Ktl-icon-tai-lieu

VẤN NẠN KẸT XE Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi VivianNguyen5893
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
****************

VẤN NẠN KẸT XE Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO MÔN HỌC
KINH TẾ CÔNG CỘNG

GIẢNG VIÊN: PGS. TS Nguyễn Văn Ngãi
THỰC HIỆN: Nguyễn Thụy Thảo Nguyên
LỚP: DH11KT
MSSV: 11120102

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 06/2015

MỤC LỤC
Trang
Danh mục các chữ viết tắt.............................................................................................iv
Danh mục các bảng.........................................................................................................v
Danh mục các hình........................................................................................................vi
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU..................................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề.....................................................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................2
1.2.1 Mục tiêu chung....................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể....................................................................................2
1.3 Phạm vi nghiên cứu......................................................................................2
1.3.1 Phạm vi thời gian.................................................................................2
1.3.2 Phạm vi không gian.............................................................................2
1.4. Cấu trúc của bài báo cáo.............................................................................2
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN..........................................................................................4
2.1 Điều kiện tự nhiên........................................................................................4
2.2 Điều kiện xã hội...........................................................................................4
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................6
3.1 Cơ sở lí luận.................................................................................................6
3.2 Phương pháp nghiên cứu..............................................................................7
3.2.1 Phương pháp thu thậpsố liệu .............................................................7
3.2.2 Phương pháp thống kê mô tả.............................................................7
3.2.3Phương pháp ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯNG ĐI HC NÔNG LÂM TP. HCM
****************
VẤN NN KẸT XE Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO MÔN HC
KINH TẾ CÔNG CỘNG
GIẢNG VIÊN: PGS. TS Nguyễn Văn Ngãi
THỰC HIỆN: Nguyễn Thụy Thảo Nguyên
LỚP: DH11KT
MSSV: 11120102
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 06/2015
VẤN NẠN KẸT XE Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẤN NẠN KẸT XE Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Người đăng: VivianNguyen5893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
VẤN NẠN KẸT XE Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 9 10 2