Ktl-icon-tai-lieu

14 nguyên tắc thành công

Được đăng lên bởi Sang Sang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
14 NGUYÊN TҲC THÀNH CÔNG

Brian Tracy là mӝt trong sӕ các tác giҧ hàng ÿҫu thӃ giӟi vӟi nhӳng
cuӕn sách viӃt vӅ bí quyӃt thành công trong cuӝc sӕng và kinh doanh.
Nhͯng bài nói chuyʄn hay h͙i thɠo ca
ͧ ông vɾ k͹ năng lãnh ÿɞo, k͹ năng
bán hàng, kinh nghiʄm quɠn lý và chiɼn lɉͣc kinh doanh luôn cung cɢp
nhͯng ý tɉ͟ng thiɼt thͱc và chiɼn lɉͣc khôn ngoan mà ngɉi͝ ta có thʀ tɪn
dͥng ÿʀÿɞt ÿɉc
ͣ nhiɾu kɼt quɠ t͑t ÿɶp hɇn trong m͍i lśnh vͱc cu͙c s͑ng.

Nguyên tɬc 1. M͙t cu͙c s͑ng cân bɮng.
Theo nhà tâm lý h͍c Sidney Jourard, 85% hɞnh phúc trong cu͙c s͑ng bɬt ngu͓n tͫ nhͯng m͑i quan hʄ
cá nhân. Sͱ giao lɉu và th͝i gian bɞn dành cho nhͯng ngɉi͝ bɞn quan tâm là c͙i rʂ ca
ͧ niɾm vui, cɠm
giác hͩng thú và thoɠ mãn mà bɞn có ÿɉͣc hàng ngày. 15% còn lɞi ca
ͧ hɞnh phúc là kɼt quɠ cͧa
nhͯng thành tích mà bɞn ÿɞt ÿɉͣc. Tiɼc rɮng nhiɾu ngɉi͝ ÿã không nhɪn thͩc ÿɉͣc ÿLɾu ÿó. H͍ xem
nhɶ nhͯng m͑i quan hʄ cͧa mình, ngu͓n g͑c chính ca
ͧ hɞnh phúc, ÿʀ c͑ gɬng ÿɞt ÿɉͣc nhiɾu thành tͱu
hɇn na
ͯ trong nghɾ nghiʄp. Tuy nhiên, sͱ nghiʄp ca
ͧ m͙t ngɉ͝i, cho dù là ͟ÿʆnh cao, cŸng chʆ có thʀ là
m͙t cái c͛ nh tɞm th͝i ca
ͧ niɾm hɞnh phúc sâu xa và sͱ toɞi nguyʄn mà con ngɉi͝ mong mu͑n.
Không có câu trɠ l͝i hoàn hɠo cho câu hi: “Làm thɼ nào ÿʀ cân bɮng cu͙c s͑ng ca
ͧ chúng ta?”, nhɉng
có m͙t vài ý tɉ͟ng có thʀ giúp bɞn làm ÿɉc
ͣ nhiɾu hɇn nͯa trong nhͯng lśnh vͱc quan tr͍ng ÿ͑i v͛i bɞn.
Nhͯng ý tɉng
͟
này thɉ͝ng ÿòi hi sͱ thay ÿ͕i và sͱ cách tân trong l͑i tɉ duy, FŸng nhɉ cách bɞn sͭ dn
ͥ g
th͝i gian ca
ͧ mình, tuy nhiên ÿLɾu ÿó là hoàn toàn xͩng ÿáng. Bɞn sɺ nhɪn ra rɮng, thông qua viʄc

