Ktl-icon-tai-lieu

18 quy luật bất biến

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1440 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TX\ OXDÆW EDÃW ELHÃQ
3+$»7 75,(§1 '$1+ 7,(£1* &2¤1* 7<
7+(

,0087$%/( /$:6 2) &25325$7( 5(387$7,21

7URQJ PRÑL WKÖÚL ÓDÑL WDÚL VDÝQ TX\Û JLDÛ QKDÃW OXRÄQ ODÚ PRÆW GDQK WLHÃQJ NKRÄQJ WÎ YHÃW

7DÛF JLDÝ

5RQDOG - $OVRS

%LHÄQ GÔFK

7UDÂQ 7KÔ %ÏFK 1JD 1JX\HÅQ 7KÔ 7KX +DÚ

%ÎD

o0R¾W GDQK WLH»QJ WÇFK FÐÉF NKR¼QJ WÐÉ QKLH¼Q PDÒ FRÓ WKD\ YDÒR ËRÓ EDÉQ SKDÕL WÐÉ PÆQK WDÉR GÐÉQJ FKDÄP VRÓF
YDÒ JÆQ JLÐÏ PR½L QJDÒ\ 'DQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W\ QDÒR FXÏQJ FRÓ NKDÕ QDÄQJ EÌ ËH GRÉD YDÒ FXR»Q VDÓFK QDÒ\ VHÏ ODÒ
QJÐÎÒL WUÎÉ O\Ó ËDÃF OÐÉF JLXÓS FDÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ FXÕD FR¼QJ W\ 1KÐÏQJ YÇ GXÉ PLQK KRÉD
ODÒP VDÓQJ WRÕ YD»Q ËHº FXÒQJ FDÓF OÎÒL NKX\H¼Q ËXÓF NH»W WÐÒ WKÐÉF WH» PDÒ FXR»Q VDÓFK FXQJ FD»S VHÏ JLXÓS QKDÒ ËLHºX
KDÒQK [D¼\ GÐÉQJ PR¾W GDQK WLH»QJ WR»W FXÏQJ QKÐ EDÕR YH¾ YDÒ FXÕQJ FR» ËH¿ GDQK WLH»QJ WR»W ËHÉS ËRÓ VR»QJ PDÏL
WURQJ ORÒQJ FR¼QJ FKXÓQJp
<YHV &RXHWWH &KXÝ WÔFK NLHÄP *LDÛP ÓRÃF ÓLHÂX KDÚQK %HQ

-HUU\tV

o&XR»Q VDÓFK ODÒ VÐÉ NH»W KÎÉS JLÐÏD FDÓL QKÆQ VDÃF VDÕR FXÕD PR¾W QKDÒ EDÓR YÎÓL QKÐÏQJ NH»W TXDÕ NKDÕR VDÓW YHº TXDQ
ËLH¿P FXÕD FR¼QJ FKXÓQJ YHº QKLHºX PDÅW KRDÉW ËR¾QJ FXÕD FDÓF GRDQK QJKLH¾S KLH¾Q QD\ 7DÓF JLDÕ ËDÏ NKDÓL TXDÓW
FDÓF QJX\H¼Q WDÃF FKXÕ ËDÉR ODÒP QH¼Q GDQK WLH»QJ GRDQK QJKLH¾S ËRºQJ WKÎÒL KHÓ PÎÕ QKÐÏQJ JRÓF NKXD»W WURQJ
YLH¾F TXDÕQ O\Ó GDQK WLH»QJ GÐÉD WUH¼Q WKÐÉF WH» KRDÉW ËR¾QJ FXÕD FDÓF FR¼QJ W\ FXÉ WKH¿ 7DÓF JLDÕ NKR¼QJ FKÀ NKDÔQJ
ËÌQK WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD GDQK WLH»QJ ËR»L YÎÓL FKLH»Q OÐÎÉF SKDÓW WULH¿Q GRDQK QJKLH¾S PDÒ FRÒQ FXQJ FD»S
PR¾W FD¿P QDQJ WKLH»W \H»X FKR QKÐÏQJ FR¼QJ W\ ËDQJ WÆP NLH»P FDÓFK WKÐÓF [D¼\ GÐÉQJ GDQK WLH»QJ FKR PÆQKp
-R\ 0DULH 6HYHU 3KRÛ FKXÝ WÔFK NLHÄP *LDÛP ÓRÃF +DUULV ,QWHUDFWLYH

/ÖÚL JLÖÛL WKLHÆX

&DÓF QKDÒ ËLHºX KDÒQK FXÕD QKÐÏQJ FR¼QJ W\ FRÓ GDQK WLH»QJ WR»W KDÔQ ËDQJ FDÕP WKD»\ NKDÓ FR¼ ËÎQ YDÒR OXÓF
QDÒ\ r EÎÕL FDÓF YXÉ EH¼ ER»L ËDÏ ODºQ OÐÎÉW KDÉ EH¾ KRDÅF ODÒP R¼ GDQK KH»W FR¼QJ W\ QDÒ\ ËH»Q FR¼QJ W\ NKDÓF FKÀ YÆ PR¾W
VR» QKDÒ ËLHºX KDÒQK KRD PDÃW YÆ QKÐÏQJ PRÓQ OÎÉL QKXD¾Q NH»FK [XÒ 7DºP QKÆQ YHº GDQK WLH»QJ r WKÐÓ WDÒL VDÕQ OD¼X
YDÒ GDÒL TX\Ó JLDÓ QKD»W FXÕD FR¼QJ W\ r FXÏQJ EÌ FKH NKXD»W +RÉ FKÀ ELH»W VR»QJ FKR KLH¾Q WDÉL YDÒ YR¼ WÆQK KXÕ\ KRDÉL
GDQK WLH»QJ FXÕD FKÇQK FR¼QJ W\ PÆQK
1KÐÏQJ KDÒQK ËR¾QJ ËDÓQJ KR¿ WKHÉQ FXÕD GRDQK QJKLH¾S NKR¼QJ FKÀ FKR WKD»\ GDQK WLH»QJ TX\Ó JLDÓ ËH»Q WKH»
QDÒR YDÒ FXÏQJ SKXÒ GX WKH» QDÒR PDÒ FRÒQ FKÐÓQJ WRÕ KDÒQK ËR¾QJ [D»X [D FXÕD PR¾W FR¼QJ W\ ËÎQ OHÕ FRÓ WKH¿ ODÒP
KRHQ R» WKDQK GDQK WRDÒQ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S WKD¾P FKÇ ODÒ WRDÒQ JLÎÓL GRDQ...
TX\OXDÆWEDÃWELHÃQ
3+$»775,(§1'$1+7,(£1*&2¤1*7<
7+(,0087$%/(/$:62)&25325$7(5(387$7,21
7URQJPRÑLWKÖÚLÓDÑLWDÚLVDÝQTX\ÛJLDÛQKDÃWOXRÄQODÚPRÆWGDQKWLHÃQJNKRÄQJWÎYHÃW
7DÛFJLDÝ 5RQDOG-$OVRS
%LHÄQGÔFK 7UDÂQ7KÔ%ÏFK1JD1JX\HÅQ7KÔ7KX+DÚ
18 quy luật bất biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
18 quy luật bất biến - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
18 quy luật bất biến 9 10 380