Chữ ký số (Digital Signature)



Một dạng chữ ký điện tử
Dựa trên công nghệ khóa công khai (PKI):
Mỗi người cần 1 cặp khóa gồm khóa công
khai & khóa bí mật.



Khóa bí mật dùng để tạo chữ ký số (CKS)
khóa công khai dùng để thẩm định CKS-> xác
thực
7

Tạo chữ ký số
Thông điệp dữ liệu
Hàm băm

Bản
tóm lược

Khóa bí mật

Mã hóa

Chữ ký số
Gắn với
thông điệp dữ liệu
Thông điệp dữ liệu
được ký số

8

Thẩm định chữ ký số (1)
Thông điệp dữ liệu
được ký số
Tách

Khóa công khai

Giải mã

Chữ ký số

Thông điệp dữ liệu
Hàm băm

Giải mã được ?

Bản
tóm lược

Bản
tóm lược
Giống nhau ?

Không đúng người gửi

Nội dung thông điệp
tòan vẹn

9
Nội dung thông điệp bị thay đổi

Thẩm định chữ ký số (2)




quá trình thẩm định CKS là quá trình xác
thực
Kết quả:




xác thực được người gửi
chống chối bỏ
xác thực sự toàn vẹn của thông tin

10

Vấn đề



Liệu cặp khóa đó có đúng là thuộc
người tự xưng là Ô. Nguyễn Văn A
hay không ?

11

Dịch vụ chứng thực CKS




cung cấp bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
Chữ ký số (Certification Authority - CA) - Người thứ ba
đáng tin cậy
bao gồm:
 kiểm tra, xác minh một chủ thể
 cấp cặp khóa
 cấp chứng thư số (chứng minh thư ++)


bao gồm cả khóa công khai



duy trì trực tuyến CSDL Chứng thư số



khác
12

Cung cấp và sử dụng dịch vụ
Certification Authority
(CA)
yêu cầu

Đơn vị cấp chứng thư
Đơn vị cấp chứng thư
(IA)
(IA)

Đơn vị đăng ký
Đơn vị đăng ký
(RA)
(RA)

cơ sở dữ liệu
cơ sở dữ liệu
chứng thư số
chứng thư số

cấp
chưng thư số/khóa

xin cấp
chứng thư số/khóa

Thuê bao

Thông điệp dữ liệu ký số

Xác minh

Người nhận/
Người
13 tin tưởng

Bản chất dịch vụ




Tương tự n...
VAI TRÒ CỦA CHỮ KÝ S
TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Lê Thị Ngọc Mơ,
Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông,
Bộ Bưu chính, Viễn thông
Hội thảo – Triển lãm Thương mại điện tử VEBIZ 2007
Hà Nội, 16-18/1/2007
Vai trò của chữ ký số trong TMDT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của chữ ký số trong TMDT - Người đăng: jennylinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Vai trò của chữ ký số trong TMDT 9 10 959