Ktl-icon-tai-lieu

Ba chìa khóa thành công

Được đăng lên bởi Võ Hồng Phúc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 2 lần
09:27-24/02/2015

Ba chìa khóa phát triển
Giáp Văn Dương

Phát

triển

giáo

dục

là

một

trong

ba

chiếc

chìa

khóa

của phát triển

Năm 2015, Việt Nam kỉ niệm 70 năm ngày độc lập. Nếu tính cuộc đời làm việc trung bình của
mỗi người là 30 năm, thì Việt Nam đang ở giữa thế hệ thứ ba sau ngày độc lập. Cha ông ta nói,
không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Hy vọng trong thế hệ thứ ba này, Việt Nam sẽ vươn
lên chạm ngưỡng nước phát triển. Muốn vậy, những cánh cửa phát triển phải được mở ra.
Vấn đề đặt ra: Đâu là chìa khóa, và ai đang nắm giữ những chìa khóa, để mở cánh cửa phát
triển này?

Năng lực lãnh đạo
Chìa khóa đầu tiên và phát huy tác dụng ngay tức thì, đó là năng lực lãnh đạo của những người cầm
lái, ở bất cứ lĩnh vực và cấp độ nào. Năng lực lãnh đạo hiện đang không tương xứng với các đòi hỏi
của phát triển. Các mô-típ lãnh đạo thời chiến hoặc nặng tính quan trường kiểu phong kiến đã lạc
hậu, nhưng vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong thời bình, mà điển hình là sự áp đặt máy móc bởi những
mệnh lệnh ‘hành là chính’, hoặc các chính sách trên giời, từ trên xuống dưới…
Để giải quyết rốt ráo bài toán năng lực lãnh đạo, không có cách nào khác là cải cách cơ chế bầu cử,
bổ nhiệm công chức và trọng dụng người tài.
Câu chuyện năng lực lãnh đạo và trọng dụng người tài đã được nhiều người gióng lên suốt hàng
chục năm qua nhưng không có chuyển biến gì đáng kể. Vậy những người thuộc thế hệ thứ ba, tức
những người vẫn được coi là trẻ, lại không ở trong hệ thống, cũng không thuộc diện được ‘cơ cấu’,
sẽ làm gì trong bối cảnh này?
Rất may là năng lực lãnh đạo ngày nay không còn chỉ bó hẹp trong lĩnh vực chính trị. Dù rằng, chính
trị là lĩnh vực quan trọng nhất cần phải cải cách để tạo sự phát triển, nhưng các lĩnh vực khác cũng
đang rất cần những tài năng lãnh đạo trẻ để thổi thêm luồng sinh khí mới và để được dẫn dắt. Đó có
thể là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, hoặc các hoạt động thuần túy dân sự v.v…
Trong sự liên thông mang tính bản chất, sự thay đổi tích cực trong đời sống dân sự sẽ có tác động
trở lại với các hoạt động chính trị. Vì suy cho cùng, mục đích tối hậu của chính trị là để phục vụ người
dân, giúp họ sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Nếu không thì chính trị không thể tồn tại lâu dài.
Vậy nên, nếu bạn là thủ khoa mà thi trượt công chức thì cũng đừng lấy đó làm buồn. Sẽ đáng buồn
hơn nếu bạn tìm cách yên phận ở trong hệ thống, thay vì bước ra ngoài để trở thành một lãnh đạo
trẻ, tham gia vào việc dẫn dắt đời sống phát triển. Nhìn xa hơ...
09:27-24/02/2015
Ba chìa khóa phát tri n
Giáp V n D ngă ươ
Phát triển giáo dục một trong ba chiếc chìa khóa
của phát triển
Năm 2015, Việt Nam kỉ niệm 70 năm ngày độc lập. Nếu tính cuộc đời làm việc trung bình của
mỗi người là 30 năm, thì Việt Nam đang ở giữa thế hệ thứ ba sau ngày độc lập. Cha ông ta nói,
không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Hy vọng trong thế hệ thứ ba này, Việt Nam sẽ vươn
lên chạm ngưỡng nước phát triển. Muốn vậy, những cánh cửa phát triển phải được mở ra.
Vấn đề đặt ra: Đâu chìa khóa, ai đang nắm giữ những chìa khóa, để mở cánh cửa phát
triển này?
Năng lực lãnh đạo
Chìa khóa đầu tiên và phát huy tác dụng ngay tức thì, đó là năng lực lãnh đạo của những người cầm
lái, ở bất cứ lĩnh vựccấp độ nào. Năng lực lãnh đạo hiện đang không tương xứng với các đòi hỏi
của phát triển. Các mô-típ lãnh đạo thời chiến hoặc nặng tính quan trường kiểu phong kiến đã lạc
hậu, nhưng vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong thời bình, điển hình sự áp đặt máy móc bởi những
mệnh lệnh ‘hành là chính’, hoặc các chính sách trên giời, từ trên xuống dưới…
Để giải quyết rốt ráo bài toán năng lực lãnh đạo, không có cách nào khác cải cách chế bầu cử,
bổ nhiệm công chức và trọng dụng người tài.
Câu chuyện năng lực lãnh đạo trọng dụng người tài đã được nhiều người gióng lên suốt hàng
chục năm qua nhưng không chuyển biến đáng kể. Vậy những người thuộc thế hệ thứ ba, tức
những người vẫn được coi trẻ, lại không trong hệ thống, cũng không thuộc diện được ‘cơ cấu’,
sẽ làm gì trong bối cảnh này?
Rất may là năng lực lãnh đạo ngày nay không còn chỉ bó hẹp trong lĩnh vực chính trị. Dù rằng, chính
trị lĩnh vực quan trọng nhất cần phải cải cách để tạo sự phát triển, nhưng các lĩnh vực khác cũng
đang rất cần những tài năng lãnh đạo trẻ để thổi thêm luồng sinh khí mới và để được dẫn dắt. Đó có
thể là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, hoặc các hoạt động thuần túy dân sự v.v…
Trong sự liên thông mang tính bản chất, sự thay đổi tích cực trong đời sống dân sự sẽ tác động
trở lại với các hoạt động chính trị. Vì suy cho cùng, mục đích tối hậu của chính trị là để phục vụ người
dân, giúp họ sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Nếu không thì chính trị không thể tồn tại lâu dài.
Vậy nên, nếu bạn thủ khoa thi trượt công chức thì cũng đừng lấy đó làm buồn. Sẽ đáng buồn
hơn nếu bạn tìm cách yên phận trong hệ thống, thay bước ra ngoài để trở thành một lãnh đạo
trẻ, tham gia vào việc dẫn dắt đời sống phát triển. Nhìn xa hơn thì chính các bạn sẽ một trong
Ba chìa khóa thành công - Trang 2
Ba chìa khóa thành công - Người đăng: Võ Hồng Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ba chìa khóa thành công 9 10 84