Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Như Quỳnh
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2164 lần   |   Lượt tải: 24 lần
MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt................................................................3
MỞ ĐẦU.........................................................................................................4
CHƯƠNG 1. VAI TRÒ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾ........................................................................................
1.1. Nguồn lực con người ..................................................................................
1.2. Nguồn lực con người – một nhân tố ảnh hướng đến tăng trưởng kinh
tế............................................................................................................................
CHƯƠNG 2. NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA................
2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực ở Việt Nam........................................................
2.1.1. Quy mô nguồn nhân lực..........................................................................
2.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực......................................................................
2.1.3. Phân bố nguồn nhân lực...........................................................................
2.2. Tác động của nguồn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
thời gian qua.......................................................................................................
2.3. Đánh giá chung ...........................................................................................
2.3.1. Thế mạnh..................................................................................................
2.3.2. Hạn chế.....................................................................................................
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT
HUY VAI TRÒ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ Ở VIỆT NAM...............................................................................
3.1. Phương hướng chung...................................................................................
3.2. Giải pháp .....................................................................................................
3.2.1. Tăng cường quản lý phát triển nguồn nhân lực.......................................

1

3.2.2. Giải quyết việc làm cho nguồn nhân lực..................................................
3.2.3. Giải pháp khai thác triệt để nguồn nhân lực............................................
KẾT LUẬN..............................................................
MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt................................................................3
MỞ ĐẦU.........................................................................................................4
CHƯƠNG 1. VAI TRÒ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾ........................................................................................
1.1. Nguồn lực con người ..................................................................................
1.2. Nguồn lực con người một nhân tố ảnh hướng đến tăng trưởng kinh
tế............................................................................................................................
CHƯƠNG 2. NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA................
2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực ở Việt Nam........................................................
2.1.1. Quy mô nguồn nhân lực..........................................................................
2.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực......................................................................
2.1.3. Phân bố nguồn nhân lực...........................................................................
2.2. Tác động của nguồn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam
thời gian qua.......................................................................................................
2.3. Đánh giá chung ...........................................................................................
2.3.1. Thế mạnh..................................................................................................
2.3.2. Hạn chế.....................................................................................................
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP BẢN ĐỂ PHÁT
HUY VAI TRÒ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ Ở VIỆT NAM...............................................................................
3.1. Phương hướng chung...................................................................................
3.2. Giải pháp .....................................................................................................
3.2.1. Tăng cường quản lý phát triển nguồn nhân lực.......................................
1
Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - Người đăng: Như Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 9 10 106