Ktl-icon-tai-lieu

Việt Nam và nền kinh tế thế giới: Thời điểm tốt nhất hay tồi tệ nhất (2002) - David Dapice

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fulbright Economics Teaching Program

Special lecture

Vietnam and the world economy
The best or worst of times?

Vieät Nam vaø neàn kinh teá theá giôùi: thôøi ñieåm toát nhaát hay toài teä nhaát?
Thôøi ñieåm hieän taïi ñuùng laø moät thôøi ñieåm ñaày khoù hieåu. Moät soá ngöôøi cho raèng söï trì
treä trong FDI, xuaát khaåu vaø taêng tröôûng GDP cuûa Vieät Nam trong naêm nay laø do aûnh
höôûng cuûa "cuoäc suy thoaùi kinh teá toaøn caàu toài teä nhaát trong gaàn 40 naêm." (Vieät Nam
Economic Monitor), xuaân 2002, tr. 3] vaø laäp luaän raèng chính saùch kinh teá cô baûn cuûa
Vieät Nam laø ñuùng ñaén vaø seõ sôùm ñöa ñeán keát quaû khi tình hình neàn kinh teá theá giôùi caûi
thieän.1 Tuy nhieân Quyõ tieàn teä quoác teá IMF trong baùo caùo Trieån voïng Kinh teá Theá giôùi
vaøo thaùng 4/2002 coù baøi chuyeân ñeà "Coù phaûi ñoù laø cuoäc suy thoaùi toaøn caàu khoâng?" vaø
goïi söï trì treä kinh teá theá giôùi naøy laø moät trong nhöõng söï kieän nheï nhaøng nhaát. Ñuùng laø
coù söï suït giaûm 2,5% trong taêng tröôûng GDP cuûa caùc quoác gia giaøu töø naêm 2000 sang
naêm 2001 vaø taêng tröôûng kim ngaïch ngoaïi thöông cuûa theá giôùi giaûm töø 13% trong naêm
2000 xuoáng gaàn baèng 0 trong naêm 2001. Tuy nhieân, vieäc Myõ coù tæ leä taêng tröôûng 5,6%
trong quyù 1 naêm 2002 vaø neàn kinh teá Nhaät döôøng nhö ñang saün saøng trong tö theá taêng
tröôûng coù veû nhö uûng hoä cho quan ñieåm cho raèng neàn kinh teá theá giôùi bò “trì treä” hôn laø
"suy thoaùi traàm troïng". Nhìn chung coù veû nhö naêm 2002 seõ laø naêm neàn kinh teá theá giôùi
hoài phuïc vôùi möùc taêng tröôûng döông, cho duø möùc taêng tröôûng naøy khoâng ñöôïc maïnh
meõ. Do vaäy moâi tröôøng beân ngoaøi seõ cho pheùp nhöng khoâng hoã trôï maïnh meõ cho moät
moâ hình taêng tröôûng thieân veà xuaát khaåu.
Coù moät söï chuyeån ñoåi roõ reät trong FDI khi FDI ñoå vaøo Trung Quoác tieáp tuïc phaùt trieån
vaø lôùn maïnh trong khi haàu heát caùc nöôùc ASEAN ñeàu tuït laïi ñaèng sau. Trong naêm 2002,
haàu heát caùc nöôùc nguyeân thuûy trong nhoùm "ASEAN-5" coù khaû naêng seõ coù möùc taêng
tröôûng GDP 3-4% trong khi Trung Quoác seõ coù möùc taêng tröôûng treân 7%. Hôn nöõa,
Trung Quoác ñaõ thaønh coâng trong vieäc thu huùt theâm 10% FDI trong quyù ñaàu cuûa naêm
2002 so vôùi naêm 2001, trong khi caùc quoác gia ASEAN bò tuït laïi ôû sau.
Vieät Nam ñaõ öôùc tính seõ coù möùc taêng tröôûng GDP treân 7% naêm nay, nhöng öôùc tính
cuûa Ngaân haøng Theá giôùi vaøo thaùng Tö laø 5,2% vaø cuûa Ngaân haøng Phaùt trieå...
Fulbright Economics Teaching Program Special lecture Vietnam and the world economy
The best or worst of times?
Vieät Nam vaø neàn kinh teá theá giôùi: thôøi ñieåm toát nhaát hay toài teä nhaát?
Thôøi ñieåm hieän taïi ñuùng laø moät thôøi ñieåm ñaày khoù hieåu. Moät soá ngöôøi cho raèng söï trì
treä trong FDI, xuaát khaåu vaø taêng tröôûng GDP cuûa Vieät Nam trong naêm nay laø do aûnh
höôûng cuûa "cuoäc suy thoaùi kinh teá toaøn caàu toài teä nhaát trong gaàn 40 naêm." (Vieät Nam
Economic Monitor), xuaân 2002, tr. 3] vaø laäp luaän raèng chính saùch kinh teá cô baûn cuûa
Vieät Nam laø ñuùng ñaén vaø seõ sôùm ñöa ñeán keát quaû khi tình hình neàn kinh teá theá giôùi caûi
thieän.
1
Tuy nhieân Quyõ tieàn teä quoác teá IMF trong baùo caùo Trieån voïng Kinh teá Theá giôùi
