Ktl-icon-tai-lieu

2 communication skills khoa hoc

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1555 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kỹ năng

Giao tiếp
N guyÔ n K im  Liªn 
N guyÔ n Thu Trang
1

Tiên học lễ,
hậu học văn
2

Kỹ năng giao tiếp
 Khái niệm giao tiếp
 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả
 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

3

Kỹ năng giao tiếp
 Khái niệm giao tiếp
 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả
 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

4

Khái niệm giao tiếp
 Là một quá trình
 Quan trọng với mỗi cá nhân, nhóm, xã hội
 Bao gồm tạo ra và hồi đáp lại thông điệp
 Thích nghi với con người và môi trường

5

Quá trình giao tiếp
Gửi

Nhận
Giải mã

Mã hoá
Ý tưởng

Hiểu

Hồi đáp
Người gửi

Người nhận
6

Sơ đồ giao tiếp hội thoại
Nhiễu

Người giao tiếp

Hồi đáp
Giải mã

Thông
điệp

Giải mã

Người giao tiếp

Hồi đáp

7

Kỹ năng lắng nghe

Hai khía cạnh của giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình

8

Kỹ năng lắng nghe

Hai khía cạnh của giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình

9

Tại sao học giao tiếp?
 Giao tiếp đời thường?
 Hiệu quả của công việc?
 Học nhiều = Giao tiếp tốt?
 Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp?
10

Tự thoại

Đại chúng

Các cách
giao tiếp

Hai người
 

C«ng cộng
Nhóm nhỏ

11

Ta không thể
không giao tiếp
12

Ôn bài
13

Kỹ năng giao tiếp
 Khái niệm giao tiếp
 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả
 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

14

G iao tiÕ p kh«ng 
hiÖ u qu¶?

N guyªn nh© n 
kh¸ch quan

N guyªn nh© n 
chñ quan
15

N guyªn nh© n kh¸ch 
quan
Thời gian không hợp
§Þa ® iÓ m  kh«ng hîp

16

Nhầm lẫn
nghĩa của từ

Quá tải
thông tin

T© m  lý

N guyªn 
nh© n chñ 
quan

Nhận thức
khác nhau

Søc khoÎ
17

Đa thư
loạn tâm
18

Một bồ cái lý
không bằng một
tí cái tình
19

Sức mạnh của thông điệp

Ngôn từ hay phi ngôn từ?
Ngôn từ
Giọng nói
Hình ảnh
20

Sức mạnh thông điệp
H ×nh ¶nh
55%

G iäng nãi
38%

N g«n tõ
7%
21

Thu nhận thông tin
N h×n
75%

N Õm
3%
Ngöi
4%

C h¹m
6%

Nghe
12%
22

Quan niệm sai về giao tiếp
Giao tiếp là việc dễ
Giao tiếp lúc nào cũng tốt
Giải quyết được mọi chuyện
Giao tiếp nhiều hơn là tốt hơn

23

Rượu nhạt uống
lắm cũng say
Người khôn nói lắm
dẫu hay cũng nhàm
24

25

Kỹ năng giao tiếp
 Khái niệm giao tiếp
 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả
 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

26

Hãy là chính
cái mình muốn
27

Tìm cách khác biệt
tạo nên

sự đặc biệt
28

Giao tiếp thành công

Logic từ trí não
Tình cảm từ trái tim
29

Vấn đề không phải nói
cái gì mà nói thế nào
Quan trọng nhất là cảm
nhận của người nghe
30

Lời chào
cao hơn

mâm cỗ
31

Quan hệ
là

Quan tâm
32

Luật hấp dẫn:

Ai cũng thích
người khác
giống mình.
33

Thái độ là thể
hiện bên ...
1
K năng
Giao ti pế
NguyÔ n Kim Liªn
NguyÔ n Thu Trang
2 communication skills khoa hoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
2 communication skills khoa hoc - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
2 communication skills khoa hoc 9 10 916