Ktl-icon-tai-lieu

7 thói quen của bạn trẻ thành đạt

Được đăng lên bởi Louis Vu
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 3911 lần   |   Lượt tải: 30 lần
7 thói quen của bạn trẻ thành đạt
(7 habits of the highly effective teens)
The national bestseller
Over 2 million copies sold
Tác giả: Sean Covey
Nhà xuất bản: trẻ.
Số trang: 311
Đánh máy:
Thói quen 1, 2 : hoabeo
Thói quen 3, 4: livehue
Thói quen 5, 6: Tien Nguyen Viet
Thói quen 7: ngvietduc
()
Đóng gói và chuyển sang ebook: ngvietduc
Ngày hoàn thành: 25-09-2007

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Thói quen xin chào bạn
PHẦN I: TẠO THÓI QUEN
Thói quen quan trọng nhƣ thế nào?
Những quan niệm và nguyên tắc sống
PHẦN II: CHIẾN THẮNG BẢN THÂN
Tài khoản cá nhân
Thói quen 1: Có thái độ sống tích cực
Thói quen 2: Biết định hƣớng cho tƣơng lai
Thói quen 3: Việc hôm nay không để ngày mai
PHẦN III: CHIẾN THẮNG VỚI CỘNG ĐỒNG
Tài khoản quan hệ
Thói quen 4: Tƣ duy cùng thắng
Thói quen 5: Biết lắng nghe để thấu hiểu và để đƣợc thấu hiểu
Thói quen 6: Có tinh thần hợp tác
PHẦN IV: ĐỔI MỚI BẢN THÂN
Thói quen 7: Biết rèn luyện và phát triển những kỹ năng
Biết nuôi dƣỡng niềm tin và hy vọng

Một vài lời nhận xét,bình luận về cuốn sách:
"Sean trò chuyện với các bạn trẻ bằng một giọng văn vừa thú vị, vừa kích
thích khả năng tƣ duy sáng tạo của họ. Thông điệp của ông gợi mở những
con đƣờng đi đến thành công. Tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này tới
mọi ngƣời, đến tất cả những ai đang ấp ủ một ƣớc mơ"
-John Gray"Những giá trị và nguyên tắc sống mà Sean đƣa ra trong cuốn sách này rất
cần thiết cho sự trƣởng thành và trải nghiệm của giới trẻ ngày nay. Bạn càng
sớm xây dựng những thói quen tốt thì bạn càng sớm thành đạt. Chính những
ý tƣởng trong cuốn sách này sẽ giúp bạn làm điều đó".
-Mick ShannonGiám đốc điều hành Children's Miracle Network
"Bảy thói quen của bạn trẻ thành đạt" chứa đựng những lời chỉ dẫn rất thực
tế và hữu ích cho bất kỳ ai, không chỉ với các bạn trẻ. Đó là đề ra những mục
tiêu, ghi tạc chúng vào trí nhớ của bạn đồng thời tập trung, phát triển khả
năng chịu đựng để vƣợt qua những chặng đƣờng khó khăn phía trƣớc. Nếu có
thể làm nhƣ thế, bạn sẽ đạt đƣợc bất cứ mục tiêu nào"
-Tara LipinskiVô địch trƣợt băng nghệ thuật, HCV Olympic 98
"Khi chúng tôi khám phá ra cuốn Bảy thói quen của bạn trẻ thành đạt, thì
con trai tôi đã đƣợc 21 tuổi. Chúng tôi dùng cuốn sách này để giúp cháu rèn
luyện lại các thói quen và tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp, tính đến nay đã
đƣợc bảy năm. Ƣớc gì chúng tôi có cuốn sách này vào thời điểm con trai tôi
đƣợc 15 tuổi thì chúng tôi đã chẳng phải phí phạm 6 năm trời đầy những bất
đồng trong giao tiếp, bực bội ,khó chịu lẫn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 thói quen của bạn trẻ thành đạt - Người đăng: Louis Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
7 thói quen của bạn trẻ thành đạt 9 10 892