Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa của vấn đề việc làm đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội

Được đăng lên bởi ngohak48h2-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

Ý nghĩa của vấn đề việc làm đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội:
1. Về mặt kinh tế:

Giải quyết việc làm là vấn đề được đặt ra ở nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển
và các nước đang phát triển. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với một bộ phận dân cư,
những người thiếu việc làm và thất nghiệp mà quan trọng hơn, nó tác động đến sự tăng
trưởng và phát triển kinh tế. Ở Việt Nam hiện nay, giải quyết việc làm cho người lao động
trước hết sẽ tạo điều để khai thác được tối đa những nguồn lực quan trọng còn đang tiềm
ẩn như tài nguyên vốn, ngành nghề… thông qua lao động của con người. Khi lao động có
việc làm sẽ mang lại thu nhập cho bản thân họ và từ đó tạo ra tích lũy. Nhà nước không
phải chi trợ cho những người nghèo không có việc làm mà khi giải quyết việc làm cho họ,
họ có thể mang lại tích lũy cho nền kinh tế quốc dân. Tăng tích lũy sẽ giúp cho sản xuất
được mở rộng, thu hút thêm nhiều lao động. Mặt khác, khi người lao động có thu nhập, họ
sẽ tang tiêu dung, từ đó làm tang sức mua của toàn xã hội. Tăng tích lũy sẽ giúp cho sản
xuất được mở rộng , tức là tác động đến tổng cung, tăng tiêu dùng sẽ làm cho tổng cầu của
nền kinh tế tang lên kích thích sự phát triển của sản xuất, từ đó thúc đẩy sự tang trưởng
của nền kinh tế .
Nước ta luôn tồn tại tình tạng thất nghiệp và thiếu việc làm nghiêm trọng, đại bộ phận
dân cư có mức sống thấp, nhiều người lao động cần có việc làm hoặc việc làm có hiệu quả
hơn. Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa vô cùng to lớn
đối với quá trình phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tốc độ tang trưởng và nâng cao
thu nhập quốc dân.
2. Về mặt xã hội:
Giải quyết việc làm là một vấn đề mang tính xã hội. mỗi con người khi trưởng thành
đều có nhu cầu và mong muốn làm việc, đó là nhu cầu chính đáng và cũng là quyền lời
của người lao động. Chính vì vậy, giải quyết việc làm đầy đủ cho người lao động có ý
nghĩa rất lớn đối với mỗi cá nhân và cả xã hội. Khi chính phủ có chính sách tạo công ăn
việc làm cho tất cả lao động. Từ đó mà mọi người lao động đều có thu nhập, không phải lo
ăn bám, hạn chế được sự phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội có thể giảm bớt.
Ngược lại, nếu không giải quyết tốt việc làm cho người lao động, hiện tượng thất
nghiệp, thiếu việc làm sẽ tang lên. Điều này luôn gắn liền với sự gia tang của các tệ nạn xã
hội như cờ bạc, trộm cắp, ma túy… làm rối loạn trật tự an ninh xã hội tha hóa nhân phẩm
người lao động. Thất nghiệp ở mức cao còn gay ra sự bất ổn định về kinh tế và chính ...
I. Ý nghĩa của vấn đề việc làm đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội:
1. Về mặt kinh tế:
Giải quyết việc làm là vấn đề được đặt ranhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển
các nước đang phát triển. Điều này không chỉ ý nghĩa đối với một bộ phận dân cư,
những người thiếu việc làm thất nghiệp quan trọng hơn, c động đến sự tăng
trưởng và phát triển kinh tế. Ở Việt Nam hiện nay, giải quyết việc làm cho người lao động
trước hết sẽ tạo điều để khai thác được tối đa những nguồn lực quan trọng còn đang tiềm
ẩn như tài nguyên vốn, ngành nghề… thông qua lao động của con người. Khi lao động
việc làm sẽ mang lại thu nhập cho bản thân họ từ đó tạo ra tích lũy. Nhà nước không
phải chi trợ cho những người nghèo không có việc làm mà khi giải quyết việc làm cho họ,
họ thể mang lại tích lũy cho nền kinh tế quốc dân. Tăng tích lũy sẽ giúp cho sản xuất
được mở rộng, thu hút thêm nhiều lao động. Mặt khác, khi người lao động có thu nhập, họ
sẽ tang tiêu dung, từ đó làm tang sức mua của toàn hội. Tăng tích lũy sẽ giúp cho sản
xuất được mở rộng , tức là tác động đến tổng cung, tăng tiêu dùng sẽ làm cho tổng cầu của
nền kinh tế tang lên kích thích sự phát triển của sản xuất, từ đó thúc đẩy sự tang trưởng
của nền kinh tế .
Nước ta luôn tồn tại tình tạng thất nghiệp và thiếu việc làm nghiêm trọng, đại bộ phận
dân cư có mức sống thấp, nhiều người lao động cần có việc làm hoặc việc làm có hiệu quả
hơn. Giải quyết việc làm Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ý nghĩa cùng to lớn
đối với quá trình phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tốc độ tang trưởng nâng cao
thu nhập quốc dân.
2. Về mặt xã hội:
Giải quyết việc làm một vấn đề mang tính hội. mỗi con người khi trưởng thành
đều nhu cầu mong muốn làm việc, đó nhu cầu chính đáng cũng quyền lời
của người lao động. Chính vậy, giải quyết việc làm đầy đủ cho người lao động ý
nghĩa rất lớn đối với mỗi nhân cả hội. Khi chính phủ chính sách tạo công ăn
việc làm cho tất cả lao động. Từ đó mà mọi người lao động đều có thu nhập, không phải lo
ăn bám, hạn chế được sự phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội có thể giảm bớt.
Ngược lại, nếu không giải quyết tốt việc làm cho người lao động, hiện ợng thất
nghiệp, thiếu việc làm sẽ tang lên. Điều này luôn gắn liền với sự gia tang của các tệ nạn xã
hội như cờ bạc, trộm cắp, ma túy… làm rối loạn trật tự an ninh hội tha hóa nhân phẩm
người lao động. Thất nghiệp mức cao còn gay ra sự bất ổn định về kinh tế chính trị,
làm mất niềm tin của nhân dân đối với nhà nước.
Giải quyết việc làm trên phạm vi rộng còn bao gồm cả các vấn đề lien quan đến phát
triển nguồn lực sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Trên góc độ này, công tác giải
quyết việc làm góp phần nâng cao chất ợng nguồn lao động nhằm đáp ứng những yêu
cầu của thị trường, đồng thời xây dựng nguồn lực lâu dài cho đất nước.
Ý nghĩa của vấn đề việc làm đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội - Trang 2
Ý nghĩa của vấn đề việc làm đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội - Người đăng: ngohak48h2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ý nghĩa của vấn đề việc làm đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội 9 10 477