Ktl-icon-tai-lieu

5 kỹ năng mềm cần có trong mọi cuộc phỏng vấn

Được đăng lên bởi nga-ngo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 3 lần
5 kỹ năng mềm cần có trong
mọi cuộc phỏng vấn
Trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào, nhà tuyển dụng cũng đều tìm kiếm và ưu tiên
cho những ứng viên có nhiều "kỹ năng mềm". Vì đó là những khả năng thuộc về
năng khiếu vốn có của mỗi cá nhân, qua thời gian làm việc nó được mài giũa để
tiến bộ hơn, phù hợp cho tất cả mọi công việc.
Trong bài viết này sẽ bàn luận đến 5 kỹ năng mềm mà nhà tuyển dụng hay chú ý trong
mọi cuộc phỏng vấn.
1. Tổ chức
2. Bình luận có logic
3. Truyền đạt
4. Làm việc nhóm và độc lập
5. Đảm trách nhiều công việc
1. Kỹ năng tổ chức
Trừ phi bạn nộp đơn cho một công việc như một nhà khoa học điên rồ thì mới không
cần đến kỹ năng tổ chức. Tổ chức là một kỹ năng cần thiết cho bất cứ công việc nào.
Những nhà tuyển dụng có khả năng phán đoán được một cá nhân có thể xử lý rất
nhiều công việc cùng lúc như thế nào thông qua quá trình phỏng vấn.
Cách tốt nhất để trình bày kỹ năng này là: Ăn mặc chuyên nghiệp và gọn gàng khi đi
phỏng vấn. Hãy giữ những vật cần thiết hay những tài liệu trên tay nếu bạn nghĩ rằng
chúng thích hợp cho cuộc phỏng vấn. Những thứ như: bút, giấy tờ, bản sơ yếu lý lịch,
hay danh thiếp phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển. tổ chức những suy nghĩ của bạn
trước khi phỏng vấn. Chuẩn bị trả lời những câu hỏi phỏng vấn tiêu biểu, điều đó sẽ
phản ánh một ý thức về một thái độ thiện ý, sẵn sàng với công việc.
2. Khả năng bình luận có logic
Không ai muốn thuê một nhân viên lười suy nghĩ trong công việc. Nếu không, họ mua
một người máy có lẽ tốt hơn. Hầu hết nhà tuyển dụng đều muốn những ứng viên có
thể suy nghĩ bằng trí óc của họ và phản ứng lại. Họ đang tìm kiếm những người mà
sẽ không khóc lóc với mỗi bước lùi nhỏ. Họ tìm kiếm ứng viên có khả năng giải
quyết tốt mọi vấn đề. Có khả năng phê bình một cách chín chắn, cũng đồng nghĩa
rằng bạn có thể đi xuyên qua được mọi chướng ngại trong công vịêc.
Cách tốt nhất để thể hiện kỹ năng này là: Trước phỏng vấn, chuẩn bị một danh sách
những câu chuyện hoặc những công việc mà bạn đã từng làm qua, có yêu cầu về khả
năng bình luận có logic để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó. Chờ khi thích hợp,

hãy mang những chuẩn bị ấy trình bày trong lúc phỏng vấn. Cách bạn thể hiện thông
qua việc trả lời các câu hỏi của nhà tuyển dụng. Hãy để người phỏng vấn hiểu được
khả năng của bạn thông qua quá trình đáp lại các câu hỏi.
3. Kỹ năng phát biểu
Chứng sợ nói hay sợ hãi khi phát biểu trước đám đông thường gặp ở những người
không chuẩn bị và thiếu tự tin, nên đòi hỏi phải làm một sự tác động mạnh cho những
yêu ...
5 k năng m m c n có trong
m i cu c ph ng v n
Trong b t c cu c ph ng v n nào, nhà tuy n d ng cũng đ u tìm ki m và u tiên ế ư
cho nh ng ng viên có nhi u "k năng m m". Vì đó là nh ng kh năng thu c v
năng khi u v n có c a m i cá nhân, qua th i gian làm vi c nó đ c mài giũa đế ượ
ti n b h n, phù h p cho t t c m i công vi c.ế ơ
Trong bài vi t này s bàn lu n đ n 5 k năng m m mà nhà tuy n d ng hay chú ý trongế ế
m i cu c ph ng v n.
1. T ch c
2. Bình lu n có logic
3. Truy n đ t
4. Làm vi c nhóm và đ c l p
5. Đ m trách nhi u công vi c
1. K năng t ch c
Tr phi b n n p đ n cho m t công vi c nh m t nhà khoa h c điên r thì m i không ơ ư
c n đ n k năng t ch c. T ch c là m t k năng c n thi t cho b t c công vi c nào. ế ế
Nh ng nhà tuy n d ng có kh năng phán đoán đ c m t cá nhân có th x lý r t ượ
nhi u công vi c cùng lúc nh th nào thông qua quá trình ph ng v n. ư ế
Cách t t nh t đ trình bày k năng này là: Ăn m c chuyên nghi p và g n gàng khi đi
ph ng v n. Hãy gi nh ng v t c n thi t hay nh ng tài li u trên tay n u b n nghĩ r ng ế ế
chúng thích h p cho cu c ph ng v n. Nh ng th nh : bút, gi y t , b n s y u lý l ch, ư ơ ế
hay danh thi p phù h p v i v trí b n ng tuy n. t ch c nh ng suy nghĩ c a b nế
tr c khi ph ng v n. Chu n b tr l i nh ng câu h i ph ng v n tiêu bi u, đi u đó sướ
ph n ánh m t ý th c v m t thái đ thi n ý, s n sàng v i công vi c.
2. Kh năng bình lu n có logic
Không ai mu n thuê m t nhân viên l i suy nghĩ trong công vi c. N u không, h mua ườ ế
m t ng i máy có l t t h n. H u h t nhà tuy n d ng đ u mu n nh ng ng viên có ườ ơ ế
th suy nghĩ b ng trí óc c a h và ph n ng l i. H đang tìm ki m nh ng ng i mà ế ườ
s không khóc lóc v i m i b c lùi nh . H tìm ki m ng viên có kh năng gi i ướ ế
quy t t t m i v n đ . Có kh năng phê bình m t cách chín ch n, cũng đ ng nghĩaế
r ng b n có th đi xuyên qua đ c m i ch ng ng i trong công v êc. ượ ướ
Cách t t nh t đ th hi n k năng này là: Tr c ph ng v n, chu n b m t danh sáchướ
nh ng câu chuy n ho c nh ng công vi c mà b n đã t ng làm qua, có yêu c u v kh
năng bình lu n có logic đ gi i quy t m t v n đ khó khăn nào đó. Ch khi thích h p, ế
5 kỹ năng mềm cần có trong mọi cuộc phỏng vấn - Trang 2
5 kỹ năng mềm cần có trong mọi cuộc phỏng vấn - Người đăng: nga-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
5 kỹ năng mềm cần có trong mọi cuộc phỏng vấn 9 10 764