Ktl-icon-tai-lieu

xuất nhập khẩu rau quả sang singapore

Được đăng lên bởi Hoa Lan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢN TIN NGÀNH HÀNG RAU QUẢ

9/2012

SỰ KIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
1. Danh sách một số hội chợ triển lãm trong ngành thực phẩm,
rau quả trong nước
Cần Thơ
Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ 2012
Thời gian: 15-21/11/2012
Nội dung trưng bày: nông sản thực phẩm
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ, 108A Lê Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.
Cần Thơ
Đơn vị chỉ đạo:
Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ
Đơn vị tổ chức:
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC)
Thời gian: Từ ngày 7/12 đến 13/12/2012
Liên hệ: 0710. 3821977 – 3821978
Fax: 0710. 3821133
Thông tin tham khảo: 
Hà Nội
Hội chợ quốc tế chuyên ngành Thực phẩm & Đồ uống – Xuân 2013 FOOD&DRINK
2013
Thời gian: 23-28/01/2013
Tần suất tổ chức: Hàng năm
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm & Hội Nghị Quốc tế Hà Nội-CIE (Cung văn hóa hữu nghị,
đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội)
Nội dung trưng bày: Chuyên ngành thực phẩm và đồ uống, qui mô khoảng 250 – 300 gian
hàng.
Đơn vị chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Đơn vị tổ chức: Cty cổ phần ADPEX
VP Hà Nội: Phòng 608, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84-4 35162063; Fax: 84-4 35162065;
VP TP Hồ Chí Minh: Phòng G3, Tòa nhà FOSCO, số 6 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh;
Tel: 84-8 38270979; Fax: 84-8 38239063;
Email: adpex@adpex.vn
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2013
Thời gian: từ ngày 10 – 13/4/2013
Tần suất tổ chức: Hàng năm
1

Bản tin ngành hàng rau quả do Phòng Nghiên cứu Phát triển thị trường, Cục Xúc tiến thương mại
(VIETRADE) thực hiện. Liên hệ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội/ ĐT: 84.4.3934 8145/
Fax: 84.4.3936 6218/ Email: nctt@vietrade.gov.vn

9/ 2012

BẢN TIN NGÀNH HÀNG RAU QUẢ

Địa điểm: Trung tâm triển lãm 148 Giảng Võ, Hà Nội
Nội dung trưng bày: Tổng hợp, trong đó có ngành rau quả
Đơn vị chủ trì: Bộ Công Thương Việt Nam (Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam VIETRADE )
Đơn vị tổ chức: Công ty CP Quảng cáo & Hội chợ Thương mại (VINEXAD)
Thông tin tham khảo: 
Huế
Hội chợ thương mại tiêu dùng Huế 2012
Thời gian: 28/08-04/09/2012
Địa điểm: Thành phố Huế
Nội dung trưng bày: Tổng hợp, trong đó có ngành rau quả
Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Hội chợ thương mại
Tel: 04.39905324/ Fax: 04.38519921
Lào Cai
Hội chợ Thương mại Thành phố Lào Cai 2012
Thời gian: 15/10-15/11/2012
Địa điểm: Nhà văn hóa phường Phố Mới - TP. Lào Cai
Nội dung trưng bày: Tổng hợp, trong đó có ngành rau quả
Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH tổ chức hội chợ văn hóa du lịch ...
B
N TIN NGÀNH HÀNG RAU
QU
9/2012
1
n tin ngành hàng
rau qu
do Phòng Nghiên c
u
Phát tri
n th
trư
ng, C
c Xúc ti
ế
n thương m
i
(VIETRADE) thc hin. Liên h: 20 Lý Thưng Kit, Hà Ni/ ĐT: 84.4.3934 8145/
Fax: 84.4.3936 6218/ Email: nctt@vietrade.gov.vn
S KIN XÚC TIN THƯƠNG MI
1. Danh sách mt s hi ch trin lãm trong ngành thc phm,
rau qu trong nưc
Cn Thơ
Hi ch Nông nghip Quc tế Cn Thơ 2012
Thi gian: 15-21/11/2012
Ni dung trưng bày: nông sn thc phm
Đa đim: Trung tâm Hi ch Trin lãm Quc tế Cn Thơ, 108A Lê Li, Q. Ninh Kiu, TP.
Cn Thơ
Đơn v ch đo:
B Công Thương, B Nông nghip & phát trin nông thôn, y ban nhân dân TP Cn Thơ
Đơn v t chc:
Trung tâm Hi ch Trin lãm Quc tế Cn Thơ (EFC)
Thi gian: T ngày 7/12 đến 13/12/2012
Liên h: 0710. 3821977 – 3821978 Fax: 0710. 3821133
Thông tin tham kho: http://www.efc-cantho.com
Ni
Hi ch quc tế chun ngành Thc phm & Đ ung Xuân 2013 FOOD&DRINK
2013
Thi gian: 23-28/01/2013
Tn sut t chc: Hàng năm
Đa đim: Trung m Trin lãm & Hi Ngh Quc tế Hà Ni-CIE (Cung văn a hu ngh,
đưng Trn Hưng Đo, Ni)
Ni dung trưng bày: Chuyên ngành thc phm đ ung, qui khong 250 300 gian
hàng.
Đơn v ch trì: Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam
Đơn v t chc: Cty c phn ADPEX
VP Hà Ni: Phòng 608, Tòa nhà 142 Lê Dun, Qun Đng Đa, Hà Ni
Đin thoi: 84-4 35162063; Fax: 84-4 35162065;
VP TP H Chí Minh: Phòng G3, Tòa nhà FOSCO, s 6 Phùng Khc Khoan, Qun 1, TP H
Chí Minh;
Tel: 84-8 38270979; Fax: 84-8 38239063;
Email: adpex@adpex.vn
Hi ch Thương mi Quc tế Vit Nam Expo 2013
Thi gian: t ngày 10 13/4/2013
Tn sut t chc: Hàng năm
xuất nhập khẩu rau quả sang singapore - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xuất nhập khẩu rau quả sang singapore - Người đăng: Hoa Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
xuất nhập khẩu rau quả sang singapore 9 10 519