Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề chung của quản trị

Được đăng lên bởi vuong-cao
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2333 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông I

CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA QUAÛN TRÒ

trang 1

.

CHÖÔNG I

CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA QUAÛN TRÒ
I. TÍNH TAÁT YEÁU KHAÙCH QUAN VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA
QUAÛN TRÒ
Töø khi xaõ hoäi nguyeân thuûy cuûa loaøi ngöôøi bieát phaân coâng vaø hieäp taùc
lao ñoäng vôùi nhau ñeå saên baét thuù röøng vaø laøm nöông raãy..., thì luùc ñoù ñaõ baét
ñaàu xuaát hieän nhöõng hoaït ñoäng phoâi thai ñaàu tieân cuûa quaûn trò. Coù theå noùi
raèng, hoaït ñoäng quaûn trò laø moät ngheä thuaät coù töø laâu ñôøi nhöng quaûn trò hoïc
laïi laø moät trong nhöõng ngaønh khoa hoïc môùi meû nhaát cuûa nhaân loaïi. Maõi ñeán
nhöõng naêm cuoái theá kyû thöù 19 sang ñaàu theá kyû thöù 20, caùc tö töôûng quaûn trò
môùi ñöôïc nghieân cöùu saép xeáp thaønh heä thoáng coù cô sôû khoa hoïc.. Moät trong
nhöõng ngöôøi ñaët neàn moùng ñaàu tieân cho khoa hoïc quaûn trò laø FREDERICK
W. TAYLOR vaøo naêm 1911 vôùi cuoán saùch noåi tieáng laø “ Nhöõng nguyeân taéc
quaûn trò khoa hoïc “. Ñieàu naøy noùi leân tính ña daïng, phong phuù vaø phöùc taïp
cuûa khoa hoïc quaûn trò.
Quaûn trò laø moät yeâu caàu taát yeáu khaùch quan. Caùc hoaït ñoäng taäp theå
(lao ñoäng , saûn xuaát kinh doanh ....) ñeàu ñoøi hoûi moät söï phoái hôïp nhòp nhaøng,
söï ñieàu khieån, söï höôùng daãn cuï theå ñoái vôùi töøng caù nhaân ñeå hoaøn thaønh coâng
vieäc chung. Hoaït ñoäng quaûn trò ra ñôøi gaén lieàn vôùi söï xuaát hieän cuûa hieäp taùc
vaø phaân coâng lao ñoäng . Saûn xuaát xaõ hoäi vaø nhaân loaïi khoâng theå toàn taïi vaø
phaùt trieån, neáu khoâng coù quaûn trò. Quaûn trò ngaøy nay ñaõ xaâm nhaäp vaøo moïi
lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi : töø gia ñình, ñoaøn theå, ñoäi boùng, ñoaøn kòch, nhaø
thôø ñeán caùc doanh nghieäp, coâng ty, xí nghieäp ...v.v..taát caû ñeàu caàn ñeán quaûn
trò . Noäi dung vaø möùc ñoä phöùc taïp cuûa hoaït ñoäng quaûn trò phuï thuoäc tröôùc heát
vaøo trình ñoä phaùt trieån cuûa saûn xuaát . Trong nhöõng qui moâ nhoû cuûa neàn saûn
xuaát tieåu thuû coâng nghieäp, thì hoaït ñoäng quaûn trò töông ñoái ñôn giaûn. Trong
tröôøng hôïp naøy ngöôøi chuû thôï ñieàu khieån nhöõng coâng nhaân saûn xuaát, tröïc
tieáp chæ daãn hoï vaø kieåm tra keát quaû thöïc hieän. Nhieàu khi ngöôøi chuû vöøa phaûi
laõnh ñaïo ñaùm thôï, vöøa phaûi tham gia tröïc tieáp vaøo laøm nhöõng coâng vieäc cuï
theå. Qui moâ saûn xuaát caøng phaùt trieån, trình ñoä kyõ thuaät cuûa saûn xuaát caøng
cao, thì hoaït ñoäng quaûn trò caøng trôû neân phöùc taïp.

Chöông I

CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA QUAÛN TRÒ

trang 2

.

