Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Le Ngoc Tuan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 74 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thí du: Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của ACB và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy
ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ
ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của ACB.
Giải: Gọi A là biến cố “lần thứ hai lấy được thẻ ATM Vietcombank“, B là biến cố “lần
thứ nhất lấy được thẻ ATM của ACB“. Ta cần tìm P(A/B).
Sau khi lấy lần thứ nhất (biến cố
B đã xảy ra) trong hộp còn lại 9 thẻ (trong đó 4 thẻ Vietcombank) nên :
2. Công thức nhân xác suất
a. Công thức: Xác suất của tích hai biến cố A và B bằng tích xác suất của một trong hai
biến cố đó với xác suất có điều kiện của biến cố còn lại:

Chứng minh: Giả sử
phép thử có n kết quả cùng khả năng có thể xảy ra mA kết quả thuận lợi cho A, mB kết
quả thuận lợi cho B. Vì A và B là hai biến cố bất kì, do đó nói chung sẽ có k kết quả
thuận lợi cho cả A và B cùng đồng thời xảy ra. Theo định nghĩa cổ điển của xác suất ta
có:
Ta đi tính P(B/A).
Với điều kiện biến cố A đã xảy
ra, nên số kết quả cùng khả năng của phép thử đối với biến B là mA, số kết quả thuận lợi
cho B là k. Do đó:
Như vậy:
Vì vai trò của hai biến cố A và B như nhau. Bằng cách chứng minh tương tự ta được:
P(A.B) = P(B).P(A/B)♦
(chứng minh trên được tham khảo từ giáo trình Xác suất thống kê của tác giả Hoàng
Ngọc Nhậm – NXB Thống Kê)
Ví dụ:
1. Trong hộp có 20 nắp khoen bia Tiger, trong đó có 2 nắp ghi “Chúc mừng bạn đã trúng
thưởng xe BMW”. Bạn được chọn lên rút thăm lần lượt hai nắp khoen, tính xác suất để cả
hai nắp đều trúng thưởng.
Giải: Gọi A là biến cố “nắp khoen đầu trúng thưởng”. B là biến cố “nắp khoen thứ hai

trúng thưởng”. C là biến cố “cả 2 nắp đều trúng thưởng”.
Khi bạn rút thăm lần đầu thì trong hộp có 20 nắp trong đó có 2 nắp trúng. p(A) = 2/20
Khi biến cố A đã xảy ra thì còn lại 19 nắp trong đó có 1 nắp trúng thưởng. Do đó: p(B/A)
= 1/19.
Từ đó ta có: p(C) = p(A). p(B/A) = (2/20).(1/19) = 1/190 ≈ 0.0053
2. Áo Việt Tiến trước khi xuất khẩu sang Mỹ phải qua 2 lần kiểm tra, nếu cả hai lần đều
đạt thì chiếc áo đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm
ra qua được lần kiểm tra thứ nhất, và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra đầu sẽ tiếp tục
qua được lần kiểm tra thứ hai. Tìm xác suất để 1 chiếc áo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu?
Giải:
Gọi A là biến cố ” qua được lần kiểm tra đầu tiên”, B là biên cố “qua được lần kiểm tra
thứ 2″, C là biến cố “đủ tiêu chuẩn xuất khẩu”
Thì: p(C) = p(A). p(B/A) = 0,98.0,95 = 0,931
3. Lớp Lý 2 Sư Phạm có 95 Sinh viên, trong đó có ...
Thí du: Cho một hộp kín 6 thẻ ATM của ACB 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy
ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ
ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của ACB.
Giải: Gọi A biến cố “lần thứ hai lấy được thẻ ATM Vietcombank“, B biến cố “lần
thứ nhất lấy được thẻ ATM của ACB“. Ta cần tìm P(A/B).
Sau khi lấy lần thứ nhất (biến cố
B đã xảy ra) trong hộp còn lại 9 thẻ (trong đó 4 thẻ Vietcombank) nên :
2. Công thức nhân xác suất
a. Công thức: Xác suất của tích hai biến cố A B bằng tích xác suất của một trong hai
biến cố đó với xác suất có điều kiện của biến cố còn lại:
Chứng minh: Giả sử
phép thử n kết quả cùng khả năng thể xảy ra mA kết quả thuận lợi cho A, mB kết
quả thuận lợi cho B. A B hai biến cố bất kì, do đó nói chung sẽ k kết quả
thuận lợi cho cả A B cùng đồng thời xảy ra. Theo định nghĩa cổ điển của xác suất ta
có:
Ta đi tính P(B/A).
Với điều kiện biến cố A đã xảy
ra, nên số kết quả cùng khả năng của phép thử đối với biến BmA, số kết quả thuận lợi
cho B là k. Do đó:
Như vậy:
vai trò của hai biến cố A B như nhau. Bằng cách chứng minh tương tự ta được:
P(A.B) = P(B).P(A/B)♦
(chứng minh trên được tham khảo từ giáo trình Xác suất thống của tác giả Hoàng
Ngọc Nhậm – NXB Thống Kê)
Ví dụ:
1. Trong hộp 20 nắp khoen bia Tiger, trong đó có 2 nắp ghi “Chúc mừng bạn đã trúng
thưởng xe BMW”. Bạn được chọn lên rút thăm lần lượt hai nắp khoen, tính xác suất để cả
hai nắp đều trúng thưởng.
Giải: Gọi A biến cố “nắp khoen đầu trúng thưởng”. B biến cố “nắp khoen thứ hai
Xác suất thống kê - Trang 2
Xác suất thống kê - Người đăng: Le Ngoc Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 14