vaøo thaùng 4/2002 coù baøi chuyeân ñeà "Coù phaûi ñoù laø cuoäc suy thoaùi toaøn caàu khoâng?" vaø
goïi söï trì treä kinh teá theá giôùi naøy laø moät trong nhöõng söï kieän nheï nhaøng nhaát. Ñuùng laø
coù söï suït giaûm 2,5% trong taêng tröôûng GDP cuûa caùc quoác gia giaøu töø naêm 2000 sang
naêm 2001 vaø taêng tröôûng kim ngaïch ngoaïi thöông cuûa theá giôùi giaûm töø 13% trong naêm
2000 xuoáng gaàn baèng 0 trong naêm 2001. Tuy nhieân, vieäc Myõ coù tæ leä taêng tröôûng 5,6%
trong quyù 1 naêm 2002 vaø neàn kinh teá Nhaät döôøng nhö ñang saün saøng trong tö theá taêng
tröôûng coù veû nhö uûng hoä cho quan ñieåm cho raèng neàn kinh teá theá giôùi bò “trì treä” hôn laø
"suy thoaùi traàm troïng". Nhìn chung coù veû nhö naêm 2002 seõ laø naêm neàn kinh teá theá giôùi
hoài phuïc vôùi möùc taêng tröôûng döông, cho duø möùc taêng tröôûng naøy khoâng ñöôïc maïnh
meõ. Do vaäy moâi tröôøng beân ngoaøi seõ cho pheùp nhöng khoâng hoã trôï maïnh meõ cho moät
moâ hình taêng tröôûng thieân veà xuaát khaåu.
Coù moät söï chuyeån ñoåi roõ reät trong FDI khi FDI ñoå vaøo Trung Quoác tieáp tuïc phaùt trieån
vaø lôùn maïnh trong khi haàu heát caùc nöôùc ASEAN ñeàu tuït laïi ñaèng sau. Trong naêm 2002,
haàu heát caùc nöôùc nguyeân thuûy trong nhoùm "ASEAN-5" coù khaû naêng seõ coù möùc taêng
tröôûng GDP 3-4% trong khi Trung Quoác seõ coù möùc taêng tröôûng treân 7%. Hôn nöõa,
Trung Quoác ñaõ thaønh coâng trong vieäc thu huùt theâm 10% FDI trong quyù ñaàu cuûa naêm
2002 so vôùi naêm 2001, trong khi caùc quoác gia ASEAN bò tuït laïi ôû sau.
Vieät Nam ñaõ öôùc tính seõ coù möùc taêng tröôûng GDP treân 7% naêm nay, nhöng öôùc tính
cuûa Ngaân haøng Theá giôùi vaøo thaùng Tö laø 5,2% vaø cuûa Ngaân haøng Phaùt trieån AÙ chaâu
(ADB) chæ hôn 6%. Giaù trò xuaát khaåu giaûm cho ñeán suoát thaùng 5, chuû yeáu laø vì giaù haøng
xuaát khaåu thaáp – khoái löôïng xuaát khaåu nhìn chung gia taêng. Söï suït giaûm trong giaù trò laø
do giaù nguyeân lieäu thoâ thaáp moät caùch baát thöôøng ñoái vôùi moät soá maët haøng xuaát khaåu
cuûa Vieät Nam, maëc duø khoâng phaûi laø giaù daàu hoûa. Söï suït giaûm naøy naèm ngoaøi döï kieán
cuûa moïi ngöôøi khi maø Hieäp ñònh Thöông maïi Vieät – Myõ ñaõ môû ra nhöõng khaû naêng
ngoaïi thöông môùi vôùi Myõ vaø nhöõng höùa heïn ñaày lôùn lao. Maëc duø coù nhöõng kyø voïng
nhö vaäy, nhöng soá lieäu caáp giaáy pheùp xuaát khaåu vaø FDI taïi Vieät Nam ñaõ giaûm trong
1
Cuï theå laø, töø thaùng Gieâng ñeán thaùng Naêm giaù trò xuaát khaåu giaûm 6,8% trong naêm 2002 so vôùi cuøng thôøi
kyø trong naêm 2001. Giaù trò cuûa caùc döï aùn FDI ñöôïc caáp giaáy pheùp giaûm 62% trong giai ñoaïn thaùng
Gieâng-thaùng Tö. Taêng tröôûng GDP trong quyù ñaàu ñöôïc chính thöùc öôùc tính laø treân 6% nhöng nhöõng öôùc
tính khaùc thaáp hôn, vaø chæ tieâu naêm 2002 laø phaûi ñaït möùc taêng tröôûng treân 7%. Xuaát khaåu vaø FDI cuûa
Trung Quoác taêng khoaûng 10% trong quyù ñaàu naêm 2002 so vôùi naêm 2001.
David Dapice 1 Xuaân Thaønh/Thaïch Quaân
Việt Nam và nền kinh tế thế giới: Thời điểm tốt nhất hay tồi tệ nhất (2002) - David Dapice - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việt Nam và nền kinh tế thế giới: Thời điểm tốt nhất hay tồi tệ nhất (2002) - David Dapice - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Việt Nam và nền kinh tế thế giới: Thời điểm tốt nhất hay tồi tệ nhất (2002) - David Dapice 9 10 866