Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA CHO DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi tramptb
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 2: 364 - 370 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA CHO DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM
Building ARIMA Model for Forecasting Vietnam’s Outbound Tourists
1

Đỗ Quang Giám, 2Vũ Thị Hân, 2Lý Thị Lan Phương, 2Nguyễn Thu Thủy
1

Khoa Kế toán và QTKD, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
2
Lớp QTKD Tiên tiến, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên hệ: giamdq@hua.edu.vn
Ngày gửi bài: 17.12.2011
Ngày chấp nhận: 14.03.2012
TÓM TẮT

Du lịch Việt Nam đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, chiếm tới 4% GDP và
cũng là ngành đóng góp khoản thu lớn vào ngân sách nhà nước. Việt Nam được đánh giá có tiềm
năng du lịch dồi dào, tuy nhiên chúng ta chưa khai thác hết thế mạnh đó. Vì vậy, dự báo lượng khách
du lịch quốc tế đến nước ta có ý nghĩa đối với các nhà quản lý, các nhà đầu tư để có kế hoạch phát
triển ngành công nghiệp không khói này. Bài viết này sử dụng phương pháp Box-Jenkins để xây
dựng mô hình ARIMA cho dự báo lượng khách quốc tế đến Việt Nam dựa trên số liệu công bố hàng
tháng của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Kết quả cho thấy trong số các mô hình ước lượng thử nghiệm
thì ARIMA(12,1,12) là phù hợp nhất. Bài cũng đưa ra dự báo ngắn hạn về lượng khách quốc tế đến
Việt Nam những tháng đầu năm 2011 với mức độ sai số so với thực tế từ 14 đến 27%. Tuy vậy, mô
hình ARIMA có thể dùng để dự báo, song chưa phải là tối ưu, bởi vì sự phụ thuộc trong mô hình
được giả định là tuyến tính.
Từ khóa: ARIMA, dự báo, khách du lịch quốc tế.

SUMMARY
Vietnam Tourism has become a focal industry of the country, accounted for 4% of the GDP. The
sector has also contributed a considerable amount to the state budget. Vietnam has been rated as a fully
potential destination for international tourists, however we have not taken advantage of such strengths.
Therefore, forecasting tourist arrivals in coming years is very useful for managers and investors, who
can base on this to perform their businesses better. The paper applied the Box-Jenkins method to build
an appropriate ARIMA model for forecasting outbound tourist arrivals to Vietnam, using monthly data
from Vietnam National Administration of Tourism. The findings show that among the trial estimated
models, ARIMA(12,1,12) is the most appropriate model. Based on this model, shorterm forecasts on
outbound tourist arrivals to Vietnam in early months, 2011 has been done with errors varying from 14 to
27%. However, ARIMA model could be used for f...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2012: Tp 10, s 2: 364 - 370 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
XÂY DNG MÔ HÌNH ARIMA CHO D BÁO KHÁCH DU LCH QUC T ĐẾN VIT NAM
Building ARIMA Model for Forecasting Vietnam’s Outbound Tourists
1
Đỗ Quang Giám,
2
Vũ Th Hân,
2
Lý Th Lan Phương,
2
Nguyn Thu Thy
1
Khoa Kế toán và QTKD, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
2
Lp QTKD Tiên tiến, Trường ĐH Nông nghip Hà Ni
Địa ch email tác gi liên h: giamdq@hua.edu.vn
Ngày gi bài: 17.12.2011 Ngày chp nhn: 14.03.2012
TÓM TT
Du lch Vit Nam đang tr thành ngành kinh tế mũi nhn ca đất nước, chiếm ti 4% GDP và
cũng là ngành đóng góp khon thu ln vào ngân sách nhà nước. Vit Nam được đánh giá có tim
năng du lch di dào, tuy nhiên chúng ta chưa khai thác hết thế mnh đó. Vì vy, d báo lượng khách
du lch quc tế đến nước ta có ý nghĩa đối vi các nhà qun lý, các nhà đầu tư để có kế hoch phát
trin ngành công nghip không khói này. Bài viết này s dng p
hương pháp Box-Jenkins để xây
dng mô hình ARIMA cho d báo lượng khách quc tế đến Vit Nam da trên s liu công b hàng
tháng ca Tng cc Du lch Vit Nam. Kết qu cho thy trong s các mô hình ước lượng th nghim
thì ARIMA(12,1,12) là phù hp nht. Bài cũng đưa ra d báo ngn hn v lượng khách quc tế đến
Vit Nam nhng tháng đầu năm 2011 vi mc độ sai s so vi thc tế t 14 đến 27
%. Tuy vy, mô
hình ARIMA có th dùng để d báo, song chưa phi là ti ưu, bi vì s ph thuc trong mô hình
được gi định là tuyến tính.
T khóa:
ARIMA, d báo, khách du lch quc tế.
SUMMARY
Vietnam Tourism has become a focal industry of the country, accounted for 4% of the GDP. The
sector has also contributed a considerable amount to the state budget. Vietnam has been rated as a fully
potential destination for international tourists, however we have not taken advantage of such strengths.
Therefore, forecasting tourist arrivals in coming years is very useful for managers and investors, who
can base on this to perform their businesses better. The paper applied the Box-Jenkins method to build
an appropriate ARIMA model for forecasting outbound tourist arrivals to Vietnam, using monthly data
from Vietnam National Administration of Tourism. The findings show that among the trial estimated
models, ARIMA(12,1,12) is the most appropriate model. Based on this model, shorterm forecasts on
outbound tourist arrivals to Vietnam in early months, 2011 has been done with errors varying from 14 to
27%. However, ARIMA model could be used for forecast, but it could not be optimal selection since
autocorrelation and moving average in the model are assumed tobe linear.
Key
words: ARIMA, Forecast, Vietnam’s outbound tourists.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Vit Nam là quc gia có đường biên gii
tiếp giáp c đất lin và bin, du khách quc
tế có th ti nước ta theo nhiu hướng, vi
nhiu phương tin khác nhau. Lch s kiến
to địa cht qua nhiu niên đại đã to cho b
mt lãnh th nước ta nhiu đường nét hình
khi độc đáo và đẹp. Cùng vi s phát trin
kinh tế-xã hi, du lch ngày càng tr thành
nhu cu kh
ông th thiếu ca người dân
nhiu nước. Vi tim năng du lch đa dng
và phong phú, nước ta đã thu hút nhiu du
khách quc tế đến thăm quan. Nhn thc
được điu này, Đảng và Chính ph đã rt
quan tâm đến phát trin ngành du lch nước
nhà. Ngh quyết Trung ương IX xem hot
động du lch là mt trong nhng ngành kinh
364
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA CHO DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA CHO DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM - Người đăng: tramptb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA CHO DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 9 10 62