Ktl-icon-tai-lieu

Vay nợ nước ngoài và gánh nợ có thể có trong tương lai phân tích chứng minh thực tiễn tại Việt Nam

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3397 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm II
Vay nợ nước ngoài và gánh nợ có thể
có trong tương lai phân tích chứng minh
thực tiễn tại Việt Nam
LOGO

LOGO

Phần 1: Tổng quan về vay nợ nước ngoài

Phần 2: Việt Nam – Vay nợ nước ngoài và
gánh nợ trong tương lai

LOGO

Tổng quan về vay nợ nước ngoài

Theo Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài ( ban hành kèm theo
Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủ) thì
vay nước ngoài là các khoản vay ngắn hạn ( có thời hạn vay đến một
năm ), trung và dài hạn ( có thời hạn vay trên một năm ) có hoặc
không trả lãi do Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức là
người cư trú ở Việt Nam ( gọi tắt là bên đi vay ) vay của các tổ chức
tài chính quốc tế, Chính phủ các nước, các tổ chức và cá nhân nước
ngoài khác ( gọi tắt là bên cho vay nước ngoài )

Phân loại vay nợ nước ngoài

Phân loại theo
Phân loại theo chủ
Phân loại theo
Phân loại theo
chủ thể vay
loại thể cho vay
thờihìnhđi vay
hạn đi vay

Vay hỗ trợ
Vay triển
phát nước
Vay của
ngoài thức
chính phương
Vay đangắn
Chính
hạn
(ODA) phủ

Vay nước
Vay song
thương
ngoài của
Vay mại hạn
cácdài
doanh
phương
nghiệp

LOGO

Các chỉ tiêu vay nợ nước ngoài

Tổng nợ nước ngoài
Tỉ lệ % tổng nợ nước ngoài so
với nguồn thu xuất khẩu
Tỉ lệ % dự trữ ngoại hối so với
tổng nợ nước ngoài
Tỉ lệ % tổng nợ nước ngoài so
với GDP

LOGO

Trả nợ hàng năm

Tỉ lệ % phải trả hàng năm so với
thu xuất khẩu
Tỉ lệ % phải trả so với GDP

Tính hai mặt của vay nợ nước ngoài
Là nguồn chủ yếu để phát triển các
ngành công nghiệp cơ bản và các ngành
cần nhiều vốn khác

Vay vốn nước ngoài góp
phần ổn định tiêu dùng
trong nước khi mà quốc
gia đang trong tình trạng
khủng hoảng tài chính
hoặc thiên tai bất ngờ ảnh
hưởng tới sản xuất của
quốc gia

Vốn vay nước ngoài tham gia mạnh
mẽ vào quá trình phát triển dịch vụ
công cộng, y tế, văn hoá, giáo dục,
khoa học kỹ thuật...

LOGO

Là nguồn vốn bổ sung cho quá trình phát
triển và tăng trưởng kinh tế , điều chỉnh cán
cân thanh toán quốc gia

Tích cực

Tăng thêm sức hấp dẫn
của môi trường đầu tư
trong nước, góp phần thu
hút , mở rộng các hoạt
động đầu tư phát triển
kinh tế đất nước

Vốn vay nước ngoài đóng vai trò quan
trọng đối với phát triển nông nghiệp,
nông thôn, tác động tích cực tới công
cuộc xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn

Tính hai mặt của vay nợ nước ngoài

Tiêu cực

LOGO

Nước tiếp nhận ODA phải chấp nhận dỡ bỏ dần hàng rào thuế quan bảo hộ
các ngành công nghiệp non trẻ và bảng thuế xuất nhập khẩu hàng hoá của
Bên cạnh mặt tích cực của vay vốn nước ngoài thì việc vay vốn n...
LOGO
Nhóm II
Vay nợ nước ngoài và gánh nợ có thể
có trong tương lai phân tích chứng minh
thực tiễn tại Việt Nam
Vay nợ nước ngoài và gánh nợ có thể có trong tương lai phân tích chứng minh thực tiễn tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vay nợ nước ngoài và gánh nợ có thể có trong tương lai phân tích chứng minh thực tiễn tại Việt Nam - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Vay nợ nước ngoài và gánh nợ có thể có trong tương lai phân tích chứng minh thực tiễn tại Việt Nam 9 10 512