Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN HỌC LÁI XE TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2563 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN HỌC LÁI XE TẠI
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE
Nhóm sinh viên thực hiện : Nguyễn Việt An
Đặng Thị Yến
Lương Thị Vân Anh
Nhóm:

Hải Phòng,201

N02

Hệ thống quản lý học viên học lái xe – Nhóm 19 – Đề tài 7

MỤC LỤC

1

Hệ thống quản lý học viên học lái xe – Nhóm 19 – Đề tài 7

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, Công nghệ thông tin đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ
trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Đặc biệt trong cơ chế thị trường
hiện nay, sự phát triển của các quan hệ kinh tế cũng như sự mở rộng ngày càng lớn
về quy mô của các doanh nghiệp, xí nghiệp đã làm tăng các luồng và khối lượng
thông tin, làm cho công tác quản lý trở nên phức tạp hơn. Với việc làm công tác
quản lý thủ công bằng sổ sách như trước kia thì không thể đáp ứng được với sự
phát triển như hiện nay. Vì thế, ngày nay phát triển Công Nghệ Thông Tin là xây
dựng cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển một nền kinh
tế vững mạnh. Trong xu thế ấy, việc quản lý dựa vào máy tính là một nhu cầu thiết
yếu của hầu hết mọi ngành mọi doanh nghiệp, việc tin học hóa từng bước trong
công tác quản lý, khai thác và điều hành sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi ngày
càng cấp thiết.
Vì vậy, nhu cầu quản lý học viên học lái xe tại trung tâm dạy nghề lái xe
Hoàng Phương được trung tâm hết sức quan tâm. Chính vì thế, nhóm em đã lựa
chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý học viên học lái xe tại trung tâm dạy
nghề lái xe Hoàng Phương” làm đề tài bài tập lớn của mình, với hy vọng có thể
xây dựng được một chương trình quản lý góp phần nâng cao hiệu quả trong công
việc quản lý của trung tâm.

1

Hệ thống quản lý học viên học lái xe – Nhóm 19 – Đề tài 7

CHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU
I.
I.1.

KHÁI QUÁT MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI
Mục đích
Trong thời đại hiện nay, cuộc cách mạng Công nghệ thông tin đang diễn ra

mạnh mẽ và đều khắp mọi nơi. Ngành tin học đã trở thành một trong những ngành
khoa học quan trọng, việc ứng dụng tin học trên nhiều lĩnh vực khác nhau ngày
càng trở nên phổ biến và rộng rãi, khi công tác quản lý đào tạo lái xe chưa được tin
học hóa thì công việc lưu trữ và tìm kiếm thông tin bất kỳ mất rất nhiều thơi gian.
Hơn thế nữa, khi khối lượng thông tin càng lớn, để giải quyết công việc này được
chính xác và kịp thời thì nhân sự cho bộ máy quản lý đào tạo lái xe phải nhiều, như
vậy thực sự không hiệu quả trong một thời đại nền Công nghệ thông tin phát triển
mạn...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI :
XÂY DNG H THỐNG QUẢN HỌC VIÊN HC LÁI XE TẠI
TRUNG TÂM DY NGH LÁI XE
Nhóm sinh viên thực hiện : Nguyễn Việt An
Đặng Thị Yến
Lương Thị Vân Anh
Nhóm: N02
Hải Phòng,201
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN HỌC LÁI XE TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN HỌC LÁI XE TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN HỌC LÁI XE TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI XE 9 10 688