Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của đầu tư trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành

Được đăng lên bởi Thuy Trang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 70 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vai trò của đầu tư trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành

Cơ cấu ngành của nền kinh tế là tổ hợp các ngành, hợp thành các tương quan tỷ lệ, biểu hiện mối
liên hệ giữa các ngành đó của nền kinh tế quốc dân.

Chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế là sự thay đổi có mục đích, có định hướng và dựa trên cơ
sở phân tích đầy đủ căn cứ lý luận và thực tiễn, cùng với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp cần thiết
để chuyển cơ cấu ngành từ trạng thái này sang trạng thái khác, hợp lý và hiệu quả hơn

Chuyển dịch cơ cấu ngành phải được coi là điểm cốt tử, một nọi dung cơ bản lâu dài trong quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nếu xác định phương hướng và giải pháp chuyển dịch đúng sẽ đảm
bảo hiệu quả kinh tế xã hội cao trong sự phát triển. Ngược lại sẽ phải trả giá đắt cho những sự phát
triển về sau .

Chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào khâu
quyết định chủ trương chuyển dịch và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định. ở đây,
nhà nước có vai trò quyết định trong việc hoạch định chủ trương và chính sách kinh tế vĩ mô, còn các
doanh nghiệp thì có vai trò quyết định việc thực thi phương hướng, nhiệm vụ chuyển dịch.

Một nền kinh tế quốc dân bao gồm nhiều ngành sản xuất khác nhau. Do đó, 1 quốc gia muốn phát
triển và đạt được tốc độ tăng trưởng cao phả có 1 cơ cấu ngành hợp lý. Đối với Việt Nam, để thực
hiện mục tiêu CNH – HĐH đất nước, phấn đầu năm 2010 cơ bản trở thành 1 nước công nghiệp thì
điều này lại càng có ý nghĩa. Chính vì vậy, việc đầu tư vào chuyển dịch cơ cấu ngành, tạo sức bật cho
nền kinh tế đóng 1 vai trò hết sức quan trọng. Vai trò này của đầu tư được thể hiện ở những khía
cạnh sau:

Thứ 1: Đầu tư tác động làm thay đổi tỷ trọng đóng góp vào GDP của các ngành: Đây là 1 hệ quả tất
yếu của đầu tư. Đầu tư vào ngành nào càng nhiều thì ngành đó càng có khả năng đóng góp lớn hơn
vào GDP. Việc tập trung đầu tư vào ngành nào phụ thuộc vào chính sách và chiến lược phát triển của
mỗi quốc gia. Thông qua các chính sách và chiến lược, nhà nước có thể tăng cường khuyến khích
hoặc hạn chế đầu tư đối với các ngành cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Dẫn đến sự tăng
đầu tư vào 1 ngành sẽ kéo theo sự tanưg trưởng kinh tế của ngành đó và thúc đẩy sự phát triển của
các ngành, các khu vực có liên quan. Vì vậy sẽ tạo ra sự tăng trưởng kinh tế chung của đất nước. Việc
xác định nên tập trung đầu tư vào ngành nào có tính chất quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nhưng kinh nghiệm của các nước trên thế giới...
Vai trò của đầu tư trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành

 !"#$%&
'$()*'"#+",#"(-.$*/ 
)0%1"2'"3456.*789.-.$+":;<2
"'=/>')/>5.<
'$(<"?"@;A$<%$/?/B
C#">#&DE"(-.<'$("F)G"<
<?<EH;?/?)*/&D>)G</<"I?!)*
/.)&
'$(C'>+;/.?%
'"(/'$(.4*+7 .+"HE"(&0"%'
-#./J'"(/?.?>"(/.,).KCJ
$?B#./J'"(.*-.+'$(&
L;$%?:)<E&M?"#N
/.">"";3/0?<#N5&O.-PD"*
+7 DQRQOQ"-"23STNT</0N-CB
"'>#5K&,.B.6'."2.?'$(>?)46?
"#N./J)4/A&P/J'"2"0!,
>)U
V4NUO2";'"/A"##.?WMXUO%'N<
'"2&O2.??B"##<3"##-
.?WMX&P6/"2.??+;.?,)./
Y&VC,).-#3Z',
?[>"2".-?9.-="?>/&M\")*3
"2.?N)G]?^?)*/0"#.F"_')*/
.*# &PB.6')G>?/)*3/0"-&P
E"( 6/"2.??#1'"()*/&
D-/ -"H?'?"Z'#3/0
.-";?3Z"2`>?/)*/0.*C
Vai trò của đầu tư trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành - Trang 2
Vai trò của đầu tư trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành - Người đăng: Thuy Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vai trò của đầu tư trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành 9 10 292