Ktl-icon-tai-lieu

Vĩnh Hảo Comapny Analysis

Được đăng lên bởi Nhật Khánh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Final Report

Khanh | BUSM 3311 | December 17, 2012

Contents
Introduction ......................................................................................................................... 3
Body .................................................................................................................................... 3
1.

Company Chosen ..................................................................................................... 3
1.1 Company Background .......................................................................................... 3
1.2 Product:................................................................................................................ 4
1.3 Financial .............................................................................................................. 5
1.4 Market share ........................................................................................................ 6

2.

Market Chosen (India) ............................................................................................. 6
2.1 Current Population .............................................................................................. 6
2.2 Industry Overview ................................................................................................ 7
2.3 Customer and Consumer ...................................................................................... 8
2.4 Market Opportunity .............................................................................................. 8
2.5 Competitors .......................................................................................................... 9

3.

Strategy .................................................................................................................. 10
3.1 Entry Mode ......................................................................................................... 10
3.2 Entry Mode Evaluation ...................................................................................... 12
3.3 Retailer Chosen .................................................................................................. 12

4. Implementation (Action Plan) .................................................................................... 13
........................................................................................................................................... 14
5.

Regulation Issues ..........................................
Khanh | BUSM 3311 | December 17, 2012
Final Report
Vĩnh Hảo Comapny Analysis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vĩnh Hảo Comapny Analysis - Người đăng: Nhật Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Vĩnh Hảo Comapny Analysis 9 10 878