tái t͕ chc
ͩ cu͙c s͑ng theo nhͯng cách khác nhau, bɞn có thʀ tɞo ra P͙t cu͙c s͑ng v͛i chɢt lɉͣng cao nhɢt và
ngày càng ÿɉc
ͣ thoɠ mãn. Và ÿây chính là “ngôi sao dɨn ÿɉng”
͝
ca
ͧ bɞn.
ͩ
Ngɉi͝ Hy Lɞp c͕ xɉa có hai câu nói n͕i tiɼng: “Hãy tͱ biɼt mình” và “M͍i thÿɾu phɠi ÿLɾu ÿ͙”. Khi ÿɉc
ͣ
ÿɴt cùng v͛i nhau, hai câu này tɞo thành m͙t ÿLʀm xuɢt phát t͑t ÿʀÿɞt ÿɉc
ͣ sͱ cân bɮng mà Eɞn tìm
kiɼm. Tͱ nhɪn thͩc vɾ bɠn thân là m͙t ÿòi hi quan tr͍ng ÿʀ bɞn suy nghś vɾ giá trʈ thͱc Vͱ ca
ͧ bɠn
thân trong cu͙c s͑ng. Tɢt cɠ nhͯng lͱa ch͍n và thoɠ hiʄp ÿɾu dͱa trên nhͯng giá trʈ Fͧa bɞn, còn sͱ căng
thɰng và n͗i bɢt hɞnh luôn bɬt ngu͓n tͫ viʄc bɞn tin tɉ͟ng và ÿɴt giá trʈ vào P͙t ÿLɾu, và sau ÿó, lɞi
phát hiʄn ra mình ÿang làm m͙t ÿLɾu khác. Chʆ khi nào nhͯng giá trʈ và hành ÿ͙ng ca
ͧ bɞn hoà quyʄn
v͛i nhau, bɞn m͛i cɠm thɢy hɞnh phúc và thanh thɠn v͛i chính bɠn thân mình.
Vì vɪy, ý thͩc vɾ bɠn thân nghśa là bɞn biɼ...
14 NGUY ÊN TҲC THÀNH NG
Brian Tracy là m
ӝ
t trong s
ӕ
các tác gi
ҧ
hàng ÿҫu th
Ӄ
gi
ӟ
i v
ӟ
i nh
ӳ
ng
cu
ӕ
n sách vi
Ӄ
t v
Ӆ
bí quy
Ӄ
t thành công trong cu
ӝ
c s
ӕ
ng và kinh doanh.
Nhng bài nói chuy
ʄ
n hay hi thɠo ca ông v
ɾ
k
͹
năng lãnh
ÿ
ɞ
o, k
͹
n nă g
bán hàng, kinh nghi
ʄ
m quɠn lý và chi
ɼ
n l
ɉ
c kinh doanh luôn cung c
ɢ
p
nhng ý t
ɉ
͟ng thi
ɼ
t th
ͱ
c và chi
ɼ
n l
ɉ
c khôn ngoan mà ng
ɉ
i ta ͝ có th
ʀ
t
ɪ
n
dng
ÿ
ʀ
ÿ
ɞ
t
ÿ
ɉ
c nhi
ɾ
u k
ɼ
t quɠ t͑t
ÿ
ɶ
p h
ɇ
n trong m͍i l
ś
nh v
ͱ
c cuc s͑ng.
Nguyên t
ɬ
c 1. M͙t cu͙c s͑ng cân b
ɮ
ng.
Theo nhà tâm lý h͍c Sidney Jourard, 85% h
ɞ
nh phúc trong cuc s͑ng b
ɬ
t ngu͓n t nhng m͑i quan h
ʄ
cá nhân. S
ͱ
giao l
ɉ
u và th͝i gian b
ɞ
n dành cho nhng ng
ɉ
i͝ b
ɞ
n quan tâm là ci r
ʂ
ca ni
ɾ
m vui, cɠm
giác hng thú và tho ɠ mãn mà b
ɞ
n có
ÿ
ɉ
c hàng ngày. 15% còn l
ɞ
i ca h
ɞ
nh phúc k
ɼ
t quɠ ca
nhng thành tích mà b
ɞ
n
ÿ
ɞ
t
ÿ
ɉ
c. Ti
ɼ
c rɮng nhi
ɾ
u ng
ɉ
i͝
ÿ
ã không nh
ɪ
n thc
ÿ
ɉ
c
ÿ
L
ɾ
u
ÿ
ó. H͍ xem
nh
ɶ
nhng m͑i quan h
ʄ
ca mình, ngu͓n g͑c chính ca h
ɞ
nh phúc,
ÿ
ʀ
c ͑ g
ɬ
ng
ÿ
ɞ
t
ÿ
ɉ
c nhi
ɾ
u thành t
ͱ
u
h
ɇ
n na trong ngh
ɾ
nghi
ʄ
p. Tuy nhiên, s
ͱ
nghi
ʄ
p ca mt ng
ɉ
͝i, cho dù ͟
ÿ
ʆ
nh cao, c
Ÿ
ng ch
ʆ
có th
ʀ
mt cái c nh t
ɞ
m th͝i ca ni
ɾ
m h
ɞ
nh phúc sâu xa và s
ͱ
to
ɞ
i nguy
ʄ
n mà con ng
ɉ
i͝ mong mu͑n.
Không có câu trɠ l͝i hoàn hɠo cho câu h i: “Làm th
ɼ
nào
ÿ
ʀ
cân bɮng cuc s͑ng ca chúng ta?”, nh
ɉ
ng
có mt vài ý t
ɉ
͟ng có th
ʀ
giúp b
ɞ
n làm
ÿ
ɉ
c nhi
ɾ
u h
ɇ
n na trong nhng l
ś
nh v
ͱ
c quan tr͍ng
ÿ
͑i vi b
ɞ
n.
Nhng ý t
ɉ
ng͟ này th
ɉ
͝ng
ÿ
òi h i s
ͱ
thay
ÿ
i và s
ͱ
cách tân trong l͑i t
ɉ
duy,
F
Ÿ
ng nh
ɉ
cách b
ɞ
n s dn g
th͝i gian ca mình, tuy nhiên
ÿ
L
ɾ
u
ÿ
ó là hoàn toàn xng
ÿ
áng. B
ɞ
n s
ɺ
nh
ɪ
n ra rɮng, thông qua vi
ʄ
c
14 nguyên tắc thành công - Trang 2
14 nguyên tắc thành công - Người đăng: Sang Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
14 nguyên tắc thành công 9 10 420