Saûn xua...
Chöông I CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA QUAÛN TRÒ trang 1
.
CHÖÔNG I
CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA QUAÛN TRÒ
I. TÍNH TAÁT YEÁU KHAÙCH QUAN VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA
QUAÛN TRÒ
Töø khi xaõ hoäi nguyeân thuûy cuûa loaøi ngöôøi bieát phaân coâng vaø hieäp taùc
lao ñoäng vôùi nhau ñeå saên baét thuù röøng vaø laøm nöông raãy..., thì luùc ñoù ñaõ baét
ñaàu xuaát hieän nhöõng hoaït ñoäng phoâi thai ñaàu tieân cuûa quaûn trò. Coù theå noùi
raèng, hoaït ñoäng quaûn trò laø moät ngheä thuaät coù töø laâu ñôøi nhöng quaûn trò hoïc
laïi laø moät trong nhöõng ngaønh khoa hoïc môùi meû nhaát cuûa nhaân loaïi. Maõi ñeán
nhöõng naêm cuoái theá kyû thöù 19 sang ñaàu theá kyû thöù 20, caùc tö töôûng quaûn trò
môùi ñöôïc nghieân cöùu saép xeáp thaønh heä thoáng coù cô sôû khoa hoïc.. Moät trong
nhöõng ngöôøi ñaët neàn moùng ñaàu tieân cho khoa hoïc quaûn trò laø FREDERICK
W. TAYLOR vaøo naêm 1911 vôùi cuoán saùch noåi tieáng laø “ Nhöõng nguyeân taéc
quaûn trò khoa hoïc “. Ñieàu naøy noùi leân tính ña daïng, phong phuù vaø phöùc taïp
cuûa khoa hoïc quaûn trò.
Quaûn trò laø moät yeâu caàu taát yeáu khaùch quan. Caùc hoaït ñoäng taäp theå
(lao ñoäng , saûn xuaát kinh doanh ....) ñeàu ñoøi hoûi moät söï phoái hôïp nhòp nhaøng,
söï ñieàu khieån, söï höôùng daãn cuï theå ñoái vôùi töøng caù nhaân ñeå hoaøn thaønh coâng
vieäc chung. Hoaït ñoäng quaûn trò ra ñôøi gaén lieàn vôùi söï xuaát hieän cuûa hieäp taùc
vaø phaân coâng lao ñoäng . Saûn xuaát xaõ hoäi vaø nhaân loaïi khoâng theå toàn taïi vaø
phaùt trieån, neáu khoâng coù quaûn trò. Quaûn trò ngaøy nay ñaõ xaâm nhaäp vaøo moïi
lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi : töø gia ñình, ñoaøn theå, ñoäi boùng, ñoaøn kòch, nhaø
thôø ñeán caùc doanh nghieäp, coâng ty, xí nghieäp ...v.v..taát caû ñeàu caàn ñeán quaûn
trò . Noäi dung vaø möùc ñoä phöùc taïp cuûa hoaït ñoäng quaûn trò phuï thuoäc tröôùc heát
vaøo trình ñoä phaùt trieån cuûa saûn xuaát . Trong nhöõng qui moâ nhoû cuûa neàn saûn
xuaát tieåu thuû coâng nghieäp, thì hoaït ñoäng quaûn trò töông ñoái ñôn giaûn. Trong
tröôøng hôïp naøy ngöôøi chuû thôï ñieàu khieån nhöõng coâng nhaân saûn xuaát, tröïc
tieáp chæ daãn hoï vaø kieåm tra keát quaû thöïc hieän. Nhieàu khi ngöôøi chuû vöøa phaûi
laõnh ñaïo ñaùm thôï, vöøa phaûi tham gia tröïc tieáp vaøo laøm nhöõng coâng vieäc cuï
theå. Qui moâ saûn xuaát caøng phaùt trieån, trình ñoä kyõ thuaät cuûa saûn xuaát caøng
cao, thì hoaït ñoäng quaûn trò caøng trôû neân phöùc taïp.
Vấn đề chung của quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề chung của quản trị - Người đăng: vuong-cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vấn đề chung của quản trị 9 10 4